Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 19.04.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 16.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

 

Додаток А

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ Преамбула

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру;

і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини при­звели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і бу­дуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей;

і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися си­лою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вда­ватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення;

і беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відно­син між народами;

і беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Ста­туті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціа­льному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі;

і беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у спів­робітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і додер­жанню прав людини і основних свобод;

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною організацією психологічної служби сис­теми освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та нау­ково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної ро­боти.

До числа його повноважень належить:

науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти;

участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержавних навчальних закладів та підрозділів психологічної служби системи освіти;

здійсненні психометричного нагляду, забезпечення діяльності пси­хометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;

дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробок.

4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (головний психолог) є основними організаційно-методичними структурами пси­хологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони здійснюють ор­ганізаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.

[1] Адаптовано з матеріалів представлених у статті

[2] Адаптовано з матеріалів [15]

[3] Адаптовано з матеріалів [15]

[4] беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і сво­бод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;

Генеральна Асамблея проголошує цю

Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого по­винні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом націо­нальних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного ви­знання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

СТАТТЯ1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та пра­вах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти стосовно один од­ного в дусі братерства.

[5] Друкується за публікацією у журналі Практична психологія і соціальна робота — 2000. — № 3.— С. 35—38.