3 Профілактична робота практичного психолога

магниевый скраб beletage

З просвітницькою функцією соціально-психологічної служби найтісніше пов'язана профілактична діяльність. З. Кісарчук за­значає що можна вважати профілактику одним з основних за­вдань просвітницького напрямку діяльності психологічної служ­би [32, 260]. При цьому профілактика здійснюється побічно, виступає аспектом у досягненні специфічних цілей психологічної просвіти. Водночас у багатьох ситуаціях діяльності практичного психолога виникають потреби у спеціальній профілактичній ро­боті зі своїми характерними цілями. У цих випадках є всі підста­ви розглядати профілактичну роботу самостійним видом діяль­ності практичного психолога.

Соціально-психологічна профілактика — це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров'я; попередження не- благополуччя у розвитку людини, групи, суспільства; створення психологічних умов, сприятливих для цього розвитку.

Важливо, що профілактика як психологічна допомога клієнту надається вже тоді, коли ще немає особливих труднощів та ускладнень у поведінці, житті та діяльності людини чи групи лю­дей. Як правило, на основі моніторингу соціально-психологічних змін у житті суспільства, окремих його груп, особливостей та умов індивідуального розвитку людини прогнозують ті чи інші ускладнення і проводять попереджувальну роботу.

Отже, психопрофілактична робота спрямована не на розв'я­зання актуальних психологічних проблем, а на перспективу.

Найважливішими напрямками психопрофілактичної роботи, за З. Кісарчук, є:

• профілактика стресових і постстресових станів, пов'язаних із природними та технічними катастрофами;

• попередження виникнення надмірної психологічної напруги в суспільстві, що переживає кризові явища (економічні та полі­тичні кризи, міжетнічні, міжконфесійні конфлікти тощо);

• психологічна підтримка найбільш вразливих верств насе­лення (пенсіонери, інваліди війни, праці, безробітні та ін.);

• робота з попередження розпаду сім'ї, сімейних дисгармоній, відхилень у психічному розвитку дитини, які пов'язані із сімей­ними проблемами;

• профілактика порушень у психічному та особистісному роз­витку вихованців дитячих будинків та учнів шкіл-інтернатів;

• профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушен­ня, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) [34].

Ці напрямки реалізовуються всією системою соціально- психологічних та психологічних служб. Профілактична діяль­ність психологічної служби в окремих галузей має свої особливо­сті в кількох напрямках.

Наприклад, шкільний психолог спрямовує профілактику, в пе­ршу чергу, на створення в школі сприятливих умов для розвитку особистості дитини у процесі її навчання і виховання. Це може бути вивчення адаптаційних процесів, виявлення обдарованих учнів та дітей із затримкою психічного розвитку, диференціація та індивідуалізація навчання, рання профілактика соціальної та педагогічної занедбаності дітей, створення сприятливого соціа­льно-психологічного клімату.

Профілактична робота служби сім 'і спрямована на попере­дження причин, які призводять до розпаду сім'ї, сімейних дис­гармоній, зниження якості сімейного виховання. Це і консуль­тування молодих сімей та тих, хто вступає у шлюб; проведення роботи із самотніми людьми для подолання причин, які зава­жають створенню сім'ї; просвіта батьків з питань сімейного виховання тощо.

Профілактична робота служб профорієнтації та працевлаш­тування спрямована на створення умов для запобігання масово­му безробіттю, полегшення працевлаштування тощо.

Основними формами психопрофілактичної роботи є:

лекції, бесіди, семінари, тренінгові заняття, «телефон довіри», «пошта довіри», психолого-педагогічні консиліуми, індивідуаль­не та групове консультування, анкетування, випуск інформацій­них бюлетенів, довідників для молоді тощо.

Таким чином, конкретна психопрофілактична робота соціаль­но-психологічної служби в тій чи іншій сфері базується на:

—прогнозуванні можливих ускладнень у житті чи поведінці певного контингенту, який є основним об'єктом діяльності служби;

— визначенні соціально-психологічних умов, за яких ці ускладнення можна попередити або пом'якшити їх пережи­вання;

— розробці системи заходів, які б забезпечували ці умови, із залученням до їх здійснення всіх зацікавлених сторін.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні цілі діяльності практичного психолога? В чому їх особливість?

2. Які види діяльності практичного психолога Ви зна­єте?

3. Охарактеризуйте просвітницько-пропагандистсь­ку роботу практичного психолога? Які її зміст, форми та завдання?

4. Охарактеризуйте профілактичну роботу практи­чного психолога? Які її зміст, форми та завдання?

5. Проілюструйте на прикладах специфіку просвітни­цько-пропагандистської, профілактичної роботи практичного психолога у різних галузях соціальної практики.