3 Психологічна служба організацій малого бізнесу

магниевый скраб beletage

Специфіка організацій малого бізнесу полягає в обмеженій кі­лькості персоналу. В цих установах відсутня система відділів, які є на промислових підприємствах: збуту і постачання, маркетингу і реклами, фінансового і кадрового [52].

Працівники, як правило, поєднують кілька різнорідних функ­цій і працюють єдиною командою.

Практичний психолог у такій організації, як зазначає І. С. Си­доренко, здійснює свою роботу в кількох напрямках (див. схему 2):

Партнери і клієнти

 

Конкуренти

 

Засоби масової інформації

 

)

k

 

 

Психолог

 

 

і

 

Керівництво

 

Персонал

 

Реклама

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Об'єкти діяльності психолога на підприємстві

Робота проводиться в усіх напрямках одночасно, інакше буде порушена цілісність функціонування організації.

У роботі з керівництвом практичний психолог розв'язує такі задачі:

• розробка найефективнішої структури організації;

• забезпечення розвитку організації та безболісний перехід з етапу на етап; прогнозування напрямків подальшого розвитку ор­ганізації;

• діагностика, виявлення і профілактика «слабких місць» в ор­ганізації;

• формування стилю діяльності та іміджу організації.

У роботі з персоналом практичний психолог забезпечує:

—формування кадрової політики;

—підбір персоналу (врахування необхідності виконання ним широкого кола функцій);

— раціональне використання кадрів;

—формування навичок роботи в команді;

— мотивацію персоналу;

—оцінку і атестацію співробітників, участь у розробці схем оплати праці співробітників з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

— розробку і проведення тренінгів з персоналом;

— організацію неформального спілкування.

З партнерами і клієнтами практичний психолог здійснює:

• формування довгострокових відносин між малими підпри­ємствами та партнерами і клієнтами;

• допомогу в пошуку нових партнерів (організація презента­цій, акцій, участь у виставках);

• зміцнення зв'язків з постійними клієнтами;

• створення психологічних портретів клієнтів;

• диференціацію груп клієнтів для створення найбільш ефек­тивної реклами, розрахованої на кожну цільову аудиторію;

При взаємодії малого підприємства із засобами масової ін­формації практичний психолог:

—контактує з пресою для висвітлення у різних виданнях ін­формації про організацію;

— організовує та психологічно забезпечує участь керівників у телевізійних програмах;

—веде переговори про надання знижок на розміщення реклами.

З метою організації рекламної кампанії практичний психолог:

• розробляє стратегію;

• висуває креативні ідеї з приводу змісту і форми реклами;

• проводить психологічну експертизу реклами; маркетингові дослідження;

• вирішує питання спонсорства, участі у масових та благодій­них заходах.

Практичний психолог малого підприємства виступає також як аналітик діяльності конкурентів:

—виявляє їх переваги і недоліки;

— аналізує рекламу конкурентів, розмежовуючи її на успішну і невдалу [48].

Такий широкий спектр задач висуває складну систему вимог до знань, умінь та навичок практичного психолога. Практичний психолог повинен:

• мати відмінні знання з психології, зокрема таких її розділів, як соціальна психологія, психологія управління, організаційна психо­логія, психологія праці, профвідбір, психодіагностика, мотивація поведінки, психологія реклами, конфліктологія, психологія спілку­вання, психотерапія, психологія сприймання, психологічна експер­тиза, психологія торгівлі, методологія експериментальних дослі­джень; а також з менеджменту, маркетингу, соціології;

• володіти навичками ефективного спілкування, психодіагно­стики та психологічної просвіти;

• відзначатися системою професійно важливих психічних якостей та властивостей (аналітичне і нешаблонне мислення, здатність до са­морозвитку та креативність, комунікабельність та організованість).

Таким чином, діяльність практичного психолога на промислових підприємствах та в організаціях має свою історію, є достатньо розви­нутою і спирається на основні методологічні засади діяльності прак­тичного психолога, які визначені прикладною психологією.

Запитання для самоконтролю

1. Визначте завдання та функції психологічної служби на підприємстві.

2. Охарактеризуйте основні напрямки та рівні діяль­ності практичного психолога на підприємстві.

3. Які моделі діяльності практичного психолога вам відомі?

4. Перерахуйте основні напрямки діяльності практи­чного психолога у сфері малого бізнесу та визначте основні завдання діяльності в кожному з них.

5. Сформулюйте основні вимоги до знань та вмінь практичного психолога у сфері малого бізнесу.