4 Документи про права дитини : Практична психологія : B-ko.com : Книги для студентів

4 Документи про права дитини

Низка документів ООН окремо присвячена захисту прав дитини.

20 листопада 1959 року було прийнято «Декларацію прав дитини» (див. Додаток Д), яка проголошує 10 основних принци­пів, серед яких:

1. Закони про дитинство повинні забезпечувати інтереси ди­тини (принцип 2);

2. Право дитини на ім'я та громадянство (принцип 3);

3. Право дитини на належне харчування, житло, розваги і ме­дичне обслуговування (принцип 4);

4. Дитина для її повного і гармонійного розвитку потребує любові і розуміння. Малолітню дитину не слід (крім виключних обставин) примусово розлучати зі своєю матір'ю (принцип 6).

5. Право дитини на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою і безоплатною. Забезпечення інтересів дитини по­винно бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту та навчання (принцип 7).

Права розумово відсталих дітей та інвалідів частково закріп­лені у Декларації прав дитини, а також у «Декларації про права розумово відсталих осіб» (прийнята 20.12.1971 р.) і «Декларації про права інвалідів» (прийнята 9.12.1975 р.).

Таким чином, сукупність міжнародних документів декларує права людини у різних сферах взаємодії її з суспільством, держа­вою і визначає можливість їх захисту на рівні суспільства.

Запитання для самоконтролю

1. Яке значення мають документи про права людини для професійної діяльності практичного психолога?

2. Які міжнародні документи про права людини вам ві­домі?

3. Які міжрегіональні документи про права людини вам відомі?

4. Перерахуйте групи прав, які закріплено у цих доку­ментах.

5. Як слід розуміти термін «дискримінація в освіті» ?

6. Які основні права закріплено у Конвенції про права дитини?

і

&

7. Як ви думаєте, з якою метою створюється значна кількість міжнародних документів про права людини у різних сферах?