1.8 Поняття операційної системи

магниевый скраб beletage

Зі шкільного віку кожний із нас зіштовхується з поняттям«система»: на уроках фізики й астрономії можна довідатися, щотаке «сонячна система», під час вивчення математики знайоми-мося з «системою рівнянь» і «системою обмежень», освоєння ком-п'ютера — з «операційною системою» (зараз усім відома вжедискова операційна система — DOS — і її найбільш розповсюд-жена версія MS-DOS — дискова операційна система фірмиMicrosoft). Уроки біології дають поняття «біологічної системи».В інституті вивчаємо «соціально-економічні системи», «фінансовісистеми», «технічні системи»... І так впродовж усього свідомогожиття «homo sapiens» оточений різними системами, працює в них.Отже, що ж вкладено в термін «система»?

У Великому енциклопедичному словнику термін «система»трактується як об'єктивна єдність закономірно ув'язаних пред-

метів, явищ, а також знань про природу і суспільство. У системнійтеорії надійності «система» визначається як сукупність спільнихелементів, призначених для самостійного виконання заданихфункцій. У техніці під «системою» розуміють об'єкт, призначенийдля самостійного виконання певних функцій. Щодо промислово-економічної сфери соціуму, то термін «система» означає замов-лення і настроювання.

Більш точні визначення терміна «система» можна зустріти вбагатьох роботах закордонних і вітчизняних авторів. Так, наприк-лад, Г. І. Рузавін під системою розуміє «...множину однорідних аборізнорідних окремостей, що знаходяться в більш міцних, чим з на-вколишнім середовищем, відношеннях і зв'язках один з одним і томуутворюючих якусь цілісність, єдність». Приведене визначення не єзагальновизнаним: навколо фундаментального поняття «системи»продовжуються дискусії. Тому заслуговує на увагу аргументаціяП. К. Анохіна: «системою можна назвати тільки такий комплексвибірково залучених компонентів, у яких взаємодія здобуває харак-тер взаємодії компонентів на одержання фокусованого корисногорезультату».

Таким чином, використовуючи методологію системного під-ходу, можна констатувати, що будь-яка організація є відкритоюсистемою, яка спроможна перетворювати «вхідні» зв'язки з зов-нішнього середовища (це можуть бути праця, сировина тощо) на«вихідні» (продукція, послуги). Тому «повну систему» виробничоїдіяльності будь-якої організації (об'єкта) назвемо «операційноюсистемою». У ній повністю реалізується операційна функція, тоб-то сукупність дій з трансформації ресурсів (праці, сировини тощо),одержуваних від метасистеми (зовнішнього середовища) і видачі«продукції» у цю ж саму метасистему (рис. 1.8).

Уперше термін «операційна система» був використаний пристворенні програмних засобів для обчислювальної техніки. Тут «опе-раційна система» була визначена як комплекс програм, написанихмашинною мовою (тобто мовою, зрозумілою машині), які реалізуютьу комп'ютері безліч функцій, включаючи і керування периферійни-ми пристроями. Таким чином комп'ютерна «операційна система»є міні-зразком «операційної системи» будь-якої організації.

Критеріями операційної системи, що сформувалася, є еконо-мічна самостійність, організаційна цілісність, наявність спеціалі-зованих інформаційних структур, можливість виділення загально-го результату роботи (продукт, послуга).

Питання для самоконтролю

Що таке «операційний менеджмент» і які його основні функції?

Що слід розуміти під терміном «операція»? Якими операціями до-водиться керувати менеджеру у своїй практичній діяльності?

У чому суть дефініцій «операційна функція» і «операційна стратегія»?

Серед наявних алгоритмів керування операційними системами яка єбільш ефективною за ринкових умов господарювання?

Під час керування операціями які обмеження необхідно враховуватиі чому?

У чому суть алгоритмізації управлінського процесу?

Чинна концепція операційного менеджменту.

Завдання для самостійної підготовкидо практичних занять

Завдання 1.1

Загальні відомості до постановки завдання

Серцевину діяльності будь-якої організації складають операції,у ході яких продукти створюються і доставляються споживачам.Для здійснення цих операцій потрібні найрізноманітніші вхідні скла-дові, перетворені потім у бажані комбінації для клієнтів (див. рис.1.9). У число вхідних складових входять сировина, компоненти,виконавці, інформація, гроші й інші ресурси. До операцій відносять-ся виробництво, обслуговування, перевезення, продажі, професійнапідготовка персоналу і т. д. Основна продукція — товари і послуги.Входи

(вхідні складові)

Умова задачі

Мережа ресторанів у якості вхідних складових використовуєпродукти харчування, кухарів, кухоне устаткування, офіціантів ібезпосередньо площу, на якій клієнти їдять.

Необхідно скласти подібну вище наведеній схему (див. рис.1.9) з указівкою повного переліку конкретних операцій ресторану попереробці (трансформації) вхідних складових у готову їжу дляклієнтів. Укажіть на схемі вихід «продукції» ресторану.

