1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИСУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Питання про суб'єкти адміністративного права є одним з важливих,оскільки мова йде про учасників адміністративно-правових відносин, яківирішують завдання і здійснюють функції виконавчої влади, які координу-ють розпорядницькі та контрольно-наглядові повноваження в галузі дер-жавного управління і місцевого самоврядування, розглядають справи проадміністративні правопорушення, що вчинюються фізичними і юридични-ми особами в господарській, фінансовій, митній сферах, а також про пору-шення громадського порядку [25, с.418].

Суб'єкти адміністративного права — це фізичні та юридичні особи,які відповідно до встановленого адміністративного законодавством таадміністративно-правових норм наділені певним обсягом прав та обов'язківу сфері адміністративно-правового регулювання управлінських відносин, атакож реалізують функції виконавчої влади.

Необхідно зазначити, що суб'єкти адміністративного права — це:

по-перше, реальні учасники адміністративно-правових відносин,які володіють адміністративно-правовим статусом і беруть участь ворганізації держаного управління;

по-друге, одна із сторін публічної управлінської діяльності, яканаділена відповідною компетенцією, повноваженнями, наданимизаконодавством;

по-третє, вони можуть бути конкретними учасникамиадміністративно-правових відносин, у які вони вступають за влас-ним бажанням або в силу обов'язку (громадяни, посадові особи).

Ознаки суб'єктів адміністративного права:

Володіння відповідно до приписів адміністративно-правових нормздатністю мати або реалізовувати (безпосередньо або через пред-ставника) права та юридичні обов'язки у сфері державного управлін-ня, тобто володіння адміністративною правосуб'єктністю [13, с.4];

Володіння потенційною можливістю реально брати участь вадміністративно-правових відносинах;

Зовнішня самостійність у реалізації своїх прав та обов'язків у сферідержавного управління.

Необхідно розмежовувати поняття «суб'єкти адміністративного пра-ва» і «суб'єкти адміністративних правовідносин» [18, с.51]. Суб'єкт праваможе визначатись абстрактно у загальному вигляді. Суб'єкт правовідносинзавжди конкретний. Суб'єкт права не завжди є суб'єктами правовідносин.Останнім він стає з моменту реалізації своїх прав та обов'язків у сфері ви-конавчої влади.

Для того, щоб суб'єкт адміністративного права став суб'єктомадміністративно-правових відносин, потрібні такі умови:

наявність норми адміністративного права, яка передбачає певніправа та обов'язки [21, с.52];

наявність у суб'єкта адміністративної правосуб'єктності;

наявність юридичного факту як підстави для виникнення або припи-нення адміністративних правовідносин.

Суб'єкти адміністративного права можуть бути:

індивідуальні (фізичні особи);

колективні (юридичні особи, колективні утворення).

До індивідуальних суб'єктів адміністративного права належать грома-дяни України, іноземні громадяни, біженці, державні службовці, які мо-жуть виступати і як прості громадяни (при захисті своїх особистих, приват-них інтересів), і як офіційні представники держави (при захисті публічнихінтересів).

До колективних суб'єктів належать органи державного управління,органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства,установи, організації.

Усі суб'єкти адміністративного права створюють систему, в якій мож-на виділити:

громадян України, іноземних громадян, біженців;

об'єднання громадян;

Президента України;

органи державної виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування.