2. ВИДИ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Правові системи держав розрізняються насамперед тим, яке із дже-рел права переважає в національній правовій системі даної держави,тобто якими специфічними способами й у яких особливих формах нор-ми права набувають свого загальнообов'язкового характеру, ким і як вониоб'єктивуються.

У теорії держави і права до джерел (форм) права належать[10, с.121]:

судовий прецедент;

нормативно-правовий акт;

релігійні норми;

правові звичаї;

нормативний договір;

правова доктрина;

принципи права.

Щодо питання видів джерел адміністративного права необхідно зазна-чити, що їх кількість, співвідношення між собою залежать від типу право-вої системи і конкретних історичних передумов розвитку держави і сус-пільства [28, с. 100].

Вищезазначене повною мірою стосується і джерел адміністративногоправа України. У нашій державі історично склалася своя система джерел,які співвідносяться з предметом і методами правового регулювання та за-лежать від особливостей і етапів державного розвитку.

З радянського адміністративного права українським законодавствомбув успадкований вплив держави на формування та розвиток джерелцієї галузі, але ця обставина не перешкоджає впливу джерел адміністра-тивного права іноземних держав, особливо європейських, на українськезаконодавство.

З огляду на різноманітність джерел адміністративного права їх доціль-но розділити на такі види [2, с. 29]:

Конституція України.

Законодавчі акти України:

закони України;

кодекси, положення, статути й інші кодифіковані акти управлін-ського спрямування.

Постанови Верховної Ради України, які містять адміністративно-правовінорми організаційно-правового характеру.

Укази та розпорядження Президента України.

Нормативні акти органів виконавчої влади України:

нормативні постанови та розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни;

положення, статути, правила, інструкції, інші акти, затвердженіКабінетом Міністрів України;

нормативні накази, інструкції керівників міністерств, державних ко-мітетів і відомств України.

Нормативні накази керівників державних підприємств, об'єднань,установ і організацій.

Нормативні акти місцевих рад, їх виконавчих органів.

Розпорядження місцевих державних адміністрацій (їх голів).

Міжнародні угоди України з іншими державами та міжнародно-правовіакти, ратифіковані й визнані нашою державою.

Акти Конституційного Суду України.

Для класифікації джерел адміністративного права важливе значеннямають такі чинники:

адміністративно-територіальний поділ держави;

відповідність і співвідношення з актом, на підставі якого вониприймаються;

форми державного правління, державного устрою, державногорежиму;

підпорядкованість органів влади та управління між собою, їх відно-шення до вищого органу влади.

Так, за масштабом своєї дії джерела адміністративного права мож-на класифікувати на такі, що мають загальний, галузевий, місцевий абовнутрішньосуб'єктивний характер.