4 Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби у інших сферах суспільної практики

Розглянемо законодавчу основу діяльності практичного психолога в інших сферах суспільної практики. На сьогоднішній день не існує єдиного Положення, яке б всебічно регламентувало діяльність прак­тичного психолога в сфері бізнесу та економіки. Хоча зафіксовано активізацію діяльності відповідних психологічних служб з 80 років ХХ століття. Кожний психолог, працюючи на підприємстві або в установі, розробляє Положення, яке визначає мету, основні види та напрямки діяльності, функції та завдання психологічної служби.

Правовою основою діяльності психологічної служби установ покарання є Положення про психологічну службу установ по­карання, яке було затверджено відомчим наказом № 33 від 17 березня 2000 року [53].

Цим положенням визначено специфіку діяльності практично­го психолога, основні види та напрямки його діяльності з враху­ванням специфіки об'єкту впливів. Визначено головні завдання, обов'язки психолога виправної колонії та функції психологічної служби системи виконання покарань.

У цьому положенні визначено, що психологічна служба є скла­довою частиною соціально-психологічної служби. Комплектування посад проводиться лише з фахівців, які мають базову психологічну або педагогічну освіту. На 600 осіб спецконтингенту штатними но­рмативами передбачено одну посаду. Психологічна служба установ виконання покарань підпорядковується регіональним управлінням та відділам соціально-психологічної роботи в області. Загальне ке­рівництво соціально-психологічною службою забезпечує управлін­ня виховної та соціально-психологічної роботи департаменту України з питань виконання покарань, до складу якого входить від­діл організації психологічної роботи зі спецконтингентом.

Психологічна (соціально-психологічна служба) у Збройних силах України. Координує роботу практичних психологів у Збройних силах Головне управління виховної роботи при Мініс­терстві оборони України. Існують відповідні центри, кафедри при військових вузах. Діяльність практичного психолога здійснюєть­ся на основі відповідного відомчого Положення.

До Національної системи соціально-психологічних служб входять соціальні служби для молоді.

Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» з 1992 року створюється мережа соці­альних служб для молоді.

Основними документами, що регламентують їх діяльність та які заклали основу нормативно-правової' бази системи в цілому є:

Постанова Кабінету Міністрів України № 648 від 13.08.1993 ро­ку «Про соціальні служби для молоді» та Постанова Кабінету Міністрів України № 839 від 17.10.1995 року «Про розвиток ме­режі соціальних служб для молоді».

їх продовженням є Постанова Кабінету Міністрів України № 63 від 21.01.1998 року «Про подальший розвиток мережі центрів соціальної служби для молоді і підвищення ефективності їх дія­льності», яка затвердила план розвитку мережі соціальних служб для молоді [22].

Наявне законодавство систематично поповнюється новими документами, регламентуючими діяльність психологічних служб різних галузей. У багатьох сферах соціальної практики соціаль­но-психологічна (психологічна) служба перебуває в стадії заро­дження, то найближчим часом буде активно розроблятись норма­тивно-правова база діяльності таких служб.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке Національна система соціально-психологіч­них служб України?

2. В яких документах закріплено основні положення її діяльності?

3. Які документи про діяльність психологічної служби в освіті вам відомі? Які їх структура та основні положен­ня?

4. Які документи про діяльність психологічної служби в Збройних силах України вам відомі? Які їх структура та основні положення?

5. Які документи про діяльність психологічної служби в установах кримінально-виконавчої системи вам відомі? Які їх структура та основні положення?

6. Чи регламентується і якими документами діяльність соціальних служб для молоді?

7. Як ви думаєте, з якою метою створюється значна кі­лькість документів про діяльність соціально-психо­логічних (психологічних) служб у різних сферах соціа­льної практики? Як вони відображають специфіку дія­льності психологічної служби у відповідній галузі соціа­льної практики?

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ І. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

1. Зобразіть на схемі структуру людинознавства. Схема повинна відповідати таким вимогам:

• давати повне уявлення про структуру людинознавства;

• розкривати зв'язки між науками, які вивчають людину;

• містити назви конкретних наук, які вивчають людину;

• наочно представляти роль та місце психології у вивченні людини;

• не містити надлишкової інформації;

&

• враховувати особливості сприймання графічної інформації.

2. Зобразіть на схемі структуру прикладної психології. Схема повинна відповідати вимогам, зазначеним до Завдання 1.:

3. У таблиці подано порівняльну характеристику методологічних ос­нов наукової, практичної та побутової психології. Необхідно заповни­ти порожні клітинки.

 

Наукова психологія

Практична психологія

Побутова психологія

Об'єкт

«абстрактна» се- редньостатистич- на людина

 

конкретна люди­на, індивідуаль­ність

Предмет

механізми душев­ного життя та по­ведінки

життєва ситуація, життєві плани, життєвий шлях

 

Кінцева мета

 

вплив на поведін­ку й розвиток, їх корекція

корекція поведін­ки і розвитку

Підхід

аналітично- статистичний

 

синтетичний

Методи

унікальні дослід­ницькі процедури (психодіагностич- ні методики або їх комплекси)

 

традиції, обряди + інтуїція

Вимоги до (спеціаліста)

знання

 

життєвий досвід + інтуїція

4. Завершити 15 разів речення: