ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

магниевый скраб beletage

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі навчаль­них закладів) — це спеціально обладнане приміщення для здійснення професійної діяльності практичного психолога (соціального педагога).

1.2. У кабінеті забезпечується своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку дітей та учнів, мотивів їхньої поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізич­них, статевих та інших індивідуальних особливостей. Кабінет діє з ме­тою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку дітей та учнів, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

1.3. Робота в психологічному кабінеті здійснюється відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвер­дженого наказом Міністерства освіти України від 03.05. 1999 р. № 127 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України ЗО. 12.1999 р. за № 922/4215), із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Мініс­терства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2001 р. за №570/5761), у тісному взаємозв'язку з іншими навчальними кабінетами, з використанням тех­нічних засобів, методичного, довідкового та роздаткового матеріалу.

1.4. Навчальний заклад забезпечує організаційні, фінансові та мате­ріальні умови, необхідні для функціонування психологічного кабінету. Приміщення, обладнання, майно кабінету утримується навчальним за­кладом на безстроковому користуванні та оперативному управлінні.

1.5. У психологічному кабінеті можуть надаватися користувачам додаткові платні послуги згідно із законодавством України.

1.6. Це Положення є обов'язковим для навчальних закладів незале­жно від форм власності і визначає загальні вимоги щодо розташування, обладнання, оформлення психологічного кабінету та ведення докумен­тації.

1.7. Діяльність у психологічному кабінеті регламентується законами України, іншими законодавчими актами, нормативно-правовими доку­ментами психологічної служби системи освіти України, затвердженими в установленому порядку навчальними програмами І планами, а також цим Положенням.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ

Психологічний кабінет займає два приміщення: робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) та навчальний психоло­гічний кабінет.

2.1. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, коре- кційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консу­льтаційної роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, ба­тьками, а також для підготовки до занять, тренінгів, виступів; обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків та ре­комендацій. Під робочий кабінет відводиться кімната площею не мен­ше 12 кв.м у зручному для відвідувачів місці. На вхідних дверях виві­шується табличка «Практичний психолог» («Соціальний педагог»), на видному місці — графік роботи, затверджений керівником навчального закладу.

2.2.Навчальний психологічний кабінет призначений для прове­дення занять з дітьми та учнями (навчальні курси, факультативні за­няття, психологічні гуртки, практикуми, тренінги); групової діагнос­тичної, розвивальної та психокорекційної роботи з учнями (дітьми), психологічної просвіти педагогічних працівників, батьків; система­тичного підвищення рівня психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. Навчальний психологічний кабінет розміщується поруч із робочим кабінетом практичного психолога (соціального педагога). На вхідних дверях вивішується табличка «Навчальний психологічний кабінет».

2.3. Оформлення психологічного кабінету має відповідати реко­мендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним ви­могам.

Психологічний кабінет влаштовують у приміщеннях з достатнім природним та штучним освітленням, звуковою ізоляцією, необхідною кількістю розеток. Кімнати мають забезпечувати психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, акваріу­ми, зображення природи тощо.

Для кращого розсіювання та відбиття світла стелю рекомендується фарбувати у білий колір.

Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати у холодні кольори: блакитний, зеленкуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північ­ний схід більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло- оранжевий, кремовий.

Підлога, незалежно від матеріалу, з якого вона зроблена, має бути темнішою, ніж стіни.

Приміщення слід обладнувати з урахуванням вимог сучасного ди­зайну. При оформленні психологічного кабінету рекомендується ство­рення колірно-світлової композиції з урахуванням психофізіологічного ефекту кольорів.

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

3.1. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) рекомендується укомплектувати:

— меблями: письмовий та журнальний стіл, стільці, 2-3крісла, шафи секційні для зберігання книжок, навчально-методичних матеріалів, до­датково-інформаційної документації, архіву тощо;

— сейфом для зберігання обліково-статистичної документації та доку­ментації для службового використання, аудіо-.відео касет, дискет тощо;

— килимами для підлоги та пилососом для їх чищення;

— оргтехнікою: комп'ютером, принтером, ліцензованим програм­ним забезпеченням, сканером, ксероксом, телевізором, диктофоном, аудіо- та відеотехнікою з достатньою кількістю касет, діагностичними засобами, проекційною апаратурою та засобами для її використання (екран, зашторювання, пульт дистанційного управління та ін.), кольо­рово-освітлювальною системою, освіжувачем та іонізатором повітря, засобами зв'язку тощо;

— канцелярським приладдям: папером (білим та кольоровим) формату А4, блокнотом A3, фліп-чартом, маркерами, фломастерами, матеріалами для творчих занять (клей, пластилін, фарби, іграшки та ін.) тощо.

3.2. Робочі місця учнів (дітей) і практичного психолога (соціального педагога) обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці, ергономіки з дотриманням правил техніки безпеки, з урахуванням спе­цифіки діяльності кабінету: психодіагностична робота, викладання на­вчальних курсів, психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу. Робочі місця (учнів) дітей — столи, які зручно переміщувати по кабінету, шафи, пересувні полички і напівполички; психологічні тренінги, практикуми, розвантаження, психотерапія. Приміщення уста­тковується 10—15 м'якими кріслами з високими підголовниками і вмо­нтованими в них гніздами для підключення індивідуальних навушни­ків, килимом для підлоги, природно декоративними елементами (рослини, акваріуми, фонтани) тощо.

Навчальний психологічний кабінет багатопрофільного використан­ня може обладнуватися й іншим устаткуванням, залежно від специфіки діяльності та функціонального призначення.

3.3. Психологічний кабінет забезпечується комплектами підруч­ників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених навчальних програм, фахових періодичних видань (журнали «Практична психологія та соціальна робота», «Журнал для батьків», «Обдарована дитина» та ін.), тестових методик, бланків, допоміжних матеріалів.

3.4. Облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету навчальних закладів здійснюється в установленому порядку.

4. МАТЕРІАЛИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ КАБІНЕТУ

Матеріали та документація психологічного кабінету поділяються за категоріями:

Нормативно-правова.

Навчально-методична.

Довідково-інформаційна.

Обліково-статистична.

Для службового використання.

4.1. До нормативно-правових документів належать закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нака­зи, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України.

4.2. До навчально-методичних матеріалів належать підручники, на­вчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, на­вчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

4.3. До довідково-інформаційних матеріалів належать матеріали на­уково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.

4.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товарно- матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практи­чного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статис­тичної звітності встановленого зразка тощо.

4.5. До матеріалів для службового користування належать: індиві­дуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали інди­відуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відпо­відей тощо.

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового користування регулюється завідувачем психологічним ка­бінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винят­ком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

Крім того, в психологічному кабінеті має бути така інформація:

— список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю;

— телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів прак­тичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).

5. ЗАВІДУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИМ КАБІНЕТОМ

Завідування психологічним кабінетом покладається керівником на­вчального закладу на практичного психолога (соціального педагога).

5.1. Завідувач кабінетом несе відповідальність за зміст роботи пси­хологічного кабінету, планування діяльності та ведення документації, зберігання та правильне використання обладнання та інших матеріаль­них цінностей.

5.2. До обов'язків завідувача психологічним кабінетом входить: сис­тематичне поповнення та вдосконалення навчально-матеріальної бази кабінету, забезпечення роботи технічних засобів, дотримання правил санітарії та гігієни, протипожежної безпеки і поводження з електрич­ними приладами.

5.3. За завідування психологічним кабінетом здійснюється доплата згідно із законодавством України.