ЗАНЯТТЯ 2

Тема: Професійна мотивація обрання фаху психолога

Мета: Виро6лення навичок ро6оти із психодіагностичними ме­тодиками вивчення мотивів професійної діяльності. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Під мотивацією традиційно розуміють спонукання, які викли­кають активність і визначають її спрямованість. Мотивація, ви­значаючи поведінку і діяльність, чинить вплив на професійне са­мовизначення, на задоволеність своєю працею.

Професійна мотивація — це дія конкретних спонук, які визна­чають вибір професії та тривалість виконання обов'язків, які пов'язані з професією. Професійна мотивація формується у мо­лоді під впливом факторів оточуючої дійсності, профорієнтацій­ної роботи, яка проводиться у школі або у відповідних центрах профорієнтації.

Професійна орієнтація динамічна, мінлива і є неперервним процесом, який відбувається під постійним впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Структуру професійних мотивів можна виявити на різних стадіях становлення (розвитку) професіонала: на етапі вибору професії або спеціальності; в процесі роботи за обраною спеціальністю; при зміні робочого місця (перехід з одні­єї роботи на іншу).

Професійна мотивація формується в результаті цілеспрямова­ної діяльності школи, вищих навчальних закладів, трудового ко­лективу, в яких доводиться працювати й навчатися індивіду. При розгляді проблем, які пов'язані з професійною орієнтацією, пи­тання про вплив мотивації на успішність діяльності є одним з найважливіших. Загальновизнано, що від вираженості професій­них мотивів залежить ефективність діяльності.

Необхідні матеріали: опитувальник на виявлення провідних мо­тивів професійної діяльності і лист відповідей. Порядок роботи: Студентам пропонується виготовити бланк відповідей, ознайомитися з текстом опитувальника і діяти за та­кою інструкцією:

«Пропонований опитувальник складається з ряду тверджень, кожне з яких має три різні закінчення. Необхідно з трьох варіантів закінчення вибрати найбільш прийнятний для вас. Далі на бланку відповідей слід відшукати необхідну відповідь й позначити її, обво­дячи кружечком. Будьте уважні: для кожного твердження слід виб­рати й позначити лише одну відповідь. Відповідаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важлива не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією питань.»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові________________________________________

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

10б

13в

14а

14б

11а

13а

13б