3. ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

магниевый скраб beletage

Важливе місце у виконавчій владі займають функції управління, їх кла-сифікацію різні автори здійснюють далеко не однозначно. У науковій та на-вчальній літературі наведено різні класифікації функцій, у тому числі за-лежно від об'єкта та суб'єкта управління. Залежно від специфіки об'єктауправління можна виділити, наприклад, функції управління економікою,функції управління адміністративно-політичним будівництвом, функціїуправління у сфері охорони громадським порядком та боротьби із зло-чинністю, функції управління в соціально-культурній сфері. Залежно відсуб'єкта функції класифікуються на основні (галузеві) та забезпечуваль-ні (функціональні). Наприклад, основними функціями органів внутрішніхсправ є: охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю; розкрит-тя та розслідування злочинів; забезпечення пожежної безпеки. До забез-печувальних функцій належать: кадрова, фінансово-планова, матеріально-технічна тощо.

З основних функцій управління можна виділити:

загальноорганізаційну (функція управління);

матеріально-технічного забезпечення;

економіко-фінансового розвитку;

обліку і контролю;

політико-правового забезпечення;

соціального забезпечення і соціального захисту робітниківсистеми;

функція мотивації.

Ці функції створюють умови для відтворення зв'язків усередині систе-ми, для забезпечення життєдіяльності її структури.

головна мета виконавчої влади зумовлена її соціальним призначен-ням і особливим становищем в системі розподілу влад — якісне виконан-ня завдань і функцій державного управління. Таким чином, функції ви-конавчої влади визначаються цілями і функціями державного управління,Ю.М. Старілов зазначає, що сутність функцій виконавчої влади виявляєть-ся при аналізі її результатів, які досягаються в процесі здійснення цієї вла-ди. Цей підхід дає змогу виділити такі основні функції сучасної виконавчоївлади:

виконавча (правозастосувальна) функція, тобто функція виконаннязаконів;

правозахисна функція;

соціально-економічна функція, тобто створення умов для роз-витку господарського будівництва, соціально-культурного йадміністративно-політичного управління, ще цю функцію можна на-звати забезпечувальною, оскільки вона спрямована на забезпечен-ня добробуту населення;

функція забезпечення законності і дотримання конституційного по-рядку в державі;

регулятивна функція, в рамках якої здійснюється: керівництво, контр-оль, координація, планування, облік, прогнозування в державі;

нормотворча функція, в рамках якої органи виконавчої влади здій-снюють прийняття підзаконних нормативних актів;

охоронна (юрисдикційна) функція означає, що органи виконавчоївлади наділені повноваженнями щодо застосування до юридичнихта фізичних осіб державного примусу.