1 Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби на підприємстві

магниевый скраб beletage

Потребу у кваліфікованій психологічній допомозі відчувають представники всіх професій та всіх вікових категорій. Психологічні служби або посади практичного психолога з'являються в різних сфе­рах соціальної практики (освіта, промисловість, Збройні сили, міліція, пенітенціарна система, політика, торгівля, реклама, спорт тощо).

Незважаючи на те, що основні види та напрямки діяльності практичного психолога є загальними, все ж таки спостерігається специфікація завдань та методів його роботи в різних сферах.

Сьогодні діяльність психологічної служби підприємства чи організації ґрунтується на фундаментальних та експерименталь­них розробках в практичній психології економіки і бізнесу.

Її основні завдання розглянуто у Темі 2, питання 3. Вони сто­суються, насамперед, роботи з персоналом організацій у таких напрямах: психолого-просвітницька діяльність; діагностика дія­льності організації; експертиза; розробка і здійснення впливів на окремих працівників та колектив у цілому; консультування з пи­тань управління, з міжособистісних та особистісних проблем працівників; створення інформаційного забезпечення (розробка документів, методичного забезпечення заходів, які проводить психолог) [25, с. 64—65]. Вагому роль психолог відіграє і в орга­нізації та проведенні рекламних заходів установи.

Основними функціями цієї галузі практичної психології є:

• психологічне забезпечення процесів управління, рекламної діяльності, ведення переговорів;

• створення умов комунікаційних процесів (обміну інформа­ції) на ринку товарів та послуг;

• вивчення психологічних аспектів приватизації та постприва- тизації;

• розробка проблем охорони і наукової організації праці;

• аналіз трудової діяльності;

• участь у розробці та реалізації стратегії розвитку підприємс­тва та його кадрової політики.

Системний підхід до побудови діяльності психологічної слу­жби повинен охопити всі сфери життєдіяльності працівника: як сферу професійної діяльності, так і сферу, не пов'язану з трудо­вою діяльністю.

Завдання та функції психологічної служби підприємства обу­мовлюють її роботу в двох основних напрямках:

—сприяння розв'язанню проблем, які безпосередньо пов'я­зані з виробничою діяльністю: удосконалення структури, форм і методів управління; стабілізація кадрів; оптимізація соціально- психологічного клімату в колективі (профорієнтація і профвідбір, атестація працівників і оптимізація робочих місць, забезпечення навчання різних категорій працюючих);

—допомога працюючим на підприємстві робітникам в розв'я­занні проблем, які прямо не пов'язані з їхньою трудовою діяльні­стю (сімейні проблеми, включаючи взаємини батьків і дітей; ор­ганізація дозвілля; підвищення рівня психічного здоров'я, опти- мізація психофізіологічного стану тощо).

Порядок розв'язання тих чи інших проблем, які виникають на підприємстві, визначається конкретними його потребами, залежать від організаційних та матеріально-технічних умов, чисельності спів­робітників у штаті служби та її місця у структурі підприємства тощо.

Психологічна служба промислового підприємства повинна функціонувати на трьох рівнях:

• на рівні основного колективу (на цьому рівні вона повинна розв'язувати проблеми, які стосуються функціонування колекти­ву промислового підприємства в цілому: побудова і реалізація планів соціального розвитку колективу, стабілізація кадрів, удо­сконалення структури та методів управління);

• на рівні вторинного і первинного колективу (на цьому рівні розв'язуються такі проблеми: дослідження і оптимізація соціаль­но-психологічного клімату, питання, пов'язані з новими формами організації праці в умовах динамічної економічної системи);

• на рівні окремої особистості (на цьому рівні розв'язуються задачі, пов'язані з організацією робочого місця, з оптимізацією психофізіологічного стану, з різноманітними психологічними проблемами окремих працівників в колективі).

Діяльність психолога на всіх цих рівнях може здійснюватися у вигляді індивідуального або управлінського консультування, психокорекції та психодіагностики, психологічної просвіти, яка може реалізовуватися у вигляді навчання та розробки рекоменда­цій. Таке навчання спрямовується на підвищення психологічної компетентності керівників різних рівнів і проводиться у формі лекцій, бесід, групової дискусії, ділових ігор, соціально-психо­логічного тренінгу тощо.