Завдання 1.2

Опис ситуації

Підприємство компанії Augilla Limited, яке розташоване в Бом-беї, випускає різноманітний асортимент простого одягу. Процесвиробництва досить легкий, але голову ради директорів компаніїПрадхіра Аугіллу не влаштовує час, що витрачається на доставкупродукції кінцевому споживачеві. У даний момент він розглядаєможливість придбання інших компаній, що входять у ланцюг поста-чань, і аналізує, чи допоможе це поліпшити загальні показники діяль-ності компанії. Щоб більш об'рунтовано прийняти рішення по ційпроблемі, він зібрав інформацію про те, який час у середньому зат-рачається на виконання різних видів діяльності, починаючи від за-купівлі волокна на ринку товарів і закінчуючи постачанням продукціїкінцевому споживачеві.

Ланцюг постачань для компанії починається з придбання во-локна на товарному ринку.

1. Закупка, доставка і зберігання волокна на товарних складах компанії

140 дн.

2. Поставка волокна на підприємство і передача в прядильний цех

11 дн.

3. В прядильному цеху:

 

- збереження первинного волокна в якості виробничого запасу

21 дн.

- одержання пряжі на прядильному устаткуванні

13 дн.

- збереження пряжі як готового продукту на складських площахпрядильного цеху

11 дн.

4. Доставка пряжі в в'язальний цех

8 дн.

5. У в'язальному цеху:

 

- збереження пряжі в якості виробничого запасу

6 дн.

- виготовлення тканини

9 дн.

- збереження незавершеного виробництва у виді напівфабрикату

12 дн.

- фарбування напівфабрикату в стандартні кольори й одержанняготової тканини

7 дн.

- збереження тканини як готової продукції

8 дн.

6. Доставка тканини на підприємство компанії Augilla Limited длявиготовлення готового одягу і зберігання на сировинному складі

7 дн.

 

7. На підприємстві Augilla Limited:

 

 

- збереження тканини

12 дн.

 

- розкрій тканини

5 дн.

 

- збереження крою

6 дн.

 

- пошив одягу

14 дн.

 

8. Відправлення готової продукції на регіональний розподільний центр

21 дн.

 

9. Доставка готової продукції з регіонального розподільного центрумісцевому оптовику

17 дн.

 

10. Доставка місцевим оптовиком готової продукції в роздрібнімагазини

19 дн.

 

Ланцюг постачань закінчується, коли покупець купує одяг умагазині.

Визначити:

а)         з загального процесу основні технологічні і логістичні операції;

б)         загальну тривалість виконання технологічних і логистическихоперацій;

в)         співвідношення логістичних і технологічних операцій впроцесі.Завдання 1.3

Складання поїздів з відомої кількості вагонів нерідко приво-дить до важких задач. Прикладом такої проблеми може служитинаступний.

Мається маневровий тепловоз Т і два вагони А і В, що знахо-дяться на різних коліях (рис. 1.10). Завдання полягає в тім, щоб,користуючись тепловозом, поміняти місцями верхній і нижній ваго-ни і повернути тепловоз у вихідне положення. Тепловоз може тягтиі штовхати вагони попереду і позаду. Вагони, якщо це необхідно,можна зчіплювати один з одним.

Кращим вважається рішення, при якому необхідний результатдосягається найменшим числом транспортних операцій. Під«операцією» тут розуміється будь-який пробіг тепловоза Т міждвома зупинками (зупиняється тепловоз перед тим, як початирухатися в зворотному напрямку, при під'їзді до вагона, який потрібноштовхнути, або коли від нього відчіплюють вагон, що до того вінтяг за собою). Переклад стрілок операцією не вважається.

При рішенні задачі можна вважати, що обидва вагони розта-шовані набагато далі до «сходу». А на відрізку шляху, що відок-ремлює вагони від стрілок, може розміститися тепловоз з іншимвагоном.

На рішення задачі накладається два обмеження. Перше —тунель досить широкий для того, щоб через нього вільно проходивтепловоз, але вузький для проїзду вагонів А і В.

Друге — переводити стрілки «на ходу» не дозволяється. На-приклад, не можна переводити стрілки в той момент, коли тепловозтільки проштовхнув через неї не зчеплений з ним вагон, щоб вагонпокотився по одній гілці, а тепловоз, не зупиняючись, продовжуваврух по іншій.42

Необхідно визначити мінімальну кількість транспортних опе-рацій для здійснення маневру з вагонами. Описати ці операції встрогій послідовності їх виконання.

Список літератури

Гелловей Л. Операционньїй менеджмент. Принципи и практика: Пер.с англ.— СПб.: Питер, 2001.— 319 с.

КурочкінА.С. Операційний менеджмент.— К.: МАУП, 2000.— 144 с.

Меском М. X, Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. сангл.— М.: Дело ЛтД, 1997.— 702 с.

ТомпсонА. А., СтриклендА. Дж. Стратегический менеджмент: Пер.с англ — М.: Банки и биржи, 1998.— 576 с.

Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственний иоперационньїй менеджмент: Учебник.— СПб.: Специальная лите-ратура, 1998.— 366 с.

Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственний иоперационньїй менеджмент: Практикум.— СПб.: Специальная ли-тература, 1998.— 216 с.

Adam E.E., Ebert J.R. Production and Operation Manadgement:Concepts, Models and Behavior. 5th ed.— New York: Prentice HallEnglewwood Cliffs, 1990.

Bowman E.H., Fetter R.B. Analysis for Production and OperationsManadgement. 3 rd ed.— Homtwood, Illinois: Richard D. Irvin, 1967.

Heizer J.H., Render B. Production and Operations Manadgement:Strategies and Tactics. 3 rd ed.— Boston: Allyn and Bacon, 1993.

Chase R.B., Aquilano N.J. Production and Operations Manadgement:Manufacturing and Services.— Boston: Irvin McGraw-Hill, 1995.

Тести для контролю знань

1. Що розуміється в операційному менеджменті під тер-міном «операція»:

це є процес чи метод, ряд дій практичного характеру;

це сукупність цілеспрямованих дій;

будь-яка діяльність у виробництві, науці, освіті, медицині, еко-номіці тощо;

4) це відносно завершена рухлива форма передбачуваного ре-зультату.

Керування операціями припускає:

перебування безпечних оптимізувальних алгоритмів побудовидіяльності фірми, що забезпечували б динамічну рівновагуфірми і середовища;

формування оптимальної технологічної структури;

облік і контроль «виготовляють» продукт чи забезпечують по-слуги;

складання раціональної послідовності операцій технологічногопроцесу.

Що забезпечує керування операціями:

безперебійну закупівлю сировини;

оптимальне співвідношення керувальної і керованої підсис-тем операційної системи;

координацію тактики операційної системи;

інтегративні та координувальні ефекти.

Що лежить в основі керування операціями:

базові положення «дослідження операцій»;

«жорсткий» виробничий менеджмент;

економічні знання менеджерів;

прагнення керівництва досягти високих результатів.

В основі операційного підходу лежать наступніпроцедури:

вибір способу дій, зорієнтованого на прийняття «вдалого» рішення;

оцінювання зисковності очікуваного результату розв'язувано-го завдання згідно з заздалегідь прийнятими критеріями ефек-тивності;

використання сучасних обчислювальних засобів з метою ав-томатизації обчислювальних процесів;

все перераховане загалом.

Окресліть окремі види діяльності будь-якої організації,що описують як операції:

виробництво, постачання, транспортування, сервіс;

виробнича діяльність і сервісне обслуговування клієнтів;

формування інформаційної інфраструктури операційної системи;

керування, організація, планування, контроль.

Операційна функція — це:

керування елементами операційної системи;

об'єднання складових елементів технологічного процесу;

частина управлінського алгоритму операційної системи;

акти, у результаті яких виготовляються товари і надаютьсяпослуги.

Що визначають операційні стратегії:

як керувати ключовими організаційними ланками операційноїсистеми;

як забезпечити виконання стратегічно важливих оперативнихзавдань, вирішуваних операційною системою;

як обчислити оптимальний прибуток;

правильна відповідь 1) і 2).

Операційний менеджмент — це:

ефективно і раціонально організована операційна функція;

інструмент керування організаційними ланками операційноїсистеми;

чітко спрямована діяльність по управлінню операціями прид-бання ресурсів, їхньої трансформації і доставки клієнтам про-дукту або забезпечення послуги;

4) ефективне визначення завдань керування операційною сис-темою.

10. У чому полягає спрямованість операційного ме-неджменту:

в умінні керувати операційною системою;

в ефективності і раціональності керування будь-якими

операціями;

в оперативному керуванні операціями доставки «продуктів»клієнту;

правильна відповідь 1) і 2).

Що складає фундамент операційного менеджменту:економічні основи;

технологічні й організаційні основи;

дослідження операцій усіх можливих управлінських і виробни-чих аспектів діяльності операційної системи;усе перераховане вище.

Операційний менеджмент виник як метод:керування виробничою діяльністю;

вирішення проблемних індустріальних управлінських завдань;комунікації в межах операційної системи;одержання додаткових прибутків.

Операційним менеджером називають:фахівця з керування операціями;

менеджера, який володіє апаратом визначення операцій із за-гального виробництва й опису їх на теоретико-абстрактному рівні;менеджера, який керує конкретним видом діяльності на рівнівиконання окремих операцій, що забезпечують ефективне і ра-ціональне ведення цієї діяльності;

3

4

46

виконавець, який знає набір операцій операційної системи.

Операційна система — це:

«повна система» виробничої діяльності будь-якої організації;

сукупність дій з трансформації ресурсів;

взаємозв'язок операційних функцій організаційного і техноло-гічного рівнів підприємства;

комплекс функціональних підрозділів.

Що, як правило, визначає форму і зміст операційноїфункції:

внутрішнє середовище;

зовнішнє середовище;

дії менеджерів;

корпоративне керівництво.

З якими функціями організації взаємодіє операційнафункція:

що забезпечують;

керувальними;

виробничими;

із усіма можливими.

У вивченні операційної функції віддають перевагу:

ситуаційному аналізу;

аналізу конкурентноздатності організації в цілому;

системному підходу;

композиції і структуруванню.