2.3 Типологія операційних систем

Типологія — класифікація об'єктів по спільності ознак. По-треба в типології систем виникає тоді, коли накопичений величез-ний дослідницький масив даних про них і виникає необхідність уформуванні єдиної картини. Типологія систем дає можливість длядослідника:

а)         одержати систематизовану інформацію;

б)         оцінити вихідні параметри;56

в) одержати характеристику з організаційної точки зору, яку можнабуде використовувати для здійснення можливих трансформа-ційних змін у структурі.

Практика підтверджує, що операційні системи неоднаковіне тільки за своїми наслідками, але і, власне, за суттю. Не-обхідність у розгалуженій класифікації операційних систем по-в'язана з диференціацією засобів і способів керування не тількиними, але й здійснюваними операціями. Якщо є типологія і розу-міння характеру операційної системи, уможливлюється «ефек-тизація» діяльності останніх.

Проектовані, створювані й експлуатовані на даний часопераційні системи, що відносяться до різних сфер людськоїдіяльності, характеризуються зрослою складністю як щодокількісного, так і якісного аспектів. Для полегшення вивченняопераційних систем необхідно мати їхню розгорнуту класифі-кацію, основне в якій — спрощення процесу дослідження, ви-явлення наявних обмежень на функціонування і створеннявнутрішніх критеріїв організації операції.

Наявні класифікації операційних систем здебільшого засно-вані на характері та типі використовуваного процесу переробкиресурсів. Такий підхід не зовсім толерантний, оскільки класифі-кація операційних систем має формувати ще й ряд конкретнихпрактичних вимог і умов керування операціями:0 з раціонального обсягу управлінських завдань;о з їх складності;

О з обов'язкових вимог до кваліфікації і досвіду менеджерів (заумови недотримання обов'язкових вимог на належному рівніспроектована операційна система не зможе працювати).Тому в основу класифікації операційних систем повинні бутище включені:

о характеристика операційного середовища (зовнішня і внутрішня);о характер взаємозв'язку операційної системи із середовищем.

Відповідно до цих зауважень операційні системи класифі-кують за відповідними основними класифікаційними ознаками:за природою, тобто типові середовища; за рівнем невизначеностісередовища; за структурою; за масштабністю; за ступенемскладності; за ступенем детермінованості; за характером роз-витку в часі; за інформаційною забезпеченістю.

2.3.1 Класифікаційна ознака «за природою»

За природою (тип середовища) розрізняють такі опе-раційні системи: промислові, технічні, інформаційні, об-числювальні, фінансові, освітні, транспортні, проектні,науково-дослідні тощо.

Промислові операційні системи охоплюють будь-які підприє-мства (організації) з випуску продукції і надання послуг. У ційсистемі, створеній на основі раціонального розподілу праці та по-єднання в часі і просторі предметів, засобів і, власне, праці, реа-лізується операційна функція, тобто дії з конвертування вхіднихматеріалів у товари і послуги (табл. 2.1).

Такого роду операційні системи, як відзначає О. С. Курочкін,практично складаються з трьох підсистем:о переробної, що працює продуктивно і безпосередньо зв'я-зана з перетворенням вхідних величин у вихідні результати;о забезпечення з функціями задоволення переробної підсис-теми і не зв'язаної безпосередньо з виробництвом виходу;о планування і контролю, що одержує інформацію з зовніш-нього і внутрішнього середовища про стан переробноїпідсистеми і підсистеми забезпечення для обробки остан-ньої з метою видачі рішення про те, як повинна працюватипереробна підсистема.

Власне кажучи, дані підсистеми властиві практично кожно-му типу розглянутих надалі операційних систем.

Таблиця 2.1

Приклади

Трансформаційні приклади

Приклади

входів

Процес

Промисловість

виходів

Нафта

Хімічний процес

Крекінг-процес

Бензин, олія,мазут

Зерно

Одержанняборошна(механічнапереробка)

Пекарня,магазин

Хліб та здоба

Складальні

Складання

Потокова лінія

Автомобіль

одиниці

 

 

 

(двигуни,

 

 

 

ведучі мости,коробки змінипередач)

 

 

 

Залізна руда

Плавка

Верстат

Деталь

Технічна операційна система — це система, що складаєть-ся з комплектуючих частин, з'єднаних між собою, і призначенадля самостійного виконання заданих функцій: виробництва конк-ретного виду продукції (або здійснення конкретного виду робо-ти) з можливим задоволенням конкретних потреб споживачів.

Інформаційна операційна система, що складається з підси-стем і елементів, призначена для збору, переробки інформації івидачі її в згорнутому вигляді для прийняття рішень.

На цьому обмежимося розглядом операційних систем, щокласифікуються за типом операційного середовища.

2.3.2 Класифікаційна ознака «рівень невизначеності