КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ ПСИХОЛОГА

Посадові обов'язки. Вивчає вплив психологічних, економічних і ор­ганізаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства, організації, установи з метою розробки заходів з покра­щення їх умов праці і підвищення ефективності роботи. Виконує роботу з укладання проектів планів і програм соціального розвитку, визначення психологічних факторів, які чинять вплив на працюючих. Проводить спі­льно з фізіологом дослідження індивідуальних якостей працюючих, осо­бливостей трудової діяльності робітників і службовців різних професій і спеціальностей, а також пов'язані з професійним відбором, перевіркою психологічних умов праці, виявом інтересів і схильностей, задоволеністю працею. Бере участь в експериментах з визначення впливу умов праці на психіку робітника. Аналізує трудові процеси і психологічні стани робіт­ника під час роботи. Спільно з соціологом та іншими спеціалістами бере участь у визначенні задач соціального розвитку. Здійснює вибір найакту­альніших питань і проблем, які вимагають розв'язання (плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, малоефективна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх викликають. Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики професій робочих і посад службовців, які визначаються впливом виробничого середовища на нервово-психічну напругу працюючого, дає рекомендації відносно умов оптимального ви­користання особистих трудових можливостей людини з врахуванням пе­рспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у реалізації заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і спеціа­лістів. Готує рекомендації і пропозиції з впровадження результатів пси­хологічного дослідження в практику, а також заходи з конкретних на­прямків удосконалення управління соціальним розвитком, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, встановленню раціональних режимів праці і відпочинку, покращенню морально-психологічного клі­мату, умов праці і підвищення працездатності людини, здійснює конт­роль за їх виконанням. Аналізує причини плинності кадрів, їх підбір та розстановку, виходячи з вимог організації праці і управління виробницт­вом, розробляє пропозиції з забезпечення стабільності кадрів, прийняття необхідних заходів з адаптації працівників. Бере участь у формуванні трудових колективів, у проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, раціоналізації робочих місць) з врахуванням психологіч­них факторів і ергономічних вимог. Консультує керівників підприємств, установ, організацій з соціально-психологічних проблем управління ви­робництвом і соціальним розвитком колективу, а також робітників, які займаються кадровими і трудовими питаннями.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, які відносяться до питань практичної психоло­гії; психологію праці і управління, інженерну і соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності робі­тників; технічні засоби, які застосовуються при вивченні умов праці; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід роботи психологів; основні технології виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи профорієнтаційної роботи; законодавство про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і но­рми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації:

Психолог 1 категорії: вища професійна (психологічна) освіта і стаж роботи на посаді психолога 2 категорії не менше 3-х років.

Психолог 2 категорії: вища професійна (психологічна) освіта і стаж роботи на посаді психолога не менше 3-х років.

Психолог: вища професійна (психологічна) освіта без вимог до ста­жу роботи.