2 Принципи й умови психологічного консульту­вання

магниевый скраб beletage

Для забезпечення результативності та ефективності психоло­гічного консультування необхідно дотримуватися таких його принципів:

—принцип доброзичливого й безоцінного ставлення до клієн­та, що передбачає вияв емоційної теплоти й поваги, вміння при­йняти клієнта таким, яким він є, не оцінюючи й не засуджуючи його норми і цінності, стиль життя і поведінку;

—забезпечення конфіденційності зустрічі. Цей принцип озна­чає, що психолог зберігає у таємниці все, що стосується клієнта, його особистих проблем і життєвих обставин (крім випадків, пе­редбачених законом, про що клієнт попереджається психологом);

— принцип добровільності, що означає, що клієнт сам звертаєть­ся до психолога, оскільки суб'єктивно відчуває труднощі у своєму житті та мотивований до сприйняття психологічної допомоги;

—принцип професійної мотивованості консультанта означає, що він захищає інтереси клієнта, а не інших осіб чи організацій, не бере бік жодного з учасників конфлікту, уникає упередженого ставлення;

— принцип відмови психолога від порад чи рецептів. Завдан­ням є посилення відповідальності клієнта за те, що з ним відбува­ється, спонукання його до активності в аналізі проблем, у пошуку виходу з кризи;

— розмежування особистих і професійних відносин. Психолог не може вступати з клієнтом у будь-які особисті стосунки. Пси­холог не може встановлювати дружні стосунки з клієнтом, а та­кож надавати допомогу друзям чи родичам.

Реалізація принципів психологічного консультування можли­ва за таких умов (за Р.С.Нємовим) [29]:

1. Клієнт, який звертається до психолога, повинен мати реа­льну проблему психологічного характеру та усвідомлюване ба­жання якнайшвидше її вирішити.

2. Консультант-психолог, до якого звернулися за допомогою, повинен мати досвід психологічного консультування і відповідну професійну психологічну підготовку.

3. Витрати часу на консультування повинні бути достатніми для розуміння і пошуку оптимального розв'язку проблеми, яка хвилює клієнта, а також для успішного її подолання спільно з клієнтом.

4. Клієнт повинен точно дотримуватися наданих психологом- консультантом рекомендацій.

5. Створення сприятливого і відповідного психологічному консультуванню клімату.