8.5 Рекомендований алгоритм рішенняситуаційних завдань

На занятті кожному студентові (як менеджерові) пропонуєть-ся ситуаційне завдання. При цьому звертається особлива увагана новизну й незвичність проблеми, що виникла, і яку повиненвирішити учень. Припустимо, що студент за період свого на-вчання вперше зіштовхується з необхідністю рішення такого но-вого завдання. Задовільної відповіді на питання «Як це зроби-ти?» у доступній йому літературі одержати не вдається. Тодідля успішного рішення виниклої проблемної ситуації він повиненнеминуче виявити необхідні якості дослідника, теоретичні знан-ня по вищій математиці й економічних дисциплінах, а також на-явний практичний досвід. У кожного може бути свій підхід дорішення завдання. Однак деякі рекомендації загального харак-теру можна дати у вигляді циклічного алгоритму (рис. 8.3), сутьякого складається в можливості вибору альтернативи після одер-жання результатів (скажемо, не зовсім бажаних) на одному ізетапів повернення до одного із попередніх кроків. При цьомузустрічаються випадки, коли дві або декілька «петель» зворот-ного зв'язку охоплюють одна одну. Тут треба студентам звер-нути увагу на існуючу небезпеку при рішенні ситуаційних управ-лінських завдань — це можливість «зациклення». Тобто виникаєтак зване «порочне коло», з якого не вдається вибратися інакше,як змінивши структуру ситуаційного завдання. У таких випад-ках студент має можливість звернутися до викладача (або кон-сультанта) за допомогою.

Відповідно до запропонованого алгоритму (рис. 8.3) студентна кроці рішення формалізованого завдання, якщо буде потреба,може скорегувати математичну модель на рівні якісної моделі(крок 3) або математичного опису (крок 6), тобто використативаріант повернення «а» або варіант «б».

При проведенні практичного заняття варто звернути увагустудентів на розробку або вибір ефективного методу рішенняформалізованого ситуаційного завдання (крок 7). Метод пови-нен бути зручним для його реалізації на комп'ютерній техніці йзабезпечувати необхідну якість рішення (у багатьох випадках

Крок 1

О. М. СумецьОснови операційного менеджменту

через неможливість одержання точного рішення або громіздкостірозрахунків доводиться застосовувати наближені методи).

Вивчення і аналіз умови поставленої ситуаційноїзадачі

Вивчення інформаційного поля,в якому породжена ситуація;визначення параметрів, що оптимізуються

Якісний опис моделі ситуаційної задачі

Встановлення взаємозв'язку параметрівситуаційної задачі, що оптимізуються

Формування цільової функціїу відповідності з метою задачі

Формалізація ситуаційної задачіматематичною моделлю

Розробка або вибір ефективного методурішення сформульованої математичноїмоделі

Розв'язання формалізованої задачііз залученням сучасних обчислювальнихзасобів

Вибір найбільш прийнятноїальтернативи

Крок 2

 

 

1

Крок 3

Л

 

Крок 4

і

 

Крок 5

Я

Видача рекомендацій стосовно реалізаціїотриманого рішення

Рис. 8.3 Алгоритм розв'язання ситуаційних задач

Проведення практичних занять по рішенню ситуаційних зав-дань повинне бути орієнтоване на спеціалізовані комп'ютерні кла-си. Застосування електронної обчислювальної техніки в процесірішення завдання розширює професійні можливості учнів укількісному і якісному аспектах, які залежать від ступеня ефек-тивності використання комп'ютера.

Ефективний режим використання комп'ютерної техніки вцьому випадку полягає в тому, що учень безупинно пов'язанийз комп'ютером, і в діалоговому режимі може задавати питанняй одержувати відповіді на них у звичній йому термінології, сте-жити за ходом рішення даного завдання, вчасно втручатися,змінювати або уточнювати його ще до одержання кінцевогорезультату.

При підведенні підсумків практичного заняття за рішеннямситуаційних завдань насамперед даються оцінки правильностіпідходу до побудови операційної моделі й правильності запропо-нованого рішення.

Процес проведення практичного заняття в найбільш зручніййого послідовності представлений на рис. 8.4.

При розв'язанні формалізованої задачі на комп'ютері слідвикористовувати такий рівень забезпечення, як спеціалізованіобчислювальні пакети. Сучасні програмні засоби надають кори-стувачу великий арсенал різноманітних обчислювальних пакетів.У даному випадку можна рекомендувати пакет числових ме-тодів для MS-DOS і обчислювальну систему, яка працює в сере-довищі Windows.

Пакет числових методів MERCURY — це проблемно-орієн-тований програмний пакет, який працює в середовищі MS-DOS іпризначений для розв'язування різноманітних прикладних обчис-лювальних задач, таких як розв'язання систем лінійних і не-лінійних алгебраїчних рівнянь, оптимізація функцій, аналіз влас-тивостей функцій за допомогою графіків і т. д.

-й-

К>On

Рівень забезпечення заняття

Довідковалітература

Обчислювальніпакети

Оцінка якостіпобудованої операційноїмоделі

ВИДАЧАСИТУАЦІЙНОЇЗАДАЧІ

Роздатковийматеріал

МЕТОДИЧШРЕКОМЕНДАЦІЇДО РІШЕННЯ

ЗАДАЧІ

—-

Поради

ПОДУДОВАМОДЕЛІ

Консультації

РІШЕННЯ НАКОМП'ЮТЕРІ

Спеціалізованийкомп'ютерний

ПІДВЕДЕННЯВИСНОВКІВПО ЗАНЯТТЮ

Оцінка правильностізапропонованого рішення

Рівень забезпечення заняття

            і           І           J           l_J.

.J..і

.1.i

і її її

5 ХВ.

5 хв.

10 хв.

5 хв.

45 хв.

Час

Розподіл часу на практичне заняття

Рис. 8.4 Процес проведення практичного заняття (у розрахунку тривалості заняття 80 хв)

Інтегрована система MERCURY цілком справляється звідносно не важкими за розмірністю задачами, хоча і має певніобмеження по обсягу інформації, яка вводиться. Однак при роз-в'язанні простих обчислювальних задач вона цілком «боєздатна»і має ряд переваг: простота експлуатації, невеликий необхіднийобсяг пам'яті (вся система легко поміщається на одній дискеті).