1.6 Генезис операційного менеджменту

магниевый скраб beletage

Вивчення основ менеджменту уможливлює визначення ос-новних елементів системи менеджменту організації:о генеральний (загальний) менеджмент;о стратегічний менеджмент;о фінансовий менеджмент;о інноваційний менеджмент;о операційний менеджмент;о екологічний менеджмент;о кадровий менеджмент та ін.

Розглядаючи операційний менеджмент як один із розділів за-гального менеджменту, необхідно визнати, що його теоретико-ме-тодологічні основи базуються на сукупності спеціальних економіч-них дисциплін, а також на теорії систем, включаючи системотехні-ку, кібернетику та ін. Навіть сама етимологія словосполучення «опе-раційний менеджмент» припускає широке використання економіко-математичного апарату — від найпростіших арифметичних дій аждо використання, як уже було відзначено нами, інструментарію дос-лідження операцій, теорії масового обслуговування тощо.

Термін «операційний менеджмент» був відомий донедавналише вузькому колу фахівців, проте сьогодні активно поширюєть-ся. Основна причина криється в тому, що його починали викорис-товувати в економіці.

Історично операційний менеджмент — особлива сфера уп-равлінських дисциплін — розвивався як метод вирішення проблем-них індустріальних управлінських завдань, що у подальшому по-служило фундаментом для інших відкриттів у техніці й економіці.

Етапи генезису операційного менеджменту можна в першо-му наближенні простежити за допомогою «хронологічного спект-ру», представленого в матричній формі в додатку Е.

Попри своє індустріальне походження, операційний менедж-мент сьогодні перетворився на більш широкий і глибокий управ-лінський підхід, ніж просте керування індустріальними операціями.

Загальні методи раціонального операційного менеджмен-ту сьогодні дуже часто засновуються поза межами індуст-ріального виробництва і розвиваються, базуючись на досягнен-нях багатьох наукових дисциплін (у тому числі — промислово-го інжинірингу і науки керування), а також сучасного матема-тичного апарату та інформаційних технологій (процеси систе-матизації даних і переробки інформації). Впровадження останніхдокорінно змінює принципи менеджменту і відкриває широкіможливості по-іншому сприймати проблеми керування опера-ціями через призму єдиного світового інформаційного середо-вища, де основним інструментом є глобальна інформаційна сис-тема — Інтернет. Інтерактивна природа інформаційних техно-логій сприяє формуванню операційного менеджера як керівни-ка нового покоління, який володіє процесом прийняття функціо-нальних рішень у середовищі інформаційних технологій.

Теоретико-пізнавальні основи операційного менеджменту невичерпуються тільки цим. Вони включають також діалектику взає-мозв'язку операційного менеджменту з іншими науково-приклад-ними аспектами життєздатності соціально-економічних систем.