2 Просвітницько-пропагандистська робота прак­тичного психолога.

Одним з найважливіших видів діяльності практичного психо­лога, в якій сфері він би не працював, є просвітницька робота. Необхідність такого виду роботи викликана тим, що впродовж тривалого періоду штучно стримувалися розвиток і поширення психологічних знань взагалі і психологічної допомоги зокрема.

Просвітницьку роботу З. Кісарчук пропонує розглядати у ши­рокому і вузькому розумінні [34, 256—257].

У широкому тлумаченні будь-яка діяльність служби (діагнос­тика й моніторинг умов та рівня розвитку особистості, консуль­тативно-методична робота чи психотерапевтична робота, реабілі­таційні заходи тощо) спрямовані на психологічну просвіту лю­дей, оскільки знайомлять їх зі специфікою діяльності практично­го психолога, її методами, можливостями.

Вузьке розуміння просвітницької діяльності охоплює цілесп­рямовані дії психологів, які пов'язані із поширенням психологіч­них знань.

Завданнями просвітницької діяльності є:

• поступове усвідомлення громадянами цілей, завдань та мо­жливостей соціально-психологічної служби, розуміння кола про­блем, які вони можуть розв'язати за допомогою психолога чи со­ціального працівника; уявлення про те, до якої саме служби варто звертатися;

• підвищення психологічної компетентності людей з метою розширення їхніх можливостей самостійно розв'язувати пробле­ми й конфлікти, які виникають в особистому житті та професій­ній діяльності;

• підвищення психологічної культури суспільства в цілому, оскільки розв'язання багатьох соціальних проблем, що виника­ють у суспільстві, неможливе без знання та врахування психоло­гічних чинників (це, зокрема, такі проблеми, як наслідки Чорно­бильської аварії, міжнаціональні конфлікти, феномен «Білого братства» тощо);

• психологічних знань потребують державні діячі, політики та керівники всіх рангів.

Форми просвітницької діяльності обираються залежно від специфіки сфери функціонування психологічної служби і вклю­чають: лекції та виступи на семінарах та нарадах, бесіди, консу­льтації, методичні листи та рекомендації, виступи у пресі, тренін- ги, «круглі столи», виставки літератури, диспути, виступи психо­логів на радіо та телебаченні тощо.

Загальні завдання та форми реалізації просвітницької роботи конкретизуються залежно від сфери соціальної практики, в ме­жах якої функціонує соціально-психологічна служба.

Так, наприклад, шкільна психологічна служба дбає про психо­логічну просвіту педагогів, учнів, батьків. Практичний психолог знайомить учасників навчально-виховного процесу з основами психології, самонавчання і самовиховання, формує потребу у психологічних знаннях, знайомить з причинами, проявами та ко­рекцією аномалій психофізичного розвитку дітей, з причинами появи важковиховуваних підлітків та особливостями психолого- педагогічних впливів на них. Найчастіше для здійснення просві­тницької роботи в галузі освіти використовуються такі форми роботи: виступи на батьківських зборах (психолого-правовий все­обуч), психолого-педагогічні консиліуми, бесіди, консультації, лекції, випуск газет, оформлення стендів, організація виставок.

Просвітницька діяльність психологічної служби у вищих на­вчальних закладах спрямована на психологічну просвіту адмініс­трації, викладачів та студентів і передбачає розкриття можливос­тей психології для вдосконалення навчально-виховного процесу. Важливими завданнями є поширення психологічних знань, попу­ляризація наукової психологічної літератури, формування інтере­су до психологічних знань. Основними її формами є лекції, пси- холого-методичні семінари, виступи у внутрішній пресі, консультації, бесіди, методичні листи та рекомендації для студе­нтів і викладачів.

Соціально-психологічні служби Збройних Сил здійснюють просвітницьку діяльність, яка спрямована на підвищення психо­логічної компетентності всіх категорій військовослужбовців, ак­тивізацію інтересу до психологічних знань та формування потре­би до їх використання. Найпоширенішими формами просвіт­ницької роботи у Збройних Силах є лекції, семінари, інструктив­но-методичні листи, виступи в армійській пресі, консультації та тренінгові заняття, диспути тощо.

Отже, конкретна просвітницька робота в тій чи іншій сфері передбачає такі важливі моменти:

— пропаганду діяльності психологічної служби;

—ознайомлення певного контингенту людей із психологічними знаннями, які відповідають їх актуальним потребам і запитам;

— вибір таких форм просвіти, які полегшують сприймання психологічної інформації, викликають інтерес до психологічних знань, формують потребу користуватися ними у житті.