1.4 Трактування понять «операційна функція»й «операційна стратегія»

магниевый скраб beletage

Для правильного розуміння терміну «операційна функція» до-цільно звернутися до визначень «функція» і «операційний». Функ-ція (від лат. functio — виконання, закінчення) позначає величи-ну, що змінюється разом із незалежною змінною величиною (ар-гументом). Також даний термін можна трактувати як явище, щозалежить від іншого і змінюється синхронно з ним.

«Операційний» — той, що стосується операції.

Таким чином поняття «операційна функція» має тлумачити-ся як дія, яка стосується забезпечення (виконання) операції.

Щодо операційної системи підприємства (організації), то опе-раційна функція буде характеризувати дії, внаслідок яких проду-кується товар, надаються послуги, виконуються роботи.

Мета керування будь-яким об'єктом, будь-якою систе-мою передбачає, що з усіх можливих рішень було знайдено

найоптимальніше. Стосовно підприємств, фірм таке рішення будеспрямоване, насамперед, на відпрацьовування і взаємозв'язуван-ня комплексу дій як безпосередньо на підприємстві, так і в зовні-шньому оточенні. Тут доречно наголосити на необхідності опти-мізувати операційну функцію.

Операційна функція є основою будь-якої організації і взаємодієз усіма можливими функціями. Під час дослідження операційноїфункції перевагу віддають системному підходу, коли діяльністьбудь-якого одного структурного підрозділу організації впливає нароботу решти. Тому для відпрацьовування операційної функції не-обхідно визначити всі найбільш вагомі взаємозв'язки й встанови-ти їхній вплив на стратегію і стан усієї організації. До того ж вартовраховувати те, що операційна функція повністю залежить від зов-нішнього середовища, чим і визначаються її форма і зміст.

Ефективність процесу керування організацією, розглянутогояк сукупність дій, цілковито залежить від правильності вибору опе-раційної стратегії. Якщо операційна функція не має чітких і до-сяжних цілей, то вона, як і організація в цілому, незабаром почневироджуватися, тобто буде нездатна протистояти конкуренції.Природнім є твердження, що «без ефективної і раціональноорганізованої операційної функції жодна організація не можевтримати за собою лідерства на ринку, оскільки вона про-грає у швидкості доставки, ціні, якості, або по всіх трьохпоказниках» (Лес Гелловей, 2001). Очевидно, операційна функ-ція є одним з основних інструментів формування і виконання опе-раційної стратегії, що визначає, як керувати ключовими орга-нізаційними ланками операційної системи, а також як за-безпечувати виконання стратегічно важливих оперативнихзавдань (купівля матеріалів, керування запасами, ремонт,транспортування, рекламні кампанії).

Тільки поєднання операційної функції й операційної стратегії єключем до успішного досягнення місії організації.