3. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВАДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Систематизація нормативно-правових актів — це упорядкування чин-них нормативно-правових актів, приведення юридичних норм до єдиної,узгодженої системи.

У сучасних державах існує чимало нормативно-правових актів, при-йнятих різними правотворчими органами. Якщо вчасно не займатися упо-рядкуванням цієї бази, у майбутньому можуть виникнути труднощі з вико-ристанням чинних норм права.

Крім того, систематизація проводиться з метою усунення суперечнос-тей між нормативними актами, скасування тих, що припинили свою дію,забезпечення доступності законодавства для всіх громадян.

Адміністративне законодавство являє собою систему тісновзаємопов'язаних законодавчих актів, які регламентують відносини в га-лузі організації і функціонування державного управління, виконавчої вла-ди, правового статусу суб'єктів управлінської діяльності, визначенняадміністративно-правових режимів, реалізації адміністративного приму-су [25, с.395].

Систематизація адміністративного права в цілому не відрізняється відсистематизації загального права і складається з таких форм (способів):

облік нормативних актів;

інкорпорація законодавства;

консолідація законодавства;

кодифікація законодавства.

Облік нормативних актів — це збір державними органами та недер-жавними органами, підприємствами, установами організаціями чиннихадміністративно-правових актів, їх обробка та розташування за певноюсистемою, збереження, а також видача довідок.

Облік адміністративно-правових актів необхідний для кваліфіковано-го застосування цих норм у повсякденній практичній діяльності державнихорганів. Облік необхідний і для правотворчої діяльності [10, с.149].

Види обліку:

журнальний (фіксація реквізитів нормативних актів у спеціальнихжурналах);

картотечний або комп'ютерний облік;

ведення контрольних текстів чинних адміністративно-правових ак-тів (тобто внесення в тексти офіційних видань законів, указів, по-станов відміток про скасування, зміну і доповнення актів або окре-мих їх частин.

Інкорпорація — це така форма систематизації, коли нормативні актипевного рівня поєднуються в різного роду збірники у певному порядку(хронологічному, алфавітному, системно-предметному).

Особливість інкорпорації полягає в тому, що зміни у зміст актів, щоуміщуються в збірники, не вносяться. Однак інкорпорація не зводитьсялише до простого відтворення актів у їх первісній редакції. У процесі ін-корпорації з тексту актів, що уміщуються у збірник, вилучаються глави,статті (пункти), окремі абзаци, визнані такими, що втратили чинність.

Види інкорпорацій:

за юридичним значенням: офіційна, неофіційна;

за обсягом: загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна;

за критерієм об'єднання: предметна, хронологічна, суб'єктивна.

Консолідація адміністративно-правових актів — це вид систематизації,

який передбачає об'єднання двох або більше актів, виданих з одного пи-тання, в один єдиний новий нормативний акт, що приймається відповідниморганом. Такий акт затверджується правотворчим органом як нове, само-стійне джерело права, а колишні нормативні акти визнаються такими, щовтратили юридичну силу.

У процесі підготовки консолідованого акта здійснюється певне редак-ційне виправлення, зовнішня обробка розпоряджень з тим розрахунком,щоб усі вони викладалися єдиним стилем, щоб використовувалась уніфі-кована термінологія.

Кодифікація — це спосіб систематизації адміністративно-правових ак-тів, заснований на змістовній переробці й узгодженні певної групи юридич-них норм, пов'язаних загальним предметом регулювання, й об'єднанні їхв єдиному новому акті.

Кодифікація спрямована на те, щоб змістовно усунути суперечністьміж правовими нормами. Це форма удосконалення законодавства, і її ре-зультатом є новий за формою і змістом законодавчий акт (кодекс, поло-ження, статут).

Найбільш відомий кодифікований акт — кодекс — єдиний законодав-чий акт, що забезпечує детальне правове регулювання певної сфери сус-пільних відносин. Наявність кодексів — характерна риса більшості галузейправа.

Статут, положення — традиційна форма кодифікованих актів, у якихвизначається статус певного виду державних організацій і органів.

Види кодифікацій:

загальна кодифікація (під якою розуміється прийняття цілої серії ко-дифікованих актів по всіх основних галузях законодавства і ство-рення на цій основі об'єднаної, внутрішньо узгодженої системи та-ких актів типу «кодексу кодексів»);

галузева кодифікація (охоплює законодавство певної галузі права(Цивільний, Кримінальний кодекси);

спеціальна кодифікація (видання актів, що регулюють той чи ін-ший правовий інститут (Податковий, Бюджетний, Лісовий, Митнийкодекси).

Характерні риси кодифікації:

акт кодифікації має складну структуру і завжди значний за обсягом;

предмет кодифікації визначається розподілом системи законодав-ства на галузі й інститути;

кодифікація розрахована на створення більш стійких і стабільнихнорм з тривалим терміном дії;

у кодифікованому акті містяться норми, що регулюють важливі,принципові питання громадського життя;

кодифікований акт являє собою зведений акт, який регулює значнуі досить широку сферу відносин.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення поняття «джерело адміністративногоправа».

Що можна зарахувати до джерел адміністративного права?

Що являє собою систематизація адміністративного права?

Дайте визначення консолідації як виду систематизації.

Які характерні риси кодифікації?

ТЕМА 4.

СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Поняття та ознаки суб'єктів адміністративного права.

Особливість адміністративної правосуб'єктності суб'єктів ад-міністративного права.

Громадяни як суб'єкти адміністративного права.

Адміністративно-правовий статус іноземців.