ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 2:

магниевый скраб beletage

Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики

Завдання 1.

Нижче наводиться типова посадова інструкція психолога. Порів­няйте її з наведеною кваліфікаційною характеристикою психолога. В чому полягає відмінність цих документів? Посадова інструкція психолога 1. Загальні положення

1.1. Психолог безпосередньо підпорядковується керівнику відділу соціального розвитку підприємства (лабораторія НОТ і управління).

1.2. Психолог керується в своїй роботі Положенням про відділ соці­ального розвитку підприємства (лабораторії НОТ і управління) і цією посадовою інструкцією.

1.3. На посаду психолога 1 категорії призначаються особи з вищою психологічною освітою і стажем роботи на посаді психолога 2 кате­горії не менше 3-х років.; психолога 2-ї категорії — особи з вищою пси­хологічною освітою і стажем роботи на посаді психолога не менше трьох років; психолога — особи з вищою психологічною освітою без вимог до стажу роботи.

2. Обов'язки

2.1. Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних фак­торів виробництва на трудову діяльність працівників.

2.2. Бере участь у розробці проектів планів соціального розвитку колективу.

2.3. Проводить спільно з фізіологом обстеження індивідуальних якостей працюючих, особливостей їх трудової діяльності, виявляє їх інтереси і нахили, ступінь задоволення працею.

2.4. Проводить експерименти з визначення впливу умов праці на психіку робітника, аналізує трудові процеси і психологічні стани робі­тника під час роботи.

2.5. Розробляє професіограми і детальні психологічні характерис­тики професій робочих і посад службовців, розробляє рекомендації від­носно умов оптимального використання особистих трудових можли­востей людини з врахуванням перспективи розвитку його професійних здібностей.

2.6. Бере участь у розробці і сприяє реалізації заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і спеціалістів.

2.7. Готує рекомендації і пропозиції з впровадження результатів психологічного дослідження в практику, а також заходи з конкретних напрямків удосконалення управління соціальним розвитком.

2.8. Вивчає і аналізує причини плинності кадрів, підбір та їх розпо­діл, виходячи з вимог організації праці і управління виробництвом, роз­робляє пропозиції із забезпечення стабільності кадрів.

2.9. Бере участь у формуванні бригад і трудових колективів, у прое­ктуванні систем організації праці з врахуванням психологічних факто­рів і ергономічних вимог, в удосконаленні матеріального і морального стимулювання, в розробці методів управління кадрами, професійному підборі, складанні професіограм.

2.10. Консультує керівників підприємств, установ, організацій з со­ціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціальним розвитком колективу, пропагує психологічні знання.

3.Права

3.1. Доводити до відома керівництву про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.

3.2. Вносити пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з перед­баченими даною інструкцією обов'язками.

4. Відповідальність

Психолог несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією інструкцією обов'язків.

Завдання 2.

На основ кваліфікаційної характеристики посади психолога, поса­дової інструкції і матеріалів, наведених вище відносно змісту діяльно­сті психолога, спробуйте скласти задачно-особистісну професіограму цього спеціаліста.

Завдання 3.

Проаналізуйте подані нижче ситуації та визначте відповідність дій практичного психолога нормам Етичного кодексу психолога. Зазна­чте статті Етичного кодексу психолога, які було порушено:

а) керівництво школи 25 травня поставило перед психологом Тама­рою Т. завдання у тижневий термін провести дослідження готовності учнів 4 і 9 класів до навчання на наступній ступені навчання і підготу­вати за цими матеріалами статтю до провідного наукового журналу. Тамара Т., розуміючи неможливість виконання цього завдання, не обго­ворюючи терміни і можливості його виконання з адміністрацією шко­ли, знайшла в одній із збірок наукових праць статтю, яка висвітлювала подібну проблему і переписавши її під власним іменем подала до жур­налу;

б) до психолога Дмитра Д. на консультацію звернулася досить при­ваблива клієнтка 19 років. Дмитро Д. після знайомства з клієнткою під час консультації, запропонував їй продовжити їх співпрацю у кафе- барі, неподалік від офісу. При цьому він натякнув, що йому буде дуже приємно продовжити це знайомство за межами психологічної консу­льтації. Клієнтка почала зустрічатися з Дмитром Д. щовечора, а двічі на тиждень приходила на консультацію;

в) директор фірми увірвався в кабінет психолога Катерини Л. Він вимагав терміново подати йому результати опитування працівників стосовно задоволеності роботою, взаєминами з колегами та керівни­цтвом тощо. Катерина Л., не довго думаючи, подала шефові бланки відповідей, на яких були зазначені прізвища працюючих. На нараді кері­вник оголосив результати опитування кожного, коментуючи їх, вдаю­чись до образ;

г) майстер дільниці звернувся до психолога Олега Т. з проханням до­слідити динаміку працездатності з метою складання оптимального графіку роботи. Олег Т. посилаючись на значне завантаження, запро­понував майстрові провести дослідження самостійно і надав всі необ­хідні матеріали. Майстер як зумів, так і провів дослідження. Складе­ний ним графік виявився недосконалим;

д) у місцевій газеті психолог Олена В. опублікувала таке оголо­шення:

« До уваги жителів міста та району!

Всього за 60— 80 гривень ви отримаєте гарантовану допомогу у ви­рішенні сімейних конфліктів, позбавитесь шкідливих звичок. Психолог- консультант, спеціаліст з психотерапії попередив 10 випадків само­губства, зберіг 12 шлюбів, вдало провів 15 сеансів психотерапії з про­блем наркоманії.

Приходьте і Ви зі своїми проблемами. Від нас підете без проблем.

  • Запис на консультацію щоденно з 12 до 13 години дня (адреса офі­су )»;

а) під загрозою звільнення з роботи менеджер спільно з директором фірми та психологом змушували всіх працівників відповідати на запи­тання анкети, яка стосувалася політичних та релігійних вподобань кожного.