2. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

магниевый скраб beletage

Серед науковців-адміністративістів і теоретиків права існує багатоточок зору щодо поняття виконавчої влади. Більшість із них дотримуєть-ся думки, що державна виконавча влада — це носій державної виконав-чої волі, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державногоуправління і має свій юридичний (нормативно зафіксований) статус дер-жавного органу. Використання цього терміна пов'язане передусім з пере-ходом до розподілу єдиної державної влади (певною мірою умовного) натри гілки влади — законодавчу, виконавчу, судову згідно з функціонально-компетенційною спеціалізацією.

Визначаючи ознаки виконавчої влади, на нашу думку, слід зазначити.що основними ознаками соціальної влади є те, що вона:

виявляється через соціальне управління;

являє собою особливий вид відносин між членами суспільства, їхоб'єднаннями;

забезпечує прояв і домінування єдиної волі, здатної організовувати(об'єднувати і спрямовувати) вольові зусилля різних осіб з метоюзадоволення колективних потреб;

здійснюється за допомогою механізму, що складається з таких при-йомів і засобів впливу, як переконання, примус, стимулювання,норми поведінки.

В.К. Колпаков у підручнику «Адміністративне право України» визначаєтакі ознаки виконавчої влади:

відносна самостійність у системі єдиної державної влади;

організаційний характер впливу на суспільні відносини;

організаційна оформленість її носіїв (суб'єктів), тобто вона має кон-кретне суб'єктивне визначення й уособлюється в діяльності спеці-альних структур, наділених державою відповідною компетенцією;

системність суб'єктів (їх сукупність) характеризується функціо-нальною взаємозалежністю, організаційно-ієрархічною і юридичноюпідвладністю;

професіоналізм, тобто ця влада здійснюється спеціально утворени-ми і підготовленими суб'єктами;

універсальність існування в часі та просторі, тобто виконавча владаздійснюється безперервно й на всій території держави;

вторинність і підвладність законодавчій владі.

Узявши за основу запропоновану Д.М. Бахрахом систему ознак адміні-стративної влади, український науковець С.П. Кисіль [16, с.7]. до визна-чальних ознак виконавчої влади зараховує:

Організуючий характер виконавчої влади. При цьому він пояснює,що якщо державна влада в цілому стосовно суспільства виступає якосновний інститут соціального управління, то виконавчу владу мож-на охарактеризувати як основний інститут державного управління.На його думку, організаційний аспект виконавчої влади виявляєтьсяв усіх сферах суспільних відносин та зв'язків, на які впливає дер-жавне управління: економічній, політичній, соціальній, культурній,національній, охоронній тощо. Виконавча влада безпосередньо ор-ганізовує внутрішній правопорядок, оборону, суспільну і державнубезпеку, здійснює організаційні, координаційні та контрольні функ-ції стосовно найрізноманітніших явищ суспільного життя.

Постійність (безперервність) дії виконавчої влади. Тобто виконав-ча влада, відповідаючи вимогам динамічного розвитку суспільнихпроцесів, діє постійно і цілеспрямовано, перебуваючи у постійнійвзаємодії з ними, стикається з новими суспільними явищами.

Прерогативний характер виконавчої влади. Поява нових, не уре-гульованих чинним законодавством суспільних відносин, викликаєнеобхідність їх негайної регламентації органами виконавчої влади.

Універсальний характер виконавчої влади. Виконавча влада здій-снюється на території держави всюди, де проживають люди, де ви-никають суспільні відносини. Межі виконавчої влади збігаються зкордонами держави. Універсальність виконавчої влади виявляєтьсяі в здійсненні правотворчості шляхом прийняття різних підзаконнихнормативних актів, які уточнюють, деталізують, застосовують закондо конкретних суспільних відносин та в юрисдикційній діяльності —у вигляді застосування уповноваженими на це органами (посадови-ми особами) адміністративних чи дисциплінарних стягнень.

Предметний характер виконавчої влади. Тобто наявність у роз-порядженні виконавчої влади значних ресурсів: правових, інфор-маційних, економічних, технічних, ідеологічних, що забезпечуютьреальність організаційно-управлінського впливу на суспільні проце-си. У безпосередньому розпорядженні виконавчої влади перебува-ють збройні сили, міліція, установи виконання покарань, що надаєсуб'єктам виконавчої влади можливість використовувати наявні уних фактичні та правові можливості здійснення адміністративногопримусу.

Наявність ієрархічно побудованого, чітко структурованого апаратувиконавчої влади.

Професор Ю.П. Битяк [3, с.11] вказує на такі ознаки виконавчоївлади:

є відносно самостійною гілкою єдиної державної влади в Україні —атрибутом державно-владного механізму, побудованого на засадахподілу влади;

є самостійною лише у зв'язку з практичною реалізацією Конституції,законів України;

вона має державно-правову природу, наділена владними повнова-женнями, що виявляється в її можливостях впливати на поведінку ідіяльність людей, їх об'єднань;

здійснюється на засадах поділу влади на гілки не на всіх рівнях, алише на вищому, оскільки на місцевому рівні відсутні законодав-чі органи: на рівні району в місті є судові органи, водночас відсут-ні органи виконавчої влади (державного характеру), крім Києва таСевастополя, немає їх і на рівні села, селища, міста (управління нацьому рівні здійснюється органами місцевого самоврядування);

виконавча влада не може ототожнюватися з виконавчою діяльністю,оскільки така діяльність є формою реалізації виконавчої влади, ви-дом державної діяльності відповідної компетенції та функціональноїспрямованості;

виконавча влада здійснюється системою спеціально створенихсуб'єктів — органами виконавчої влади різних рівнів, які наділенівиконавчою компетенцією, що не властиве органам законодавчої тасудової влади.

У підсумку можна відзначити, що виконавча влада у повсякденному іс-нуванні як вид соціальної влади, по-перше, виявляється у суспільних від-носинах, які мають складну політико-правову природу і виникають у ре-зультаті здійснення спеціально створеними органами владно-політичнихта владно-адміністративних функцій. По-друге, як підсистема державноївлади разом із законодавчою та судовою владами вона утворює єдиний ор-ганізм держави. По-третє, вона здійснює організаційно-управлінську функ-цію державної влади. По-четверте, вона через відповідний механізм береучасть у прийнятті рішень і нормативних актів законодавчої влади (абовпливає на їх прийняття) та здійснює їх реалізацію.