2.4 Характерні риси операційних систем

магниевый скраб beletage

Операційні системи, якими доводиться керувати операцій-ним менеджерам, здебільшого належать до категорії складних.Розглянемо їхні характерні особливості.

Класифікація операційних систем(за О. С. Курочкіним)

1. Операційні системи, в першу чергу — промислові, фінансові,освітні, технічні, транспортні, складаються з великого числа

Класифікація операційних систем

Таблиця 2.3

Ознака

Тип операційної системи

Природа, тип середовища

Промислові

Технічні

Інформаційні

Обчислювальні

Фінансові

Освітні

Транспортні тощо

Рівень невизначеностісередовища

Тверді ОднорідніРізноманітні —<< <" Гетерогенні

Структура

Радіальні

Радіально-вузлові

Деревоподібні

Масштабність

Сублокальні (1-3 перемінні)Локальні (4-14 перемінних)Субглобальні (15-35 перемінних)Глобальні (36-100 перемінних)Суперглобальні (понад 100 перемінних)

Ступінь детермінованостіДетер

мінованіСтохастичніЗмішані

Ступінь складності Надп]

юсті (здійснення взаємозв'язку)Прості (наявність парних взаємозв'язків)Складні (наявність взаємозв'язкуі взаємовпливу)Надскладні (необхідність облікувзаємозв'язку)

Характер розвитку втимчасовому масштабі

ДискретніАперіодичніПеріодичніНеперервні

Інформаційна забезпеченість

З повним кількісним забезпеченнямЗ неповним кількісним забезпеченнямЗ наявністю якісної інформації

підсистем і елементів. Разом з тим кожна з них є єдиною сис-темою, що складається з технічних засобів, програмно-обчис-лювального та інформаційного забезпечення, персоналу, якийобслуговує систему під час її функціонування.До перерахованого нами складу слід також додати менед-жерів і вище керівництво. Тому узагальнений аналіз опе-раційних систем вимагає врахування стану і зв'язків усіхїхніх складових, особливо — впливу «людського чинника»та стратегії функціонування і розвитку в заданому сегментіринку.

Операційні системи вирішують комплекс різноманітних функ-ціональних завдань, до яких можуть входити:

0 керування підготовкою виробництва;0 техніко-економічне постачання;О оперативне керування виробництвом;о керування кадрами;о керування фінансами тощо.

Операційні системи, залежно від типу і структури побудови,мають складну мережу передання інформації (рис. 2.7): про-ста кільцева, радіально-кільцева, проста ратчаста, склад-на ратчаста, місткова, з перехресними зв'язками.

Схема підпорядкованості ланок операційних систем, як пра-вило, ієрархічна, тобто в системі існують верхні, нижні тапроміжні ланки.

Операційні системи мають загальну мету: створення«продукції» з одночасним представленням послуг наринку споживачів.

Існування «зони обслуговування» чи сегмента ринку для кож-ної операційної системи.

На рис. 2.8 представлені типові структури керування.

б)

а)

в)

е)

д)

г)

7. Залежність показників функціональної ефективності тацінності від структури, топології операційної системи і техно-логії її функціонування при одночасному глибокому взаємо-зв'язку всіх характеристик.

Розглянуті особливості операційних систем потребуютьособливого підходу у разі дослідження їхнього функціонування,проектування і модернізації. Від розуміння операційної системицілком, як внутрішніх, так і зовнішніх її функцій, структури пере-дання інформації і керування системою залежить можливістьопераційного менеджера приймати «корисні» рішення, що підви-щують життєздатність і продуктивність, ефективність і раціо-нальність останньої.