ЗАНЯТТЯ 4

магниевый скраб beletage

Тема: Визначення професійних здібностей психолога

Мета: Оволодіти навичками психодіагностики професійних зді­бностей психолога на основі методики оцінки комунікативних і організаторських здібностей. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Комунікативність, як риса характеру, розвивається на основі спілкування, закріплюється в поведінці та стає передумовою для формування таких якостей особистості, як спрямованість на спіл­кування, інтерес до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпа- тія. Всі ці якості можна вважати необхідними для роботи у сфері професій «людина — людина», а також в інших сферах, де робота пов'язана з керівництвом і спілкуванням. Також важливими є і ор­ганізаторські здібності, які виявляються у здатності до самостійно­го прийняття рішення, особливо у складних ситуаціях, в ініціатив­ності у спілкуванні та діяльності, у плануванні діяльності.

Для оцінки потенційних можливостей особистості, її здібнос­тей використовується анкета комунікативних і організаторських здібностей (КОС), запропонована Б. А. Федоришиним.

Необхідні матеріали: опитувальник КОС і бланк відповідей. Порядок роботи:

1. Виготовити бланк відповідей.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові__________________

Дата_________________ Вік ______________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2. Ознайомитися з текстом опитувальника.

3. Оцінити комунікативні та організаторські здібності за опи- тувальником КОС, користуючись такою інструкцією:

«Вам необхідно відповісти на всі запропоновані питання. Вільно висловлюйте свою думку з приводу кожного запитання і фіксуйте її так: якщо ваша відповідь на питання позитивна (ви згодні), то у від­повідній клітинці бланка відповідей ви ставите плюс, якщо ж ваша відповідь негативна (ви не згодні), — ставите мінус. Слідкуйте за тим, щоб номер запитання і номер клітинки, в яку ви заносите від­повідь, були однаковими. Майте на увазі, що питання мають зага­льний характер і не можуть містити всіх подробиць. Тому уявіть со­бі типові ситуації і не задумуйтесь над деталями. Не варто витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Мож­ливо, на деякі запитання вам важко буде відповісти. Тоді намагай­тесь дати ту відповідь, яку ви вважаєте більш прийнятною. Відпові­даючи на питання, звертайте увагу на його перші слова. Ваша відповідь повинна точно з ними узгоджуватися. Відповідаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важливими є не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією запитань.»

ОПИТУВАЛЬНИК КОС

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь?

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість Ваших товаришів до прийняття рішення, запропонованого Вами?

3. Чи довго Вас турбує образа, яка була завдана Вам кимось з Ваших друзів?

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?

5. Чи прагнете Ви до нових знайомств?

6. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше працювати з кни­гою, займатися іншими справами, ніж спілкуватися з людьми?

8. Якщо виникають деякі труднощі у здійсненні Ваших намі­рів, чи легко Ви від них відмовляєтесь?

9. Чи легко Ви встановлюєте контакт з людьми значно стар­шими Вас за віком?

10. Чи любите Ви придумувати або організовувати з друзями різноманітні ігри та розваги?

11. Чи важко Вам входити в нову для Вас компанію?

12. Чи часто Ви відкладаєте «на потім» справи, які варто було б вирішити сьогодні?

13. Чи легко Ви налагоджуєте контакт з незнайомими людьми?

14. Чи прагнете Ви до того, щоб Ваші товариші діяли відповід­но до Вашої думки?

15. Чи важко Вам вжитися в новий колектив?

16. Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обов'язків, обіцянок?

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися та поспілкувати­ся з новими людьми?

18. Чи часто у розв'язанні важливих проблем ініціатива надхо­дить від Вас?

19. Чи дратують Вас оточуючі люди і чи хочеться Вам побути наодинці з самим собою?

20. Чи правда, що зазвичай Ви погано орієнтуєтесь у незнайо­мій обстановці?

21. Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей?

22. Чи дратує Вас, коли не вдається завершити розпочату справу?

23. Чи відчуваєте Ви утруднення, незручність і ніяковість, як­що доводиться виявити ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що Ви стомлюєтесь від частого спілкування з товаришами?

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто Ви виявляєте ініціативу при розв'язанні питань, які стосуються інтересів Ваших товаришів?

27. Чи правда, що Ви почуваєтесь ніяково серед малознайомих людей?

28. Чи правда, що Ви рідко прагнете доводити свою правоту?

