ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

ТЕМА 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА

Комплексне вивчення людини — теоретична основа практич­ного вирішення проблем людини та її розвитку. Актуалізація проблем людини в науці ХХ ст. — початку XXI ст.

Основні етапи та особливості розвитку наук про людину. Нау­ки про людину як індивида, суб'єкта діяльності, особистість. На­уки про взаємозв'язок людини і природи, людини і історичного розвитку людства, людини і культури. Класифікація наук за Б.М.Кедровим та місце у ній людинознавчих дисциплін.

Проблема виділення психологічного аспекту в рамках ком­плексного вивчення людини. Співвідношення психічного та фізі­ологічного. Предмет психології.

Підготовка практичних психологів.

ТЕМА 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Поняття про людський фактор та людські ресурси. Значення проблеми людського фактору та людських ресурсів для сучасно­го суспільного розвитку. Місце психології у активізації людсько­го фактора.

Практична психологія. Прикладна психологія. Наукова психо­логія. їх взаємозв'язок та методологічні основи. Поняття психо­логічної технології.

Побутова психологія, її співвідношення із практичною психо­логією.

Перспективи розвитку прикладної і практичної психології. Національна система соціально-психологічної служби України.

Підготовка практичних психологів.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

Забезпечення прав людини як умова її самовдосконалення.

Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН: елементарні, громадянські, політичні, економічні права. Хартія про права людини.

Регіональні міжнародні документи про права людини. Євро­пейська соціальна хартія (18.І0.1961, переглянута 03.05.1996). Європейська конвенція з прав людини (4.11.1950, переглянута 11.05.1994). Конвенції Міжнародної організації праці.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (14.12.1960). Рекомендації про виховання в дусі Міжнародного вза­єморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини і основних свобод. Конвенція про захист прав та гід- ностей людини у зв'язку з використанням досягнень медицини та біології: Конвенція про права людини та біомедицину (04.04.1997).

Документи про права дитини. Декларація про права дитини (20.11.1959).

ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ

Втілення основних ідей та принципів документів ООН про права людини в законодавчих актах України про соціально-психологічну службу. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України (02.1994 р.).

Законодавча та правова база діяльності психологічних служб системи освіти, Збройних сил та правоохоронних органів та ін­ших сферах соціальної практики.

Документи, які регламентують діяльність соціальної служби для молоді.

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики

ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Поняття про освітньо-кваліфікаційну характеристику спеціа­льності «Практична психологія». Вимоги до практичного психо­лога рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітньо-професійна програма підготовки практичного пси­холога, її структура. Виробничі функції та типові задачі, які ви­рішує практичний психолог, відповідні їм вміння.

Обов'язки практичного психолога. Права практикуючого пси­холога, форми реалізації та способи юридичного, соціального і морального захисту цих прав.

ТЕМА 6. ОСОБИСТІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Професійні якості та здібності практичного психолога у порі­внянні з психологом-дослідником. Критерії професійної придат­ності практичного психолога.

Модель особистості практичного психолога. Поняття «соціа­льний інтелект», його значення у забезпеченні посадових обо­в'язків практичного психолога.

Вміння спілкуватися з клієнтом — стрижнева спеціальна здіб­ність практикуючого психолога. Можливості діагностики та шляхи формування і розвитку професійно важливих якостей практичного психолога.

Поняття про професійний етичний кодекс. Моральні норми, що регламентують діяльність практичного психолога в ситуаціях етичного вибору.

Основні принципи професійного відбору абітурієнтів на спе­ціальність «Практична психологія» у ВНЗ. Формування особис­тості практикуючого психолога у ВНЗ.

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.

Специфіка, зміст, завдання та функції діяльності психологіч­ної служби промислового підприємства. Напрямки діяльності психологічної служби промислового підприємства. Рівні функці­онування психологічної служби підприємства. Види та форми ді­яльності практичного психолога підприємства. Нормативна до­кументація практичного психолога сфери економіки і бізнесу.

Специфіка діяльності практичного психолога в організаціях ма­лого бізнесу. Моделі діяльності практичного психолога організацій малого бізнесу. Основні задачі діяльності практичного психолога організацій малого бізнесу у різних напрямках (при взаємодії з пар­тнерами, клієнтами; конкурентами; ЗМІ; з керівництвом; персона­лом). Вимоги до знань, умінь та навичок практичного психолога промислового підприємства та організацій малого бізнесу.

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ

Закон України «Про освіту», «Положення про психологічну службу системи освіти України» — основні законодавчі докуме­нти про практичну психологію в освіті.

Роль шкіл