ЗАНЯТТЯ 3

Тема: Особистісні чинники професійної діяльності

Мета: Навчитись діагностувати особистісні чинники професійної діяльності за допомогою методики Дж. Холланда. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Відповідно до типології особистості американського психоло­га Дж.Холланда розрізняють шість психологічних типів людей: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний (стандартний), заповзятливий, артистичний. Кожен тип характе­ризується певними особливостями темпераменту, характеру і т.п.

Певному психологічному типу особистості відповідають про­фесії, в яких людина може досягти найбільшого успіху.

Віднесення людей до певного психологічного типу здійсню­ється за допомогою відповідних опитувальників.

Необхідні матеріали: опитувальник і лист відповідей. Порядок роботи:

1. Виготовити бланк відповідей;

2. Ознайомитися з текстом опитувальника;

3. Визначити свій тип особистості за опитувальником, корис­туючись такою інструкцією:

«Припустимо, що після відповідного навчання ви можете пра­цювати за будь-якою спеціальністю. Але якщо б вам довелося обирати між двома можливостями, то чому б ви надали перевагу? Обведіть кружечком обрану вами відповідь на реєстраційному бланку.»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові

ТИПИ ОСОБИСТОСТІ

реалістич­ний

інтелектуа­льний

соціальний

конвенціо­нальний

заповзятли­вий

артистич­ний