2 Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога

магниевый скраб beletage

Фахівець з вищою освітою повинен бути підготовленим до вирішення конкретних задач відповідно посаді. Він повинен лег­ко адаптуватися до мінливих умов діяльності підприємств різних форм власності: володіти необхідним обсягом знань у культур­ній, правовій, соціально-психологічній, економічній та інших га­лузях, вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації. Кожен випускник повинен мати відповідну сукупність знань для виконання обов'язків на високому професійному рівні. ВНЗ створює організаційні та методичні умови підготовки фахів­ців відповідної кваліфікації. Підготовка фахівців здійснюється на основі освітньо-професійної програми, яка включає навчальний план, навчальні програми всіх дисциплін, передбачені навчаль­ним планом, перелік умінь психолога з позначенням тих дисцип­лін навчального плану, у процесі засвоєння яких у студента ви­робляються зазначені вміння..

У навчальному плані подано перелік дисциплін за трьома бло­ками:

• цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

• дисципліни циклу науково-природничої підготовки;

• цикл дисциплін теоретичної, практичної та професійної під­готовки (включає дисципліни самостійного вибору навчального закладу та дисципліни самостійного вибору студента).

Професійну психологічну освіту поділяють на теоретичні та практичні компоненти.

Склалася трирівнева психологічна освіта.

I. Загальнопсихологічна теоретична підготовка передбачає оволодіння знаннями з історії психології, загальної психології, психофізіології, психології особистості, окремих галузей психо­логічної науки (інженерної психології, соціальної, вікової психо­логії тощо).

II. Спеціальна психологічна підготовка передбачає оволо­діння знаннями про прийоми роботи у певному напрямку прак­тичної психології: шкільній, військовій, економіки й бізнесу, сім'ї та соціальної допомоги населенню тощо, тобто знання з ос­нов практичної психології.

III. Знання із спеціалізації включає оволодіння прийомами та досвідом роботи у конкретній техніці: сімейного консультування у школі, діагностики та корекції взаємин у військовому підрозді­лі; конфліктології тощо.

Різняться ці рівні не лише за змістом, але й за способом орга­нізації та подання знань.

На рівні загальнопсихологічної теоретичної підготовки ос­нову складають відомості, які накопичувала психологія в процесі свого існування та розвитку, тому використовується аналітико- синтетичний спосіб організації навчального матеріалу: аналіз психологічних явищ, опис законів, структури наукових психоло­гічних знань та психологічних наук.

Переважаюча форма навчання — лекційно-лабораторна.

Результатом є система знань із теоретичної психології.

На рівні практичної підготовки найчастіше використовуєть­ся синтетичний підхід до змісту та організації навчання.

Основним результатом навчання є сформований «психологічний світогляд» майбутнього спеціаліста (тобто здатність студента бачити світ очима психолога та будувати свою професійну діяльність на його основі з використанням відповідних засобів та способів) [34]. Має мі­сце заглиблення у практичну проблематику, орієнтація на реконстру­кцію та розв'язання психологічних проблем інших людей, уміння аналізувати поведінку інших людей і робити значущі висновки.

Форма навчання — тренінги, практика, лабораторно-прак­тичні заняття.

Основою навчання на третьому — індивідуально-типологіч­ному — рівні є життєва ситуація. Результатом навчання — нави­чки і вміння практичної роботи, володіння набором технік, тех­нологій, професійних дій.

Співвідношення теоретичних та практичних знань на кожному рівні різне.

Загальногуманітарна підготовка передбачає здобуття майбу­тнім психологом системи знань про дійсність: природу, суспільс­тво, людину. Без широких знань психолог не може ефективно ре­алізовувати професійні функції.

У навчальному плані передбачаються терміни початку і закін­чення семестрів, перелік конкретних дисциплін та часу їх ви­вчення, виробничі практики, певні форми державної атестації ви­пускників.

Зокрема, державна атестація бакалавра передбачає підгото­вку та захист кваліфікаційної роботи і комплексний державний іспит із загальної, експериментальної, клінічної, соціальної психології.

Державна атестація спеціаліста проводиться шляхом написан­ня і захисту дипломної роботи та складання державного іспиту зі спеціальності.