3 Система типових функцій і задач практично­го психолога.

Зміст підготовки обов'язково передбачає формування особис­тості психолога. Результатом такої підготовки повинна стати го­товність психолога до розв'язання системи виробничих функцій та типових задач. Опис цієї системи подається у табл. 4.

Таблиця 4

ВИРОБНИЧІ ТА ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» (ЗА С.Д. МАКСИМЕНКОМ ТА Т.Б.ІЛЬЇНОЮ)

Посада

Виробничі функції

Типові задачі діяльності

Профконсуль- тант

інформаційна, аналітична, прогностична, виховна

Проведення співбесіди. Розробка ре­комендацій щодо професійного, тру­дового та соціального самовизначення клієнта.

Співробітництво із спеціалістами ін­ших підрозділів з метою з'ясування наявності навчально-трудових вакан­сій.

Спеціаліст з на­дання допомоги неблагополуч- ним сім'ям

організаційна, аналітична, но­рмативна, вихо­вна

Збір первинної інформації, її групу­вання, виявлення сімей з вадами вихо­вання.

Визначення джерел неблагополуччя сімей.

Визначення аспектів можливої взає­модії з членами родини. Співробітництво з іншими підрозділа­ми для надання допомоги сім'ям згід­но з чинним законодавством. Корекційна робота з членами родини.

Продовження табл. 4

Посада

Виробничі функції

Типові задачі діяльності

Спеціаліст з со­ціальної роботи

організаційна, аналітична, но­рмативна, вихо­вна

Оптимізація матеріально-побутової до­помоги та морально-правової підтримки громадянам, які знаходяться в стані пси­хічної депресії (в зв'язку з катастрофами, війнами, втратою родини, житла тощо). Визначення характеру та обсягу необ­хідної допомоги, сприяння прийняттю на обслуговування закладами соціаль­ної роботи з населенням. Розробка і реалізація програм реабілі­таційних заходів.

Проведення бесід, спостережень за життям і побутом своїх клієнтів.

Голова секції

організаційна, аналітична, планування, ке­рування

Організація роботи в творчих, науково- технічних та культурно-просвітницьких громадських об'єднаннях. Пошук клієнтів та формування творчої групи.

Планування роботи творчого колективу. Діагностична та корекційна робота, що сприятиме актуалізації внутріш­нього потенціалу особистості.

Психолог

прогностична, планування, ке­рування, аналі­тична, прийнят­тя рішень, контролююча

Експертна оцінка психологічного ста­ну людини.

Розробка і впровадження рекоменда­цій з оптимізації трудової та учбової діяльності.

З'ясування поглядів людей на різно­манітні питання з використанням від­повідного інструментарію. Обстеження індивідуальних якостей персоналу, особливостей їх трудової діяльності.

Організація профілактичних заходів девіантної поведінки неповнолітніх. Виявлення зацікавленості та схильнос­тей людини при проведенні профвід­бору і профконсультуванні. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов.

Науковий спів­робітник (пси­холог)

Прогностична, планування, до­слідницька

Творчий аналіз теорій і практики, кри­тична обробка різних напрямків психо­логії, її врахування при розробці моделі, алгоритму і технології діяльності.

Продовження табл. 4

Посада

Виробничі функції

Типові задачі діяльності

 

 

Участь у розробці і виконанні заходів із психологічного супроводу діяльнос­ті персоналу.

Організація діяльності залежно від со­ціального замовлення. Розробка напрямків та заходів для психологічного забезпечення життєді­яльності людини.

Просвітницька, видавнича діяльність. Підготовка аналітичних та статистич­них матеріалів для доповідей, розроб­ка пропозицій.

Консультант

психолого-

медико-

педагогічної

консультації

прогностична, планування, ке­рування, аналі­тична, контро­лююча

Психологічна допомога дитині з вада­ми інтелектуального та фізичного роз­витку та її батькам.

Координація дій свого підрозділу з ін­шими навчальними закладами, налаго­дження прямого і зворотного зв'язків. Визначення типу освітнього закладу для подальшого навчання дитини.

Завідувач центру (моло- діжно-го)

прогностична, планування, ке­рування, аналі­тична, організа­ційна

Розробка перспективних, поточних планів діяльності, визначення загаль­них напрямків роботи з молоддю. Організація роботи в творчих, науково- технічних, культурно-просвітницьких гро­мадських об'єднаннях молоді. З'ясування поглядів молоді на різно­манітні питання з використанням від­повідного інструментарію. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов. Розробка функціональної структури уп­равління, розподіл функціональних обов'яз­ків, розробка заходів щодо вдосконалення організаційної структури управління

Головний кон­сультант (керів­ник головного підрозділу)

прогностична, планування, ке­рування, прийн­яття рішень, ко­нтроль

Координація дій свого підрозділу з іншими закладами, налагодження прямого і зворотного зв'язків. Розробка перспективних, поточних планів діяльності, визначення загаль­них напрямків роботи підрозділу. Обстеження індивідуальних якостей персоналу, особливостей їх трудової діяльності.

Продовження табл. 4

Посада

Виробничі функції

Типові задачі діяльності

 

 

Пропонування і впровадження реко­мендацій з оптимізації трудової та уч­бової діяльності.

Участь у розробці і реалізації заходів із психологічного супроводу діяльнос­ті персоналу.

Розробка альтернативних варіантів стра­тегії розвитку установи на основі аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів. Аналіз узагальнених показників діяль­ності установи, розробка схем функці­онування підприємства, визначення внутрішніх і зовнішніх чинників впли­ву на виконання професійних і соціа­льно-виробничих задач.

Консультант з суспільно- політичних пи­тань

прогностична, діагностична, аналітична, до­слідницька

Проведення співбесіди. Розробка і реалізація програм реабілі­таційних заходів.

Проведення бесід, спостереження за життям та побутом персоналу. Діагностична та корекційна робота, що сприятиме актуалізації внутріш­нього потенціалу особистості. З'ясування поглядів людей з викорис­танням відповідного інструментарію. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов. Визначення мети суспільно-політичної діяльності і шляхів її досягнення. Розробка балансу та планів трудових ресурсів фірм.

Дослідження динаміки суспільно- політичних поглядів, аналіз соціаль­них відносин, настроїв, настановлень різноманітних груп людей.