2.5 Встановлення управлінських зв'язківв операційній системі

магниевый скраб beletage

В основу побудови операційних систем закладено виділенняосновної ланки (технології).

Технологія — це прийнятий для даного бізнесу методз'єднання економічних, людських та інформаційних ресурсів, колистворюється товар чи надається послуга споживачеві.

Виділення основної ланки операційних систем означає вве-дення принципу ієрархії в керування операціями. У цьому випад-ку ієрархічний принцип є вихідним у побудові операційного ме-неджменту. Усі ланки, елементи і процедури субординовані.

Керування операціями — традиційно авторитарний процес,що припускає ланцюг команд. В основі ієрархічної побудови опе-раційних систем — переважання ролі базової технології. Най-більш прийнятно цей принцип реалізує функціональний підхід.Основа побудови операційної системи — вертикаль.

Ця технологічна ієрархія в керуванні операціями повиннаобов'язково відбиватися в ієрархіях відповідальності, посад, обо-в'язків і технологій.

Горизонтальні зв'язки в керуванні операціями відіграютьдуже важливу роль, але вони вторинні стосовно ієрархічних, су-бординованих законів.

Особливо важливі горизонтальні зв'язки у керуванні опера-ціями в багатопрофільних та адаптивних структурах.

Співвідношення між горизонтальними і вертикальними зв'яз-ками в побудові операційної системи змінюється у разі кризи ішвидких зрушень.

За таких умов вертикаль повинна на певний час бути само-достатньою. Це забезпечить необхідну концентрацію операцій-ного керування, але в той же час перевантажуватиме вертикаль-ний рівень керування і робитиме його негнучким, неадаптивним.

В аналізі й описі операційної системи ми завжди будемозіштовхуватися з деякими неформалізованими умовами і чин-никами.