1.7 Концепції й основні функціїопераційного менеджменту

магниевый скраб beletage

У загальному значенні в науці під «концепцією» розумієтьсясистема поглядів на об'єкт, властивість, явище, процес тощо.

Щодо операційного менеджменту, то під концепцією слідрозуміти:

систему наукових знань, що формують теоретичну базу прак-тики керування операційною системою (операціями);

систему розробки і забезпечення науковими рекомендаціямипрактики операційного менеджменту.

Отже, концепція включає не тільки теоретичне об'рунтуваннянеобхідності регулювання операцій, але і є передумовою для роз-робки практичних рекомендацій у частині удосконалення механіз-му керування операціями, а надалі — й операційними системами.

Спробуємо стисло охарактеризувати концепцію операційногоменеджменту у вигляді евентуальної схеми:

відображенням об'єктивного процесу ходу операції

реально сформованими взаємозв'язками тавзаємозалежністю окремих операцій операційноїсистеми під час регулювання ринкових відносин

регулятором ходу операцій і процесів

Чим єконцепціяменеджменту?

Що включає

концепціяменеджменту?

науково-практичні основи розробки та реалізаціїрекомендацій, спрямованих на підвищенняефективності операцій за реальними умовами увнутрішньому та зовнішньому середовищі, наопрацювання нових підходів до керування операціямина всіх рівнях операційної системи

Операційний менеджмент є неоднорідним як за теоретико-методологічним об'рунтуванням, так і за конкретно-прикладнимзначенням. Це не дивно, адже наука і практика можуть сповіду-вати різні концепції операційного менеджменту, вибудовуватирізноманітні його моделі. Однак, якщо під концепцією операційно-го менеджменту розуміти систему поглядів, спрямовану на раці-оналізацію і підвищення ефективності операційних систем через

оптимізацію і раціоналізацію операцій, то, напевно, доцільно виді-лити аналітичну, технологічну й інтегральну концепції.

Аналітична концепція — первісний класичний підхід доопераційного менеджменту як до теоретичної науки, об'єктом вив-чення якої є керування операціями й операційними системами.

Технологічна концепція базується на основах системо-техніки і системоаналізу, що використовуються як для моделю-вання власне операцій і операційних систем, так і їхнього синтезу.Автоматизація операцій сполучається з використанням сучаснихінформаційних технологій для вирішення складних проблем керу-вання операціями й операційними системами.

Інтегральній концепції можна пророкувати перспек-тивність і популярність. Вона покликана відбивати нове розуміннябізнесу, коли окремі операції будуть розглядатися як деякі центрибізнес-активності чи аналогічні структури, об'єднані в інтеграль-ному процесі керування операційними системами для більш по-вного і якісного задоволення клієнтів відповідно до їхніх специфіч-них потреб і цілей бізнесу.

Практичним втіленням таких концепцій стали різні систе-ми керування виробничими операційними системами, розроб-лені в США і Японії. Вони широко поширені в Західній Європі.Це такі системи:

0 орtіміzеd Production Technologies (OPT) — оптимізовані ви-робничі технології (розробка фахівців з США й Ізраїлю);О just-in-time (JIT) — «точно вчасно»;о kanban —«канбан».

У цих операційних системах винятково реалізуються основніфункції операційного менеджменту — планування, організація, мо-тивація, контроль і координація.

Виходячи з розглянутих раніше дефініцій «операція», «опера-ційний менеджмент» і перспектив формування операційного ме-

неджера нової епохи, розглянемо концептуально кожну з функційопераційного менеджменту.

Функція планування допускає вибір мети організації (на-далі — операційної системи), а також інструментів і механізмівїї досягнення. Функція планування допускає використання моде-лювання для виконання операцій у заданому тимчасовому полі;моделювання розвитку операційної системи для досягнення по-ставленої мети.

Функція організації. Операційні менеджери створюють і по-стійно розвивають її для реалізації прийнятих (запланованих) планів(програм) окремими виконавцями і підрозділами. Функція органі-зації має забезпечувати чіткість виконання операцій, чіткий взає-мозв'язок виконавців і підрозділів операційної системи і підвищу-вати ефективність праці.

Функція мотивації відбиває необхідність виконання дорученьвиконавцем, тобто прямих функціональних обов'язків. Завданняфункції мотивації — забезпечити виконання роботи усіма вико-навцями робіт відповідно до їхніх службових повноважень і роз-робленого плану. Ціль функції мотивації — створення внутрішньоїмотивації для виконавців у частині ефективного додержання своїхобов'язків (а точніше — здійснення операцій).

Реалізація функції мотивації забезпечується операційним ме-неджером завдяки формуванню навколо виконавців ситуації, щоспонукає їх до виконання своєї роботи з найвищою віддачею. Цедосягається вмілим керуванням персоналом і адекватним сти-мулюванням їхньої праці.

Функція контролю. Під «контролем» розуміється система-тичний процес, за допомогою якого операційні менеджери ре-гулюють діяльність організації (операційної системи), забез-печуючи її відповідність планам, цілям і нормативним показни-кам. Для цього операційні менеджери розроблюють (створюють)стандарти і комунікаційні мережі — гаранти того, що виконавці,керівництво, організація (операційна система) реалізовуватимутьвідповідні плани для досягнення мети.

Функція координації є важливою ланкою в діяльності опера-ційної системи, де реалізується визначений комплекс операцій. Безкоординації операційного поля система перестає бути ефективною.

Всі ці функції операційного менеджменту не можна розглядатияк окремі складові процесу життєздатності операційної системи,оскільки вони складають єдине ціле з діалектичним взаємозв'яз-ком і взаємозалежністю, що не піддається розподілу. Активуван-ня і реалізація усіх функцій забезпечується за допомогою методівопераційного менеджменту, серед яких чільні позиції займаютьтакі, як організаційні, адміністративні, економічні, соціально-пси-хологічні.