ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА................................................................................................................. 6

Навчальна програма курсу «Вступ до спеціальності: Практична психологія»        8

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практич­ної психології 17

Тема 1. Місце психології в системі людинознавства.................. 17

Тема 2. Структура та основні проблеми прикладної психології... 30

Тема 3. Міжнародні та регіональні документи про права лю­дини 42

Тема 4. Законодавчі акти України про соціально-психоло­гічну службу   48

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ І. Соці­альні та правові умови розвитку практичної психології........................................................................................................ 56

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливос­ті в різних сферах суспільної практики    58

Тема 5. Характеристика професії практичного психолога......... 58

Тема 6. Особистість практичного психолога.............................. 70

Тема 7. Психологічна служба промислових підприємств та

організацій малого бізнесу............................................................ 79

Тема 8. Психологічна служба системи освіти............................. 86

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 2: Про­фесія практичного психолога та її особливості в різних сфе­рах суспільної практики.................................................... 93

МОДУЛЬ 3. Види діяльності практичного психолога................... 97

Тема 9. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницько-пропагандистська, профілактична .... 97

Тема 10. Основні види діяльності соціально-психологічної

служби: психологічне консультування................................................... 104

Тема 11. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психодіагностична робота і психологічна корекція ... 111 Тема 12. Загальна характеристика психотерапії як складової

практичної психології....................................................................................... 121

Тема 13. Характеристика основних напрямів психотерапії. . . 126

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 3: Види діяльності практичного психолога 133

Програмоване опитування до курсу «Вступ до спеціаль­ності: Практична психологія»          143

ПРАКТИКУМ......................................................................................................... 150

ЧАСТИНА І. Діагностика професійно важливих якостей практичного психолога    152

ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Визначення професійної спрямованості

особистості.............................................................................................................. 152

ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Професійна мотивація обрання фаху пси­холога               157

ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Особистісні чинники професійної діяльності 162 ЗАНЯТТЯ 4. Тема: Визначення професійних здібностей пси­холога ....................................................................................... 168

ЗАНЯТТЯ 5. Тема: Діагностика соціально-перцептивних здіб­ностей психолога Експрес-діагностика емпатії     173

ЧАСТИНА ІІ. Формування якостей особистості, професій­но важливих для практичного психолога         180

ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Формування цілеспрямованості та навичок

планування............................................................................................................... 180

ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Розвиток професійних навичок слухання і

розуміння партнера............................................................................................ 184

ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Професійні навички поведінки в емоційно

напружених ситуаціях....................................................................................... 192

ЗАНЯТТЯ 4. Тема: Формування навичок співпраці, роботи у групі.............. 196

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Загальна декларація прав людини................................. 201

ДОДАТОК Б. Європейська соціальна хартія......................................... 207

ДОДАТОК В. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в га­лузі освіти 211

ДОДАТОКД. Конвенція про права дитини................................ 214

ДОДАТОК Е. ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу сис­теми освіти України 229

ДОДАТОК Ж. Нормативи чисельності практичних психологів дошкільних навчальних закладів; працівників центрів прак­тичної психології, практичних психологів професійно- технічних училищ, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів....................................................................................... 236

ДОДАТОК К. Положення про психологічний кабінет дошкі­льних, загальноосвітних та інших навчальних закладів....................................................................................................... 238

ДОДАТОК Л. Кваліфікаційна характеристика посади психо­лога 243

ДОДАТОК М. Етичний кодекс практичного психолога............. 245

Основна література....................................................................... 252