29. Чи вважаєте, що Ви можете легко внести пожвавлення в малознайому компанію?

30. Чи берете Ви участь у громадській роботі групи, факульте­ту, університету?

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих незначною кількістю осіб?

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати власну думку або рі­шення, якщо вони не були одразу прийняті серед Ваших товаришів?

33. Чи почуваєте Ви себе невимушено в незнайомій компанії?

34. Чи охоче Ви розпочинаєте організацію різноманітних за­ходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить впевнено і спокійно, коли доводиться щось говорити великій групі людей?

36. Чи часто Ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?

37. Чи правда, що у Вас багато друзів?

38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто ви ніяковієте, відчуваєте скутість при спілкуванні з незнайомими людьми?

40. Чи вірно, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе у вели­кій компанії?

Обробка результатів:

1. Співставте відповіді з дешифратором і підрахуйте кількість відповідей, які збіглись, окремо по комунікативним і організа­торським здібностям.

ДЕШИФРАТОР

Здібності

Відповіді

Позитивні

Негативні

Комунікативні

Питання першого стовпчика

Питання третього стовпчика

Організаторські

Питання другого стовпчика

Питання четвертого стовпчика

2. Обчисліть оціночні коефіцієнти комунікативних Кк і органі­заторських Ко здібностей як відношення кількості відповідей, які збіглись, до максимальної кількості збігів (20) за формулами:

Кк = Кх : 20, Ко = Кх : 20.

Для якісної оцінки результатів співставте отримані коефіцієн­ти зі шкалою оцінок:

ШКАЛА ОЦІНОК КОМУНІКАТИВНИХ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Кк

Ко

Шкальна оцінка

0,1 - 0,45

0,2 - 0,55

1

0,46 - 0,55

0,56 - 0,65

2

0,56 - 0,65

0,66 - 0,70

3

0,66 - 0,75

0,71 - 0,80

4

0,76 - 1,00

0,81 - 1,00

5

3. Здійсніть аналіз отриманих даних та сформулюйте висновок.

При аналізі отриманих результатів необхідно враховувати такі параметри:

1. Досліджуваний, який отримав оцінку 1, характеризується ни­зьким рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей.

2. Досліджувані, які отримали оцінку 2, характеризуються рі­внем прояву комунікативних і організаторських здібностей ниж­че середнього. Вони не прагнуть до спілкування, почуваються скуто в новій компанії, колективі, надають перевагу усамітнен­ню, обмежують свої знайомства, відчувають труднощі при вста­новленні контакту з людьми і при виступі перед аудиторією, по­гано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють своєї думки, важко переживають образи, прояви ініціативи у громад­ській діяльності знижені, у багатьох справах уникають приймати самостійні рішення.

3. Для досліджуваних, які отримали оцінку 3, характерний се­редній рівень прояву комунікативних і організаторських здібнос­тей. Вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомих, відстоюють власну думку, планують свою робо­ту, однак потенціал їх здібностей не позначений високою стійкіс­тю. Ця група досліджуваних потребує розвитку цих здібностей.

4. Досліджувані, які отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських зді­бностей. Вони не губляться в новій ситуації, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть до розширення кола друзів, знайомих, займаються суспільною діяльністю, допомагають близьким та друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням бе­руть участь в організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення у складних ситуаціях. Все це вони роблять не за примусом, а з власної волі.

5. Досліджувані, які отримали оцінку 5, наділені дуже висо­ким рівнем розвитку комунікативних і організаторських здібнос­тей. Вони відчувають потребу в комунікативній та організаторсь­кій діяльності й активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, невимушено поводять себе у новому колек­тиві, ініціативні, схильні у важливій справі або в складній ситуа­ції приймати самостійні рішення, відстоювати свою думку і схи­ляють до неї своїх товаришів, можуть внести пожвавлення в будь-яку компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають ті справи, які задовольняли б їх потребу в комунікації та організа­торській діяльності.

ПІДСУМОК. Проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

—яке значення мають організаторські та комунікативні здіб­ності для різних видів (типів) професій? Дайте обгрунтовану від­повідь.

—порівняйте отримані результати з діагностованою вами професійною спрямованістю особистості (див. Лабораторну ро­боту № 1).

— запропонуйте шляхи розвитку комунікативних і організа­торських здібностей.