5 Підготовка практичних психологів.

 

Підготовка практичних психологів здійснюється навчальними закладами — університетами та інститутами, на базі яких пра­цюють відповідні факультети та кафедри

Науково-дослідні інститути та наукові лабораторії здійснюють експериментально-дослідницьку розробку проблем у галузі пси­хології. Набула поширення така форма підготовки практичних психологів як перекваліфікація на базі вищої освіти (як правило педагогічної), що дозволило працевлаштувати тисячі педагогів, що втратили попередню роботу.

При університетах працюють факультети перепідготовки та підвищення кваліфікації практичних психологів. Поширенню психологічних знань сприяють періодичні видання, перелік яких за останній період значно розширився.

У дорадянський час в Росії видавалися такі журнали:

• Вопросьі философии и психологии (1889—1918);

• Вестник психологии, криминальной антропологии и гипно- тизма (1904—1918).

Журнали з психологічною тематикою радянського періоду — це:

—Вопросьі изучения и воспитания личности (1920—1932);

—Педология (1928—1932);

—Психология (1928—1932);

—Вопросьі психологии (виходить з 1955 по теперішній час);

—Психологический журнал (виходить з 1980 по теперішній час);

—Вестник МГУ. Психология (виходить з 1977 по теперішній час);

—Вьісшее образование в России.

Обмін інформацією між практичними психологами здійсню­ється сьогодні через низку періодичних видань України:

«Рідна школа», «Дошкільне виховання», «Початкова школа», «Психологія» (спочатку науково-методичний, а тепер науковий збі­рник), «Психологія і педагогіка», «Практична психологія та соціа­льна робота», «Обдарована дитина», «Вища освіта в Україні».

З метою оптимізації обміну методичною, правовою та іншою інформацією створюється Єдина інформаційна система психоло­гічної служби (через Інтернет).

Проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад не лише є ефективними формами обміну інформацією між практи­куючими психологами, але й забезпечує зв'язок психологічної практики з науковою психологією.

Запитання для самоконтролю

1. Чим обумовлена потреба у комплексному вивченні людини?

2. Дайте визначення поняття «людинознавство».

3. Як слід розуміти поняття «людський фактор»?

4. Назвіть наукові напрямки, які вивчають людину.

5. Перерахуйте особливості розвитку вчення про людину у 20 столітті.

6. Розкрийте структуру людинознавства?

7. Назвіть науки про людину як вид.

8. Перерахуйте науки про людину як особистість.

9. Назвіть науки про людину як суб'єкт діяльності.

10. Визначте місце психології у системі людинознавства.

11. Чим пояснюється потреба в єдиній теорії людинознав­ства?

12. У чому відмінності фізіологічного та психологічного ас­пектів вивчення людини?

13. У чому полягає проблема предмету психології?

і

14. Які періодичні видання з психологічною тематикою Укра­їни Вам відомі?