ЗАНЯТТЯ 5

Тема: Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога Експрес-діагностика емпатії

Мета: оволодіти методикою діагностики емпатії за допомогою

опитувальника

Хід роботи:

Вступні зауваження

Емпатія — емоційний відгук людини на переживання інших людей, яке може виявлятися у співпереживанні, співчутті та спі- вдії. При співпереживанні емоційний відгук одного з партнерів по спілкуванню ідентичний тому, що переживає інший; це мож­ливе лише тоді, коли ми уявляємо себе на місці того, хто пережи­ває певний емоційний стан. Переживання людини, яка співчуває, відрізняються за забарвленням та інтенсивністю від переживань об'єкту співчуття.

Емпатія є специфічною формою психічного відображення і ві­діграє важливу роль в пізнанні людиною оточуючого світу, на­самперед, соціального. Емпатія відноситься до пасивних типів поведінки, але вона чинить суттєвий вплив на соціальну регуля­цію поведінки особистості.

При оцінці емпатії як індивідуально-психологічної характери­стики слід враховувати фактори, які найбільше впливають на емоційну чутливість і особливості емоційного реагування — такі, як стать, вік, емоційний досвід, соціальні установки. Для емпатії характерне те, що вона може виникати і проявлятися з більшою силою не лише стосовно людей (тварин), які існують реально, але

й до зображених у творах художньої літератури, кіно, театру, жи­вопису, скульптури.

Емпатія є професійно значущою якістю для спеціалістів пси- холого-педагогічного та медичного профілю, а також працівників сфери масової інформації, сфери обслуговування, для діячів літе­ратури і мистецтва.

Необхідні матеріали: опитувальник для діагностики емпатії та бланк відповідей. Порядок роботи:

1. Виготовити бланк відповідей.

2. Заповнити анкетну частину бланку відповіді. Дати відповіді на запитання опитувальника, враховуючи наступну інструкцію.

Інструкція: «Пропонуємо вам оцінити низку тверджень. Ваші відповіді не будуть оцінюватися як хороші чи погані, тому просимо виявляти щирість. Над твердженнями не слід довго роздумувати. Достовірними є ті відповіді, які першими прийшли на думку. Про­читайте в опитувальнику твердження і відповідно до його номера відзначте знаком «+» у бланку відповідей вашу думку одним з варі­антів: «не знаю», «ні, ніколи», «інколи», «часто», «майже завжди», «завжди або так». Жодне з тверджень пропускати не можна.»

ЛИСТ ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові________________________________________

Дата________ Вік _____________________________________________

Склад сім'ї, в якій виховувався ____________________________________

Є за порядком___________________________________ дитиною в сім'ї.

У дитинстві відвідував (не відвідував) дитячий садок.

Кількість друзів зі шкільного віку __________________________________

Основні інтереси та захоплення на даний час________________________

Професія батька _______________________________________________

Професія матері _______________________________________________

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Номер твердження

Відповіді

не знаю

ніколи або ні