5. ВИДИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

магниевый скраб beletage

Конституція України закріплює єдину систему органів виконавчої вла-ди в Україні, вона не дає їх повного переліку, відсутня їх чітка науковакласифікація.

Як уже зазначалося, органи державної виконавчої влади становлятьнайбільш численну групу державних органів. Взаємодіючи з іншими держав-ними структурами, органами місцевого самоврядування та об'єднаннямигромадян, вони перебувають у складній ієрархічній підпорядкованості тавзаємозв'язку. Для кращого вивчення особливостей організації їх діяль-ності, а також для виявлення закономірностей у взаємозв'язках окремихорганів здійснюють їх класифікацію, за основу якої беруть різні критерії,а саме:

від обсягу і характеру компетенції:

загальної компетенції (КМУ, Рада міністрів АРК, місцеві державніадміністрації);

галузевої компетенції (Міністерство внутрішніх справ, Міністерствооборони, Міністерство науки і освіти, Міністерство промислової по-літики України);

спеціальної компетенції (міжгалузеві) (Міністерство економіки та зпитань європейської інтеграції, Міністерство фінансів та інші);

від порядку вирішення питань:

єдиноначальні (міністерства, комітети та ін.);

колегіальні (КМУ, РМ АРК);

від предмета спрямованості компетенції:

органи управління економічною сферою;

органи управління соціально-культурною сферою;

органи управління адміністративно-політичною сферою;

від обсягу повноважень по території:

центральні (КМУ, міністерства, комітети);

місцеві (державні адміністрації);

від характеру повноважень: міністерства, державні комітети (дер-жавні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеціальнимстатусом;

за місцем в системі органів виконавчої влади:

вищі та нижчі.

Центральними є ті органи, діяльність яких поширюється на всю тери-торію України. До них можна зарахувати: Кабінет Міністрів України, мініс-терства, державні комітети, фонди тощо.

Місцевим органам виконавчої влади належать повноваження прийматирішення на певній території адміністративно-територіальної одиниці. Вонивиконують повноваження центральних органів виконавчої влади на тери-торії району, області, міста.

Міжтериторіальні органи охоплюють своєю діяльністю частину терито-рії України, декількох областей. Такі органи забезпечують галузеве управ-ління чи здійснення спеціальних функцій на визначеній частині територіїкраїни (військові командування, управління залізницями).

До органів виконавчої влади АРК належать: Рада Міністрів АРК, мі-ністерства та інші органи, повноваження яких поширюються лише на те-риторію автономної республіки. Вони здійснюють загальне або галузевекерівництво чи виконують окремі повноваження з управління об'єктамидержавної власності, які розташовані на території АРК.

Органи загальної компетенції в межах підвідомчої їм території здій-снюють державне управління підконтрольними їм органами галузевої чифункціональної компетенції.

Органи галузевої компетенції реалізують державну політику у відпо-відній галузі. Галузь — це поєднання об'єктів управління під керівництвомвідповідного органу виконавчої влади за ознаками виробничої єдності не-залежно від їх географічного розташування.

Органи спеціальної компетенції здійснюють керівництво з питань, якімають загальний характер для всіх чи багатьох галузей господарства.

Органи державної виконавчої влади можна класифікувати і за іншимикритеріями, наприклад, щодо характеру підпорядкування на ті, що зна-ходяться у подвійному підпорядкуванні (наприклад, фінансове управлінняУМВС областей) і на ті, що мають центральне (відомче) підпорядкування(наприклад, районні військові комісаріати); на такі, утворення яких перед-бачено Конституцією (наприклад, КМУ), і такі, утворення яких Конституцієюне передбачено.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Яке місце органів державної виконавчої влади у системі держав-них виконавчо-розпорядчих органів?

Назвіть вищі, центральні, місцеві і спеціальні органи виконавчоївлади.

Які характерні риси та принципи організації і діяльності держав-ної виконавчої влади?

Дайте поняття місцевого самоврядування.

Розкрийте адміністративно-правові повноваження районних і об-ласних рад.

Тема 6.ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯНЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття і види об'єднань громадян.

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян.