1.8 Поняття операційної системи

Зі шкільного віку кожний із нас зіштовхується з поняттям«система»: на уроках фізики й астрономії можна довідатися, щотаке «сонячна система», під час вивчення математики знайоми-мося з «системою рівнянь» і «системою обмежень», освоєння ком-п'ютера — з «операційною системою» (зараз усім відома вжедискова операційна система — DOS — і її найбільш розповсюд-жена версія MS-DOS — дискова операційна система фірмиMicrosoft). Уроки біології дають поняття «біологічної системи».В інституті вивчаємо «соціально-економічні системи», «фінансовісистеми», «технічні системи»... І так впродовж усього свідомогожиття «homo sapiens» оточений різними системами, працює в них.Отже, що ж вкладено в термін «система»?

У Великому енциклопедичному словнику термін «система»трактується як об'єктивна єдність закономірно ув'язаних пред-

метів, явищ, а також знань про природу і суспільство. У системнійтеорії надійності «система» визначається як сукупність спільнихелементів, призначених для самостійного виконання заданихфункцій. У техніці під «системою» розуміють об'єкт, призначенийдля самостійного виконання певних функцій. Щодо промислово-економічної сфери соціуму, то термін «система» означає замов-лення і настроювання.

Більш точні визначення терміна «система» можна зустріти вбагатьох роботах закордонних і вітчизняних авторів. Так, наприк-лад, Г. І. Рузавін під системою розуміє «...множину однорідних аборізнорідних окремостей, що знаходяться в більш міцних, чим з на-вколишнім середовищем, відношеннях і зв'язках один з одним і томуутворюючих якусь цілісність, єдність». Приведене визначення не єзагальновизнаним: навколо фундаментального поняття «системи»продовжуються дискусії. Тому заслуговує на увагу аргументаціяП. К. Анохіна: «системою можна назвати тільки такий комплексвибірково залучених компонентів, у яких взаємодія здобуває харак-тер взаємодії компонентів на одержання фокусованого корисногорезультату».

Таким чином, використовуючи методологію системного під-ходу, можна констатувати, що будь-яка організація є відкритоюсистемою, яка спроможна перетворювати «вхідні» зв'язки з зов-нішнього середовища (це можуть бути праця, сировина тощо) на«вихідні» (продукція, послуги). Тому «повну систему» виробничоїдіяльності будь-якої організації (об'єкта) назвемо «операційноюсистемою». У ній повністю реалізується операційна функція, тоб-то сукупність дій з трансформації ресурсів (праці, сировини тощо),одержуваних від метасистеми (зовнішнього середовища) і видачі«продукції» у цю ж саму метасистему (рис. 1.8).

Уперше термін «операційна система» був використаний пристворенні програмних засобів для обчислювальної техніки. Тут «опе-раційна система» була визначена як комплекс програм, написанихмашинною мовою (тобто мовою, зрозумілою машині), які реалізуютьу комп'ютері безліч функцій, включаючи і керування периферійни-ми пристроями. Таким чином комп'ютерна «операційна система»є міні-зразком «операційної системи» будь-якої організації.

Критеріями операційної системи, що сформувалася, є еконо-мічна самостійність, організаційна цілісність, наявність спеціалі-зованих інформаційних структур, можливість виділення загально-го результату роботи (продукт, послуга).

Питання для самоконтролю

Що таке «операційний менеджмент» і які його основні функції?

Що слід розуміти під терміном «операція»? Якими операціями до-водиться керувати менеджеру у своїй практичній діяльності?

У чому суть дефініцій «операційна функція» і «операційна стратегія»?

Серед наявних алгоритмів керування операційними системами яка єбільш ефективною за ринкових умов господарювання?

Під час керування операціями які обмеження необхідно враховуватиі чому?

У чому суть алгоритмізації управлінського процесу?

Чинна концепція операційного менеджменту.

Завдання для самостійної підготовкидо практичних занять

Завдання 1.1

Загальні відомості до постановки завдання

Серцевину діяльності будь-якої організації складають операції,у ході яких продукти створюються і доставляються споживачам.Для здійснення цих операцій потрібні найрізноманітніші вхідні скла-дові, перетворені потім у бажані комбінації для клієнтів (див. рис.1.9). У число вхідних складових входять сировина, компоненти,виконавці, інформація, гроші й інші ресурси. До операцій відносять-ся виробництво, обслуговування, перевезення, продажі, професійнапідготовка персоналу і т. д. Основна продукція — товари і послуги.Входи

(вхідні складові)

Умова задачі

Мережа ресторанів у якості вхідних складових використовуєпродукти харчування, кухарів, кухоне устаткування, офіціантів ібезпосередньо площу, на якій клієнти їдять.

Необхідно скласти подібну вище наведеній схему (див. рис.1.9) з указівкою повного переліку конкретних операцій ресторану попереробці (трансформації) вхідних складових у готову їжу дляклієнтів. Укажіть на схемі вихід «продукції» ресторану.

Завдання 1.2

Опис ситуації

Підприємство компанії Augilla Limited, яке розташоване в Бом-беї, випускає різноманітний асортимент простого одягу. Процесвиробництва досить легкий, але голову ради директорів компаніїПрадхіра Аугіллу не влаштовує час, що витрачається на доставкупродукції кінцевому споживачеві. У даний момент він розглядаєможливість придбання інших компаній, що входять у ланцюг поста-чань, і аналізує, чи допоможе це поліпшити загальні показники діяль-ності компанії. Щоб більш об'рунтовано прийняти рішення по ційпроблемі, він зібрав інформацію про те, який час у середньому зат-рачається на виконання різних видів діяльності, починаючи від за-купівлі волокна на ринку товарів і закінчуючи постачанням продукціїкінцевому споживачеві.

Ланцюг постачань для компанії починається з придбання во-локна на товарному ринку.

1. Закупка, доставка і зберігання волокна на товарних складах компанії

140 дн.

2. Поставка волокна на підприємство і передача в прядильний цех

11 дн.

3. В прядильному цеху:

 

- збереження первинного волокна в якості виробничого запасу

21 дн.

- одержання пряжі на прядильному устаткуванні

13 дн.

- збереження пряжі як готового продукту на складських площахпрядильного цеху

11 дн.

4. Доставка пряжі в в'язальний цех

8 дн.

5. У в'язальному цеху:

 

- збереження пряжі в якості виробничого запасу

6 дн.

- виготовлення тканини

9 дн.