ПРАКТИКУМ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Призначення нижчеподаного практикуму до курсу «Вступ до спеціальності: Практична психологія» обумовлене завданнями, які повинні бути виконані при викладанні цього курсу.

Внаслідок засвоєння змісту програми з дисципліни «Вступ до спеціальності: Практична психологія» у студентів має бути сформованою готовність до засвоєння фахових знань, умінь та навичок на основі усвідомлення сутності професії практичного психолога, змісту відповідної професійної діяльності, знання основних документів, які регламентують роботу практичного психолога.

У процесі роботи над «Практикумом» студент матиме мож­ливість співввіднести вимоги своєї майбутньої професії із вла­сними здібностями, нахилами, індивідуально-психічними вла­стивостями, тобто визначити рівень своєї психологічної та особистісної готовності до оволодіння професією практичного психолога. У результаті студент зможе організувати свою про­фесійну самоосвіту з врахуванням професійного профілю своєї особистості.

Враховуючи необхідність поєднання теоретичного та практи­чного курсу при вирішенні поставлених завдань, а також на ос­нові викладеного вище теоретичного матеріалу був розроблений практикум, що включає дві частини.

Перша частина носить діагностичний характер. Її мета: на ос­нові знань професіограми, кваліфікаційної характеристики прак­тичного психолога визначити наявність професійно важливих властивостей особистості у кожного студента.

Друга частина носить формуючий характер, де студенти зна­йомляться з кількома системами тренінгових вправ, спрямованих на вироблення у них професійно важливих якостей (вмінь та на­вичок, насамперед), а також включаються у виконання цих вправ, які сприяють формуванню в них початкових професійних дій.

Подаємо тематичний план ПРАКТИКУМУ.

з/п

Тема заняття

Кількість годин

ЧАСТИНА І. ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

Визначення професійної спрямованості особистості

2

 

Професійна мотивація обрання фаху психолога

2

 

Особистісні чинники професійної діяльності

2

 

Визначення професійних здібностей психолога

2

 

Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога. Експрес-діагностика емпатії

2

ЧАСТИНА ІІ. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ, ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

Формування цілеспрямованості та навичок планування

4

 

Розвиток професійних навичок слухання і розуміння парт­нера

6

 

Професійні навички поведінки в емоційно напружених си­туаціях

4

 

Формування навичок співпраці, роботи у групі

4

 

ВСЬОГО

28