4. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

магниевый скраб beletage

Різноманітний характер юридичних взаємозв'язків учасниківадміністративно-правових відносин, необхідність виявлення їх спрямова-ності і інші особливості вимагають класифікації цих відносин за різнимипідставами.

залежно від функцій, які виконуються:

регулятивні;

правоохоронні;

за адміністративно-правовим статусом суб'єктів, що беруть участь управовідносинах:

між вищими і нижчими суб'єктами державного управління(вертикальні);

між не підпорядкованими суб'єктами управління (горизонтальні);

між органами державного управління і підпорядкованими підприєм-ствами, установами, організаціями;

між органами державного управління і не підпорядкованими під-приємствами, установами, організаціями;

між органами державного управління і структурами місцевогосамоврядування;

між органами державного управління й об'єднаннями громадян;

між органами державного управління і громадянами;

за галузевою залежністю:

матеріальні;

процесуальні;за змістом:

у сфері загального управління;

у сфері галузевого управління;

у сфері міжгалузевого управління;

за галузевою діяльністю;

у галузі економіки;

у галузі адміністративно-політичній;

у галузі соціально-культурній;за направленістю:

зовнішні;

внутрішні;

за механізмом захисту:

що захищаються в судовому порядку;

що захищаються в адміністративному порядку;

за способом регулювання:

функціональні;

територіальні;

за майновою належністю:

майнові;

немайнові;

за характером взаємодії суб'єктів відносин:

субординації;

координації.

Підбиваючи підсумок, можна дійти висновку, що адміністративно-правові відносини — це різновид юридичних відносин, які виникають наоснові адміністративно-правових норм, формально закріплених у пра-вових актах, вони виявляють себе переважно у вигляді відносин право-регулятивних та правоохоронних, мають організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним примусом.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення поняття «адміністративно-правова норма».

За якими ознаками норми адміністративного права відрізняють-ся від інших юридичних норм?

З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми?

Дайте визначення адміністративно-правових відносин.

ТЕМА 3.

ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття джерела адміністративного права.

Види джерел адміністративного права.

Систематизація адміністративно-правових актівадміністративного права.