8.3 Рекомендований алгоритм підготовкиучасника семінару до аналізу ситуації

магниевый скраб beletage

У практиці прийняття рішень не можна дати або передба-чити жодного рецепту для усіх можливих випадків діяльностіопераційного менеджера, хоча з рішення великої гами задач існу-ють ті чи інші загальні рекомендації, які мають характер деяко-го загального алгоритму.

Для випадку розбору і аналізу ситуацій, що виникають уреальних умовах, рекомендується так званий лінійний алгоритм.Цей алгоритм відображає хід аналізу, що складається з ланцюжкапослідовних дій, в якому кожна дія залежить від результату по-

Розділ 8

Ситуаційне навчання при викладанні дисципліни операційний менеджмент

передньої, але не залежить від результатів наступних дій. Отже,вказане вище можна представити у вигляді фрагменту алгорит-му на рис. 8.1.

Аналіз інформаційного поля, в якомународжена (або змодельована) ситуація

Фільтрація та дисперсуванняінформації за ситуацією

Визначення похідної і вихідної ситуації (абопервинного і вторинного), а також типупідпорядкованості та їх взаємозв'язку

Виділення особливо важливих факторів,пов'язаних із ситуацією (або таких, щопороджують ситуацію)

Вибір критерію оцінки толерантності рішення,що приймається

Виявлення можливих альтернатив і відбірнайбільш прийнятних

ЯЯ

Крок

1-

II—,

1

г

 

Крок 2

 

і

Т

 

Крок 3

 

і

г

 

Крок 4

п=;

і

т

 

Крок 5

■—!

і-

ЯЯ

Розробка плану дій з реалізації вибраноїальтернативи з урахуванням обмежень, щонакладаються зовнішнім і внутрішнім середовищем

Рис. 8.1. Фрагмент підготовки студента до аналізу ситуації

У процесі аналізу ситуації студент — майбутній операцій-ний менеджер повинен постійно знаходитись у режимі самоко-рекції. Самокорекція полягає в тому, що студент (нехай він пра-

цює в активному або пасивному режимі) на рівні підсвідомостіпостійно корегує себе набором наступних тестових запитань: «Чивсе я врахував?», «Чи правильно я вибрав...?», «Чи правильнамоя думка?», «Чи слід враховувати думки інших?», «Чи не над-то пасивна моя позиція?», «А чи правильно я уявляю наслідкиприйнятого рішення?», «Чи життєвим є моє рішення?» і т. д.

По закінченні семінарського заняття на етапі розбору конк-ретних ситуацій кожен студент - учасник семінару повинен спро-бувати виділити новації в розв'язуваній проблемі, основні вис-новки з проблеми та їх практичну цінність на випадок викорис-тання у реальному житті.

Процес проведення семінару в найбільш зручній його по-слідовності зображений на рис. 8.2.

Час, хв.