8.4 Практичні заняття по рішеннюситуаційних завдань

магниевый скраб beletage

Продовженням ситуаційних семінарів є проведення практич-них занять із розв'язуванням ситуаційних задач, де використо-вуються реальні цифри реальних підприємств, фірм, компаній вумовах нестабільного зовнішнього середовища.

Розв'язування ситуаційної задачі полягає у визначеннізв'язків між тими чи іншими процесами і явищами, створенніматематичного апарату, що дозволяє виразити кількісно і якіснозв'язок між фізичними величинами і факторами, які цікавлятьопераційного менеджера і впливають на кінцевий результат. Зви-чайно їх виявляється настільки багато, що ввести у рішення всюїх сукупність не вдається. Тому в процесі побудови математич-ної моделі перед операційним менеджером постає задача з ви-явлення і виключення з розгляду факторів, що несуттєво вплива-ють на кінцевий результат. І це закономірно, оскільки матема-тична модель звичайно включає значно меншу кількість фак-торів, ніж у реальній дійсності.

На основі вивчення інформаційного поля, сформованого зо-внішніми і внутрішніми тенденціями розвитку ринку і фірми(підприємства, компанії), операційний менеджер висуває гіпотезупро зв'язок між величинами, що виражають кінцевий результат, іфакторами, введеними в математичну модель. Такий зв'язок мо-же бути формалізований або цільовою функцією і системоюобмежень, записаних математично (а це задача математичногопрограмування), або системами диференційних рівнянь у частко-вих похідних (наприклад, у задачах теорії фільтрації та ін.).

Кінцевою метою розв'язання ситуаційної задачі, що розгля-дається на практичному занятті, як випливає з вищеописаного, єпобудова так званої операційної математичної моделі (сукупністіалгоритмів, що описують функціональні властивості проектова-

ного об'єкта, процесу, системи), рішення якої з необхідною чибажаною точністю виражає результати, які цікавлять операцій-ного менеджера.

Треба ще раз відзначити, що на практичних заняттях зарішенням ситуаційних завдань студентам варто прищепити на-вички, а краще, навчити мистецтва побудови операційних мате-матичних моделей оптимізаційних завдань з управління опера-ціями, процесами, системами і т. п. Побудова моделі допомагаєв реальній дійсності студентам — майбутнім менеджерам (у т.ч. й операційним) — звести складні і часом непереборні факто-ри, пов'язані із проблемою ухвалення рішення в логічно стрункусхему, доступну для детального аналізу. Побудована операційнаматематична модель відкриває широкі можливості для студен-та (а в майбутньому грамотного менеджера) по виявленнюнайбільш кращої альтернативи рішення ситуаційного завдання йоперативної оцінки результатів, до яких вони приводять. При цьо-му надається можливість визначення раціонального спектра да-них, необхідних для оцінки й пророблення всіх наявних альтерна-тив позитивного дозволу ситуації. А це є нагальною потребою йоднією з умов, що забезпечують фахівцеві (а на даному етапі —студенту) одержання вагомо об'рунтованих висновків.

Навчання навичкам створення моделей реальних бізнес-проектів й об'єктів керування є квінтесенцією в підготовці опе-раційних менеджерів для рішення широкого спектра завданьменеджменту.