4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ

магниевый скраб beletage

Іноземцями визнаються іноземні громадяни — особи, які належать догромадянства іноземних держав і не є громадянами України.

Адміністративно-правовий статус цих осіб та осіб без громадянства,біженців в Україні визначається Конституцією України, законами України«Про правовий статус іноземців», «Про біженців» тощо.

Якщо зробити спробу поділити іноземців на окремі види за окремимикритеріями, то побачимо таке:

за особливістю статусу знаходження в Україні іноземці поділяють-ся на:

іноземців без дипломатичного імунітету від юрисдикції України;

іноземців, котрі володіють дипломатичним імунітетом;

біженці;

за терміном знаходження на території України:

ті, хто постійно проживає в Україні;

тимчасово знаходяться на території держави;

ті, що перебувають у державі проїздом (транзитом);

серед іноземців, котрі мають дипломатичний імунітет, необхідновідрізняти:

тих, що володіють повним дипломатичним імунітетом;

обмеженим;

особливим;

за підставами перебування в Україні:

які знаходяться в державі в особистих (приватних) справах;

які прибули в Україну на запрошення приватних осіб;

що знаходяться у службовому відрядженні.

Кожна з перелічених осіб має свій адміністративно-правовий статус.Розрізняють два види правового режиму іноземців:

національний режим;

режим найбільшого сприяння.

Адміністративно-правовий статус іноземних громадян порівняно із ста-тусом громадян України вужчий. Вони:

не можуть бути державними службовцями та обіймати посади в дер-жавному апараті;

не можуть займатися певною трудовою діяльністю;

не можуть бути членами політичних партій України;

не можуть обирати та бути обраними до державних органів влади тамісцевого самоврядування;

не можуть проходити службу у Збройних Силах України.Для них:

існують обмеження щодо пересування та вибору місця перебуван-ня в країні;

встановлюються спеціальні правила в'їзду та виїзду з країни;

існують деякі особливості притягнення цих осіб до адміністративноївідповідальності.

Адміністративна правосуб'єктність цих громадян настає з часу в'їздуна територію України та припиняється після виїзду.

Статус біженця надається іноземцю чи особі без громадянства на під-ставі відповідного закону України, у випадках обґрунтованого побоюванняцих осіб стати жертвою переслідувань за ознаками:

расової, національної належності;

ставлення до релігії, громадянства;

належності до певної соціальної групи;

через політичні переконання.

Адміністративно-правовий статус іноземців, що володіють диплома-тичним імунітетом, встановлюється законодавством України та міжнарод-ними угодами.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дайте визначення суб'єктів адміністративного права.

Назвіть ознаки суб'єктів адміністративного права.

За якими ознаками індивідуальні суб'єкти адміністративногоправа відрізняються від колективні?

З яких елементів складається правосуб'єктність?

Чим адміністративно-правовий статус громадян України відріз-няється від статусу іноземців?

Тема 5.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад.

Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади.

Функції виконавчої влади.

Поняття та ознаки органів виконавчої влади.

Види органів виконавчої влади.