Модуль 2. ПРОФЕСІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

магниевый скраб beletage

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика прак­тичного психолога.

2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

3. Система типових функцій і задач практично­го психолога.

4. Уміння практичного психолога.

5. Обов'язки і права практичного психолога.

1

Питання характеристики професії психолога є практично важ­ливим у наступних ситуаціях:

1. Формування програми підготовки фахівців спеціальності «Практична психологія» у ВНЗ;

2. Розподіл фахівців на відповідні посади у певних галузях суспільного виробництва;

3. Визначення професійної придатності та проведення атеста­ції працюючих психологів.

Особливості професії психолога найбільш чітко і різнобічно ві­дображаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціа­льності, яка, у свою чергу, спирається на відповідну професіограму. Саме вона визначає конкретні кваліфікаційні та освітні характерис­тики фахівця і обумовлює програму його підготовки у ВНЗ.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою держав­ного стандарту освіти — сукупності норм, які визначають вимоги до підготовки фахівця.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є офіційним докумен­том, наявність якого визначено Законом України «Про освіту», по­ложеннями про державний вищий навчальний заклад освіти, про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Цей документ встановлює:

• професійне призначення, кваліфікацію та умови викорис­тання фахівця з вищою освітою за професійним напрямком «Психологія»;

• рівень професійних знань і умінь;

• кваліфікаційні вимоги до фахівця у формі виконання профе­сійних і соціально-професійних завдань з визначенням міри са­мостійності при їх виконанні;

• порядок проведення державної атестації випускників;

• відповідальність за якість підготовки випускників.

На підставі кваліфікаційної характеристики у навчальному за­кладі визначаються:

—цілі поетапного формування майбутніх фахівців;

—зміст та організація навчально-виховного процесу, а також розробляються навчальні плани, програми, контрольні та атеста- ційні завдання;

— тести для діагностики якості підготовки студентів на різних стадіях навчання;

—первинні посади випускників внз;

здійснюється:

• коригування освітньо-професійних програм підготовки спе­ціалістів з психології;

• профорієнтаційна робота серед майбутніх студентів;

• аналіз професійного використання та атестація молодих фа­хівців.

Для студента кваліфікаційна характеристика становить про­фесійний ідеал, якого він прагне досягти у процесі свого навчан­ня у ВНЗ. У такому ракурсі цей документ відіграє орієнтуючу та регулюючу функції.

У характеристиці професії психолога важливим моментом є мо­жливі місця роботи, які відповідають освітньо-кваліфікаційним рів­ням випускника ВНЗ — бакалавра і спеціаліста. їх призначення ви­значається тим, що ці фахівці готуються до професійної діяльності у закладах освіти, медицини; в установах, які займаються соціальною допомогою; на промислових підприємствах; у галузі науки.

Випускники вищого навчального закладу із кваліфікацією «ба­калавр психології», «психолог» згідно зі спеціалізацією будуть пе­реважно працювати в таких галузях народного господарства як:

—охорона здоров'я;

—фізична культура та соціальне забезпечення;

—освіта;

—наука і наукове обслуговування;

—об'єднання громадян.

Сферами економічної діяльності бакалавра та спеціаліста з психології можуть бути (за Державним класифікатором видів економічної діяльності):

• освіта (початкова, середня, вища, навчання дорослих);

• охорона здоров'я та соціальна допомога;

• соціальна допомога;

• суспільна діяльність;

• діяльність у сфері спорту;

• індивідуальні послуги [26].

Бакалавр та спеціаліст з психології, залежно від його спеціалі­зації на думку С. Д. Максименка та Т. Б. Ільїної, може [26]:

виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції;

—використовувати існуючі та створювати нові методи ви­вчення особистості;

—займатися корекцією психічних явищ людини;

— пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимі- зації процесів трудової, спортивної, трудової та навчальної дія­льності, умов праці і відпочинку.

Важливим у діяльності психолога-фахівця є участь у вирішен­ні проблеми адаптації особистості до нових умов та режиму жит­тєдіяльності.

Бакалавр та спеціаліст з психології готується до роботи в умо­вах багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах (за Державним класифікатором професій):

• профконсультант;

• спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім'ям;

• спеціаліст з соціальної роботи;

• голова секції (творчої).

При цьому бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідни­цької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереоти­пних задач діяльності.

Спеціаліст-психолог може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог може обіймати такі поса­ди (за Державним класифікатором професій):

—психолог;

—науковий співробітник (з психології);

—консультант медико-психолого-педагогічної комісії;

—завідувач центру (молодіжного);

— головний консультант (керівник головного підрозділу); —консультант із суспільно-політичних питань.