ЧАСТИНА I ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ЗАНЯТТЯ 1

Тема: Визначення

професійної спрямованості особистості

Мета: навчити студентів оцінювати сформованість професійного плану, мотивів вибору професії та професійної спрямованості особистості. Ознайомитися з відповідними психодіагностичними методиками.

Хід роботи:

Вступні зауваження.

Спрямованість виступає як системоутворююча якість особис­тості, як визначник її психічного складу. Саме у спрямованості виражаються цілі, заради яких діє особистість, її мотиви й суб'єктивні ставлення до різних сторін дійсності.

У зв'язку з цим С. Л. Рубінштейн писав: «Проблема спрямо­ваності — це перш за все питання про динамічні тенденції, що, як мотиви, визначають діяльність. При цьому вони самі визнача­ються цілями цієї діяльності та її задачами.» Між розвитком мо­тиву й оволодінням діяльністю існують складні взаємовідношен­ня. Формування мотиву випереджає формування діяльності, а інколи, навпаки, відстає, що відображається на результаті оволо­діння діяльністю. Кожен період в житті людини призводить до зміни мотиваційної сфери.

Адекватна і сформована мотивація вибору професійної діяль­ності чинить істотний вплив на успішність професійного навчан­ня й продуктивність діяльності. Вивчення мотивів вибору профе­сії школярами показало, що значну роль у цьому відіграють поради інших: 25 % учнів обирають професію за порадою друзів, 17 % — батьків, 9% під впливом засобів масової інформації. 9 % використовують при виборі малозначущі фактори (наприклад, близькість навчального закладу до місця проживання). Лише 40 % вибирає професію, орієнтуючись на зміст діяльності.

Для виявлення сформованості професійного плану, мотивів вибору професії й професійної спрямованості особистості вико­ристовується: анкета оптанта, аналіз шкільної та позашкільної ді­яльності, диференційно-діагностичний опитувальник Е. А. Клі- мова (ДДО).

ДОСЛІД1

Необхідні матеріали: анкета оптанта.

Порядок роботи: Досліджуваному пропонується заповнити ан­кету за такою інструкцією: «Для того, щоб обговорити з вами можливі варіанти вибору професії, прошу вас відповісти на низ­ку запитань.»

АНКЕТА ОПТАНТА

Прізвище, ім'я, по батькові

Група Дата

Назвіть ваші улюблені навчальні дисципліни.

Назвіть навчальні дисципліни, які вам не подобаються.

Назвіть професії, які вам подобаються.

Назвіть професії, які вам не подобаються.

Чим ви полюбляєте займатися у вільний час?

Які гуртки, секції, факультативи відвідуєте або відвідували?

У якій роботі школи (класу) брали участь?

Скільки часу, зазвичай, забирає приготування уроків?

Яка сфера діяльності або знань з наведених нижче вас цікавить найбільше:

а) природничо-наукова (хімія, біологія, медицина, геологія, сільське господарство);

б) точні науки (математика, фізика);

в) суспільно-наукова (історія, філософія, економіка, право);

г) гуманітарна (література, журналістика, лінгвістика, педагогіка, психологія);

д) мистецтво (музичне, театральне, образотворче); ж) певні інтереси відсутні.

Яку професію ви вирішили обрати?

Чи визначили ви шляхи її отримання?

Чи є у вас друзі або родичі, які працюють за обраною вами спе­ціальністю?

Чи є у вас друзі, які мають наміри обрати таку ж професію, як і ви?

14. Що приваблює вас в обраній професії:

а) умови праці;

б) сам процес трудової діяльності;

в) високе мате