3 Структура і завдання прикладної психології : Практична психологія : B-ko.com : Книги для студентів

3 Структура і завдання прикладної психології

Розвиток практичної психології тісно пов'язаний з розвитком техніки, виробництва та суспільних відносин. І хоча практична психологія не має на сьогодні чітко усталеної, завершеної струк­тури, можна виділити ряд основних її напрямів.

Основним принципом виділення структурних компонентів практичної психології виступають сфери соціальної практики, які є специфічними для діяльності практикуючих психологів.

У структурі практичної психології виділяють наступні скла­дові [34]:

1. Політична психологія, основними завданнями якої є:

•формування громадської думки засобами психології, ЗМІ;

•передвиборна боротьба (використання різноманітних засобів для оптимізації виборчої кампанії);

•створення позитивного іміджу політичного лідера;

•соціально-психологічна експертиза проектів законів, указів, державних програм і рішень з метою запобігання стихійним ма­совим заворушенням, актам непокори тощо.

2. Практична психологія економіки й бізнесу, основними за­вданнями якої є:

—соціально-психологічне навчання людей для роботи у но­вих економічних умовах;

— створення найбільш ефективної структури управління підпри­ємством, навчання доцільним прийомам діяльності управлінців;

—стратегія розвитку соціального партнерства або розв'язання різного роду конфліктних ситуацій та розробка заходів щодо по­передження непорозумінь у майбутньому;

— застосування психологічних механізмів актуалізації потреб людини за допомогою реклами.

3. Практична психологія освіти спрямована на підвищення ефективності процесів навчання і виховання. Психологія допома­гає у конструюванні змісту навчання, яке передбачає створення різноманітних програм для шкіл різного типу; визначення відпо­відності програм цілям виховання і навчання, відображення запи­тів суспільства в навчальних програмах; визначення послідовно­сті вивчення різних предметів і відповідності навчального мате­ріалу віковим можливостям учнів.

Без участі психології неможливе вирішення задачі розвитку здібностей учнів до самостійного пошуку, відбору, застосування знань відповідно до нових потреб і ситуацій у суспільстві.

Гострою залишається проблема контролю знань — екзаменів, колоквіумів, тестів, конкурсів, які ще не дають повної інформації про розвиток учнів, але негативно відбиваються на їх соматич­ному та нервово-психічному здоров'ї. До сфери спільних інтере­сів психологів і педагогів належать:

• вивчення причин низької навчальної компетентності учнів;

• аналіз та експертиза методів, які використовуються в навча­льному процесі;

• профорієнтаційна робота та розробка рекомендацій щодо вибору професії (через вивчення нахилів учнів, їх здібностей, розробку індивідуальних програм навчання);

• профілактика та корекція девіантної поведінки дітей;

• робота з малими контактними групами у шкільному середо­вищі;

• відбір до спеціальних закладів розумово відсталих дітей, ді- тей-інвалідів (вимагає особливої відповідальності і проводиться комісіями за участю різних спеціалістів — педагогів, лікарів, психологів);

4. Психологія сім 'ї та соціально-психологічного захисту насе­лення передбачає вирішення наступних завдань:

—забезпечення регуляції подружніх стосунків;

—надання допомоги щодо виховання дітей у сім'ї (терапія взаємин);

— діагностико-корекційна робота із соціальним оточенням сім'ї;

—попередження суїцидів, стабілізація емоційного стану, зняття тривожності, активізація механізмів психологічної підтримки та розвиток навичок взаємодопомоги, формування позитивної жит­тєвої перспективи;

—прищеплення нових форм поведінки в оточенні та в сім'ї, які б сприяли реабілітації та збереженню психічного здоров'я особи.

В Україні певний розвиток отримали соціальні служби для молоді, в яких також працюють практичні психологи.

При центрах соціальних служб для молоді діють 1250 форму­вань, серед них:

• служби негайної психологічної допомоги — «Телефони довіри»;

• центри ресоціалізації та реабілітації дітей та молоді;

• клуби дітей-інвалідів;

• консультативно-діагностичні служби для тих, хто вступає в шлюб;

• школи лідерів дитячих громадських організацій;

• соціальні служби «Пошта довіри»;

• клуби «Молода сім'я»;

• служби знайомств;

• молодіжні біржі праці та агентства зайнятості тощо.

5. У клінічній психології основними завданнями є:

—реабілітація людей, які перенесли захворювання, мають хро­нічні та невиліковні хвороби (онкозахворювання, СНІД тощо);

—формування здорового способу життя;

—розробка вітчизняних методик, які враховують особливості соціальних умов їх застосування.

Практична психологія в медицині функціонує сьогодні на до­сить високому рівні. Створена мережа установ, пов'язаних з діаг­ностикою і терапією відхилень психіки, психіатричні клініки, ін­ститути нейрохірургії, органопатології, нервових захворювань, реабілітаційні центри, центри психічного здоров'я, консультати­вні служби. Розпочалася підготовка фахівців у ВНЗ зі спеціаль­ності «медична психологія».

6. Військова та спортивна психологія. Центральною пробле­мою, яка розв'язується в межах цього напрямку, є проблема про­тиборства та змагальності. Основними завданнями при цьому є:

• забезпечення досягнення мети, поставленої перед індивідом чи групою, чітке виконання розподілених функцій;

• терапія психічних травм, отриманих внаслідок виконання професійних функцій;

• підготовка до дій в екстремальних умовах;

• прогнозування поведінки людини в умовах змагання та бо­йових дій;

• відбір на посади, поділ кадрів у команді, підрозділі;

• розробка критеріїв і методів відбору спортсменів;

• оптимізація взаємодії людина-техніка;

• розробка діагностичних і дослідницьких методів.

7. Юридична психологія вирішує наступні практичні завдання:

— корекція структури особистості, її окремих рис;

—психологічна реабілітація співробітників правоохоронних органів;

— профвідбір та контроль процесу професійної адаптації;

— аналіз криміногенного стану тощо

Психодіагностика та психологічна експертиза в юридичній практиці має свої особливості. Досить часто психологічна діагно­стика здійснюється всупереч волі клієнта, тому гостро виникає потреба у перевірці даних на надійність. Психологічна експерти­за здійснюється на основі мінімальної інформації і передбачає побудову психологічного портрету людини, опис її звичок та по­ведінки.

Пенітенціарна психологія тісно пов'язана з юридичною і за­ймається проблемами перевиховання, виправлення особистості засудженого, його реадаптацією.

Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої си­стеми України забезпечує відповідне супроводження процесу відбування покарання.

При департаменті України з питань виконання покарань ство­рено (22 квітня 1998 року) Управління виховної та соціально- психологічної роботи зі спецконтингентом.

Посада психолога в установах виконання покарань введена у 1998 році. За декілька років психологічна служба пройшла етап становлення і сьогодні функціонує як самостійна професійна структура.

8. Екологічна психологія віднаходить психологічні можливості зміни способу життя людини в нових умовах довкілля; проводить терапію ускладнень та травм, що виникають у процесі різних змін умов життя (наприклад, відселення із зони Чорнобиля), фо­рмує свідому екологічну поведінку особистості.

Розвиток прикладної психології сприяв появі таких самостій­них її напрямків: психокорекції; психотерапії; психореабілітації; психогігієни.