4 Уміння практичного психолога

Виходячи з аналізу типових задач діяльності фахівця з психо­логії, визначається система вмінь, необхідних йому для вирі­шення типових задач.

Психолог повинен володіти такими вміннями: а) дослідницькі (гностичні) вміння:

• визначати психологічну проблему в умовах конкретної си­туації, розробляти шляхи подолання проблеми через постановку низки завдань;

• поєднувати теоретичний аналіз проблем з їх оптимальним вирішенням;

• знаходити найбільш ефективні засоби вирішення психологі­чної задачі;

• з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки і заходи по оптимі- зації власної професійної діяльності;

г) інтерактивно-комунікативні вміння:

—оволодівати інноваційним стилем професійної діяльності та гуманним ставленням до людини;

— впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажано­го результату праці і задоволення його потреб;

— реагувати на всі складнощі життя колективу, виділяти і розвивати позитивні складові;

—встановлювати емпатичні зв'язки з клієнтом;

д) діагностичні вміння:

• методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психокорекції та інших впливів на людину;

• використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі і особливостям праці персоналу;

• інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти вла­стивості особистості і можливості її продуктивної діяльності;

е) дидактичні вміння:

—продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності особистості та колективу;

—здійснювати вибір і реалізацію продуктивних моделей, ал­горитму і технології діяльності;

— організувати соціально-психологічну роботу і особисто брати участь у проведенні адекватних заходів;

є) проектувальні вміння:

• формувати позитивну «Я-концепцію» у клієнта, самоаналіз і адаптацію до нових реальних умов;

• здійснювати первинну профілактику алкоголізму, наркома­нії та інших шкідливих звичок людини;

• проводити психологічну експертизу і корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію людини;

• консультувати керівників і працівників установ з питань ви­користання психології з метою ефективної організації виробничої діяльності.

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує спе­цифічні функції, що породжує разом з тим особливе співвідно­шення його прав і обов'язків порівняно з іншими працівниками цієї ж сфери.

Для практичного психолога характерним є пріоритет обо­в'язків над правами.

Чимало прав практичного психолога тісно пов'язані з обо­в'язками, випливають з них і без них реалізовуватись не можуть.

Наприклад, шкільний психолог, зокрема, зобов'язаний (має право):

• активно захищати інтереси дитини, людини, якщо вони по­рушуються особами, відповідальними за навчання і виховання, створення необхідних умов життєдіяльності;

• приймати самостійні рішення в межах своєї компетенції;

• втручатися в методи навчання, виховання, якщо вони не сприяють розвитку дитини;

• вимагати від осіб, які мають відповідні повноваження, всі­лякого сприяння розвитку дитини і своєчасного прийняття пози­тивних рішень, що стосуються долі клієнта;

• особисто брати участь у проведенні медико-психологічних, судово-психологічних експертиз і досліджень дітей, а також осіб, які пов'язані з їх вихованням і навчанням.

Свої обов'язки психолог реалізує в межах напрямків його професійної діяльності (Див. Положення про психологічну служ­бу в системі освіти — Додаток Е).

Права практичного психолога можуть бути захищені юриди­чно, соціально і морально.

Юридичний захист передбачає дотримання існуючих законів, інших законодавчих документів (частково розглянутих у темі), відповідно до яких психолог вибудовує свою професійну діяль­ність і стосунки з іншими особами.

Соціальний захист прав практичного психолога забезпечуєть­ся організаціями, діяльність яких стосується сфери діяльності, в якій працює психолог. Також це можуть бути і асоціації та това­риства психологів, практичних психологів, ЗМІ.

Моральний захист діяльності практичного психолога полягає у підтримці громадською думкою.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке освітньо-кваліфікаційні характеристики? Для чого вони створюються?

2. Охарактеризуйте професійне призначення та умови використання фахівця із професійним напрям­ком «Психологія».

3. На яких посадах можуть працювати випускники із професійною кваліфікацією «Психологія»?

4. Що таке освітньо-професійна програма, яка її структура?

5. Охарактеризуйте рівні психологічної освіти.

6. Які форми навчання характерні для кожного з рівнів психологічної освіти? Чим це обумовлено?

7. Охарактеризуйте систему виробничих задач, які повинен виконувати випускник за професійним на­прямком «Психологія».

8. Які вміння повинні бути сформовані у фахівця з психології?

9. Охарактеризуйте обов'язки практичного психолога.

fe

10. Охарактеризуйте права практичного психолога. Як здійснюється їх захист?