ВСТУП

магниевый скраб beletage

Розвиток і становлення методів керування операційними сис-темами, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подаль-шого технологічного й організаційного поступу економіки України.У зв'язку з цим перед вищою школою стоїть завдання докорінноїзміни змісту підготовки фахівців-менеджерів.

Нині наявність таких фахівців є окремим якісним чинникомуспішного керування операційними системами усіх форм влас-ності та напрямку діяльності. Складність прийняття управлінсь-ких рішень — у моделюванні структури і спрямованості операцій.Чим складнішим є об'єкт керування, тим потрібнішими стаютьздатність менеджера оптимізувати операцію, задати їй відпо-відний режим функціонування, його готовність до мобільного об-рушування і структурування прийнятого рішення. Ці засади слідвраховувати і розвивати у ступінчатому процесі підготовки су-часного менеджера.

Нинішня підготовка операційних менеджерів потребує якісно-го поліпшення. Існують проблеми при складанні навчальних планіві програм ВНЗ. Відсутнє розуміння структури і завдань менедж-менту. Отже, особливої актуальності набуває випуск навчальних і6довідкових посібників з теорії та практики операційного менедж-менту, а також організація навчальних центрів для підвищення про-фесійного рівня фахівців у галузі керування операціями.

Сьогодні, на жаль, ринок україномовної навчальної літературинедостатньо задовольняє попит вищих навчальних закладів навідповідні методичні матеріали. Цей підручник має за мету покра-щити зазначену ситуацію і є однією з перших вітчизняних публі-кацій з операційного менеджменту.

Його структура містить понятійний апарат операційного ме-неджменту і теоретичні основи операційних систем, аналіз мето-дичної бази проектування і забезпечення надійності операційнихсистем, а також розкриває особливості побудови операційних сис-тем у різних галузях ринкової діяльності. Особливу увагу приділенорозгляду питання прийняття рішень в операційному менеджменті йвикористання для цього сучасних економіко-математичних моде-лей і методів.

Для повнішого засвоєння навчального матеріалу в підручникупісля кожної поданої теми пропонуються тести для контролю знань.Кожний розділ завершується низкою основних контрольних запи-тань. З метою наочного підкріплення теоретичних знань наводять-ся практичні приклади. Додаткову зручність при вивченні та зас-воєнні матеріалу створює словник основних термінів і дефініцій опе-раційного менеджменту, а також іменний і предметний покажчики.

Засвоєння викладених у підручнику тем допоможе студентамсформувати власну думку щодо операційного менеджменту та зна-чення його для ефективного, кваліфікованого керування операцій-ними системами підприємств. Структура, послідовність, взаємо-зв'язок розділів спрямовані на досягнення основної мети підручни-ка — допомогти читачеві набути навичок безпечних, оптимізацій-них алгоритмів організації діяльності фірми, покликаних забезпечу-вати системі динамічну рівновагу, як внутрішню, так і щодо зо-внішнього середовища.

Керуючись методологією курсу, автор враховував, що сьогоднізовнішнє і внутрішнє середовище об'єктів операційного менеджментузазнають істотних змін. Інформатизація основ сучасних технологійпотребує принципово нової якості управлінських функцій і проблем.Тому при побудові стуктури підручника основним було прагненняформалізувати концепцію операційного менеджменту більш чіткою,практично спрямованою і одночасно відкритою, такою, що допус-кає і передбачає істотні інновації.

Допрацьовуючи підручник, автор придержувався концепції про-порційної залежності процесу управління операціями від забезпе-чення операційної системи необхідними ресурсами в умовах їх об-меження та дифіциту.