2. ОСОБЛИВІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІСУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

магниевый скраб beletage

Адміністративно-правове становище суб'єктів адміністративного прававизначається обсягом і характером їх правосуб'єктності, яку визначаютьадміністративна правоздатність і дієздатність [23, с. 43].

Під адміністративною правосуб'єктністю необхідно розуміти потенцій-ну здатність суб'єкта мати права та обов'язки (адміністративна правоздат-ність) у сфері державного управління і їх реалізовувати в зазначеній сфері(адміністративна дієздатність).

Адміністративна правоздатність — це здатність суб'єкта мати права йобов'язки у сфері державного управління. Правоздатність з'являється змоменту виникнення суб'єкта (народження, створення та державної реє-страції), припиняється — з моменту зникнення суб'єкта (з моменту ліквіда-ції — щодо юридичної особи або смерті — фізичної особи).

Адміністративна дієздатність — це здатність суб'єкта самостійно ре-алізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов'язкиу сфері державного управління. Складовою дієздатності є адміністра-тивна деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушенняадміністративно-правових норм юридичну відповідальність. Тобто вонаозначає, що фізична особа буде нести адміністративну відповідальність, аюридична буде нести відповідальність в адміністративному порядку, вклю-чаючи матеріальну [18, с.98].

Суб'єктивні права у сфері державного управління — це надана і гаран-тована державою, а також закріплена в адміністративно-правових нормахміра можливої (дозволеної) поведінки у правовідносинах, яка забезпеченаобов'язком іншого суб'єкта правовідносин.

Таким чином, суб'єктивні права реалізуються в такому:

надається можливість певної поведінки особі, яка має адміністра-тивну правосуб'єктність, з метою задоволення її інтересів у сферідержавного управління і вирішення завдань, що стоять перед нею;

поведінка реалізується у правовідносинах;

поведінка здійснюється у певних рамках (межах) (порушення цихмеж (міра можливої поведінки) є зловживання правом;

реалізація прав гарантується державним примусом;

права існують тільки у зв'язку з відповідним юридичним обов'язкомз боку іншого суб'єкта правовідносин.

Суб'єктивні адміністративно-правові обов'язки у сфері державногоуправління реалізуються в такому:

забезпечується необхідна, належна поведінка особи, яка наділенаправодієздатністю в інтересах інших осіб правовідносин;

обов'язки не можуть існувати поза зв'язком із суб'єктивними права-ми у сфері державного управління;

їх реалізація забезпечується державним примусом;

обов'язки повинні мати свої межі і міру.

Відмінності між суб'єктивними правами й обов'язками полягають утому, що: а) права реалізуються в інтересах власника, а обов'язки в інтер-есах інших осіб; б) права — це міра можливої поведінки, а обов'язки — міраналежної поведінки.