ЗАНЯТТЯ 2

магниевый скраб beletage

Тема: Професійна мотивація обрання фаху психолога

Мета: Виро6лення навичок ро6оти із психодіагностичними ме­тодиками вивчення мотивів професійної діяльності. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Під мотивацією традиційно розуміють спонукання, які викли­кають активність і визначають її спрямованість. Мотивація, ви­значаючи поведінку і діяльність, чинить вплив на професійне са­мовизначення, на задоволеність своєю працею.

Професійна мотивація — це дія конкретних спонук, які визна­чають вибір професії та тривалість виконання обов'язків, які пов'язані з професією. Професійна мотивація формується у мо­лоді під впливом факторів оточуючої дійсності, профорієнтацій­ної роботи, яка проводиться у школі або у відповідних центрах профорієнтації.

Професійна орієнтація динамічна, мінлива і є неперервним процесом, який відбувається під постійним впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Структуру професійних мотивів можна виявити на різних стадіях становлення (розвитку) професіонала: на етапі вибору професії або спеціальності; в процесі роботи за обраною спеціальністю; при зміні робочого місця (перехід з одні­єї роботи на іншу).

Професійна мотивація формується в результаті цілеспрямова­ної діяльності школи, вищих навчальних закладів, трудового ко­лективу, в яких доводиться працювати й навчатися індивіду. При розгляді проблем, які пов'язані з професійною орієнтацією, пи­тання про вплив мотивації на успішність діяльності є одним з найважливіших. Загальновизнано, що від вираженості професій­них мотивів залежить ефективність діяльності.

Необхідні матеріали: опитувальник на виявлення провідних мо­тивів професійної діяльності і лист відповідей. Порядок роботи: Студентам пропонується виготовити бланк відповідей, ознайомитися з текстом опитувальника і діяти за та­кою інструкцією:

«Пропонований опитувальник складається з ряду тверджень, кожне з яких має три різні закінчення. Необхідно з трьох варіантів закінчення вибрати найбільш прийнятний для вас. Далі на бланку відповідей слід відшукати необхідну відповідь й позначити її, обво­дячи кружечком. Будьте уважні: для кожного твердження слід виб­рати й позначити лише одну відповідь. Відповідаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важлива не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією питань.»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові________________________________________

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

10б

13в

14а

14б

11а

13а

13б

15а

15б

15в

14в

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

10в

16в

12б

17б

17в

16а

16б

18б

17а

18в

18а

3.1

3.2

3.3

3.4

 

 

 

 

12а

19в

 

 

11б

19б

20а

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

 

 

10а

 

 

12б

19а

 

 

20в

20б

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Мені подобається:

а) виконувати будь-яку роботу, якщо я знаю, що моя праця не пропаде даремно;

б) навчатися всьому новому, для того, щоб досягти поставле­них в житті цілей;

в) робити все якомога краще тому, що це допоможе мені в житті.

2. Я думаю, що:

а) потрібно робити все, що доручають, якомога краще, оскіль­ки це допоможе мені в житті;

б) своєю працею потрібно приносити користь оточуючим, тоді вони відповідатимуть тим же;

в) можна займатися чим завгодно, якщо це наближає до дося­гнення поставлених цілей.

3. Я люблю:

а) пізнавати щось нове, якщо мені це знадобиться у майбут­ньому;

б) виконувати будь-яку роботу якомога краще, якщо це хто- небудь помітить;

в) робити будь-яку справу якомога краще, оскільки це тішить оточуючих.

4. Я вважаю, що:

а) головне в будь-якій роботі — це те, що вона приносить ко­ристь оточуючим;

б) у житті необхідно все випробувати, спробувати свої сили в усьому;

в) у житті головне — це постійно вчитися всьому новому.

5. Мені приємно:

а) коли я роблю справу так добре, наскільки можу;

б) коли моя робота приносить користь оточуючим, оскільки це найважливіше у будь-якій роботі;

в) робити будь-яку роботу, оскільки працювати завжди при­ємно.

6. Мене приваблює:

а) процес опанування новими знаннями й навичками;

б) виконання будь-якої роботи на межі моїх можливостей;

в) процес роботи, яка приносить очевидну користь оточуючим.

7. Я впевнений у тому, що будь-яка робота цікава тоді, коли:

а) вона важлива й відповідальна;

б) вона приносить мені користь;

в) я можу майстерно її виконати.

8. Мені подобається:

а) бути майстром своєї справи;

б) робити щось самому, без допомоги старших;

в) постійно навчатися чомусь новому.

9. Мені цікаво:

а) вчитися;

б) займатися тією справою, яку помічають інші;

в) працювати.

10. Я думаю, що:

а) було б краще, якщо б результати моєї роботи завжди помі­чали оточуючі;

б) у будь-якій роботі важливий результат;

в) необхідно скоріше оволодівати потрібними знаннями й на­вичками, щоб можна було самому робити все, чого захочеться.

11. Мені хочеться:

а) займатися тільки тим, що мені приємно;

б) будь-яку справу робити якомога краще, оскільки лише так можна зробити дійсно добре;

в) щоб моя робота приносила користь оточуючим, оскільки це допоможе мені в майбутньому.

12. Мені цікаво:

а) коли я роблю якусь справу настільки добре, як рідко хто так може зробити;

б) коли я вчуся робити те, чого не вмів робити раніше;

в) робити те, що звертає на мене увагу.

13. Я люблю:

а) робити те, що всіма дуже цінується;

б) робити будь-яку справу, якщо мені не заважають;

в) коли я чимось зайнятий.

14. Мені хочеться:

а) виконувати будь-яку роботу, оскільки мене цікавить результат;

б) виконувати ту роботу, яка приносить користь;

в) виконувати ту роботу, яка мені подобається.

15. Я вважаю, що:

а) у будь-якій справі найцікавіше — це її процес;

б) у будь-якій справі найцікавіше — це її результат;

в) у будь-якій справі найцікавіше — це те, наскільки вона ва­жлива для інших людей.

16. Мені приємно:

а) вчитися всього, що потім знадобиться у житті;

б) вчитися всього нового, незалежно від того, наскільки це по­трібно;

в) вчитися, оскільки подобається сам процес учіння.

17. Мене приваблюють:

а) перспектива, яка відкриється після закінчення навчання;

б) те, що після навчання я стану потрібною людиною;

в) у навчанні те, що воно корисне для мене.

18. Я впевнений у тому, що:

а) те, чого я навчусь, завжди мені знадобиться;

б) мені завжди буде подобатися вчитися;

в) після навчання я стану потрібною людиною.

19. Мені подобається:

а) коли результат моєї роботи помічається оточуючими;

б) коли я виконую свою роботу майстерно;

в) коли я виконую будь-яку справу настільки добре, що біль­шість так не зможе.

20. Мені цікаво:

а) коли я якісно виконую доручену мені справу;

б) робити все те, що помічають оточуючі;

в) коли всі знають, що я роблю на своїй роботі.

Обробка результатів: Методика призначена для виявлення мо­тивів професійної діяльності. Серед них умовно виділяють чоти­ри основні групи:

1 — мотиви власної праці;

2 — мотиви соціальної значущості праці;

3— мотиви самоствердження в праці;

4 — мотиви професійної майстерності.

Після заповнення бланку відповідей підраховується сума кру­жечків в кожному стовпчику (один кружечок — один бал). Спо­чатку підраховується абсолютна сума балів за кожною з чотирьох груп мотивів. Для цього знаходять суму окремо по кожному ствопчику: 1.1-1,6 (мотиви власної праці); 2,1-2,6 (мотиви соціа­льної значущості праці); 3.1.-3.4. (мотиви самоствердження в праці); 4.1.-4.4. (мотиви професійної майстерності).

Для визначення провідної групи мотивів знайдені абсолютні суми балів першої та другої групи необхідно помножити на 2, а третьої й четвертої на 3. Отримане найбільше число відповідає провідній групі мотивів.

ВИСНОВОК. Після підрахунку та порівняння балів, зробити висновок про переважаючу мотивацію професійної діяльності та її вплив на процес навчання в університеті.

Проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

— яке значення має професійна мотивація для людини?

— на яких етапах професійної кар'єри можна діагностувати професійні мотиви?