5 Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ

магниевый скраб beletage

Нами були розглянуті основні характеристики особистості практичного психолога, які дають змогу ефективно діяти у відпо­відних ситуаціях, розв'язуючи відповідні професійні завдання.

На сьогодні формування особистості практичного психолога проходить три етапи [34]:

1. Світоглядний, що передбачає формування професійної сві­домості майбутнього спеціаліста;

2. Професійний, який спрямований на оволодіння необхідною системою знань, технологією практичної діяльності майбутнього психолога, формування його психологічної культури. Психологі­чна культура передбачає високий рівень професійних знань та культури спілкування, емоційну культуру, культуру мислення.

Культура спілкування передбачає вміння користуватися у від­повідних ситуаціях адекватними стереотипами взаємодії, творчо розв'язувати суперечливі ситуації, вести діалог з клієнтом.

Емоційна культура передбачає вміння вибирати адекватну фо­рму прояву своїх емоцій, здатність володіти собою, керувати своїми емоційними станами. Сформованість емоційної культури сприяє повноцінному спілкуванню та вирішенню конфліктних ситуацій.

3. Особистісний, метою якого є формування професійно важ­ливих якостей особистості, гуманістичної спрямованості, «діало­гічності», здатності до професійної ідентифікації. Професійна ідентифікація передбачає прийняття провідних професійних ро­лей, цінностей, норм, наявність мотиваційних структур, які спо­нукають особистість до ефективної діяльності. Формування про­фесійної ідентифікації пов'язане з самопізнанням (самодіагнос- тикою), самокорекцією, самоаналізом та самореабілітацією.

Організація зовнішніх умов формування особистості практич­ного психолога відповідно до його етапів включає з блоки.

Перший блок — підготовчий — на цьому етапі здійснюється професійний відбір на відповідні спеціальності. Здійснюється диференціація студентів на різні напрямки професійної підготов­ки: психолог-викладач, психолог-дослідник, психолог-терапевт. Цей же блок передбачає адаптацію студентів до майбутньої про­фесії. Реалізація початкової професійної підготовки (1—2 курси) передбачає оволодіння базовим концептуальним апаратом пси­хологічної науки, отримання загального уявлення про майбутню професію. Знайомство відбувається і через різні тренінгові курси, що також сприяє професійній ідентифікації студентів та їх осо- бистісному росту.

Другий блок — діагностичний — передбачає оволодіння ос­новами психодіагностики, самопізнання (3—4 курси). На цьому етапі студенти отримують інформацію про якості свого характе­ру, про свої здібності, пізнавальні та інші можливості. Виявля­ються також особистісні проблеми студентів, які можуть стати на заваді успішної професійної діяльності. Тому для їх подолання та з метою самопізнання та саморозвитку застосовуються також спеціальні тренінгові техніки, бесіди, консультування.

Третій блок — особистісно-професійна корекція — передба­чає корекцію та формування професійно значущих комунікатив­них умінь. Основними у цьому блоці є курси психоконсульту- вання, психокорекції та психотерапії. Необхідною умовою є здій­снення студентом індивідуальної самокорекції та самовдоскона­лення.

Запитання для самоконтролю

1. Сформулюйте критерії професійної придатності до професійної діяльності практичного психолога.

2. Охарактеризуйте складові моделі особистості практи­куючого психолога.

3. Чому спілкування вважають ядром професійної діяльнос­ті практичного психолога ?

4. Які якості повинен виявляти практичний психолог у про­цесі спілкування?

5. Розкрийте роль Етичного кодексу психолога? Яка його структура?

6. Охарактеризуйте основні положення Етичного кодексу психолога.

fe

7. Охарактеризуйте рівні особистісної підготовки практи­чного психолога.