4 Інтерв'ю як основний метод психоконсульту- вання

магниевый скраб beletage

Основним методом психологічного консультування, за Г. С. Аб- рамовою, є інтерв'ю [2]. Інтерв'ю — це метод психологічного консультування, воно є ситуацією прийняття психологом профе­сійних рішень стосовно проблеми клієнта. Воно спрямоване на те, щоб в процесі обговорення різноманітних тем зробити більш динамічним ставлення людини до різних властивостей її психіч­ної реальності. Інтерв'ю пропонує здійснення впливу за допомо­гою запитань і спеціальних завдань, які розкривають активні та потенційні можливості іншої людини.

Зазвичай описують покрокову модель інтерв'ю [2], [45]:

1 крок — «Привіт» — стадія інтерв'ю, на якій відбувається структурування, досягнення взаєморозуміння. Триває перша ста­дія від кількох секунд до десяти хвилин і завершується досягнен­ням між клієнтом і психологом відповідності позицій. На цій ста­дії психолог демонструє клієнтові свою позицію у взаємодії.

Консультант стосовно клієнта може займати такі позиції:

—позиція «над клієнтом», коли мудрий, досвідчений, сильний консультант простягає руку допомоги слабкому, дезадаптовано- му, недосвідченому клієнту;

—позиція «на рівних», коли зникла дистанція між консультан­том і клієнтом, консультування приймає форму буденної розмови;

—позиція «радника», за якої консультант виступає в ролі осо­би більш компетентної у проблемі клієнта і допомагає йому розі­братися в ній.

Остання позиція консультанта є найбільш ефективною. Вона відповідає зазначеним принципам та характеризується відсутніс­тю оцінок, відмовою від прямого виховного тиску, створенням атмосфери довіри, співчуття і доброзичливості.

У процесі консультування позиція психолога може змінюватися.

2 крок — «У чому проблема?». Ця стадія інтерв'ю розпочина­ється зі збору інформації про контекст теми, відбувається виді­лення проблеми, розв'язується питання про ідентифікацію поте­нційних можливостей іншої людини.

3 крок — «Чого ви прагнете досягти?». На цій стадії психолог кваліфікує запит клієнта, орієнтуючись на будову його психічної реальності й її можливу модальність. Відбувається формулюван­ня проблеми для клієнта і визначення вектора бажаних змін у проблемі клієнта.

4 крок — «Що ще можна зробити?». Це стадія, на якій відбу­вається пошук альтернативних рішень.

5 крок — «Чи будете ви це робити?» полягає в узагальненні всіх попередніх кроків й у переході від навчання до дії. Психолог докладає зусиль для зміни думок, дій і почуттів клієнта в його повсякденному житті, поза ситуацією інтерв'ю.

Запитання для самоконтролю

1. Що називають психологічним консультуванням?

2. Сформулюйте мету та основні завдання психоло­гічного консультування.

3. Які види психологічного консультування Ви знаєте?

4. Визначте умови ефективності та результатив­ності психологічного консультування.

5. Розкрийте сутність основних принципів психологі­чного консультування?

і

6. Які методи психологічного консультування Вам ві­домі? Охарактеризуйте їх.