1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

магниевый скраб beletage

У частині 1 ст.36 Конституції України визначається, що громадяниУкраїни для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволен-ня політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право наоб'єднання в політичні партії та громадські організації.

Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування,створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадя-нами своїх прав і свобод.

Таким чином, об'єднання громадян може бути визнане таким лишеза наявності певних умов: воно є виключно добровільним утворенням, щостворюється на основі спільних інтересів, і лише громадянами для реалі-зації своїх прав і свобод.

Об'єднання громадян незалежно від назви може бути громадською ор-ганізацією або політичною партією.

Не є об'єднаннями громадян у значенні, даному у Законі України «Прооб'єднання громадян», релігійні, кооперативні організації, об'єднання гро-мадян, що мають основною метою отримання прибутку, комерційні фон-ди, органи місцевого самоврядування, органи громадської самодіяльнос-ті (народні дружини, товариські суди та ін.), інші об'єднання громадян,порядок створення і діяльності яких регулюється відповідним законодав-ством. Однак ми будемо враховувати перш за все положення, встановле-ні Конституцією України, при обранні об'єкта дослідження як об'єднаннягромадян.

Законодавство про об'єднання громадян становлять КонституціяУкраїни, Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992року, Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року,Положення «Про порядок легалізації об'єднань громадян» від 26 лютого1993 року, Положення «Про порядок реєстрації символіки об'єднань» від26 лютого 1993 року, Закон України «Про захист прав споживачів» у редак-ції від 17 травня 1991 року (розділ 3 даного Закону має назву: «Громадськіорганізації споживачів (об'єднання споживачів»), у ст.25 та 26 визначають-ся цілі і права цих об'єднань), Закон України «Про благодійництво та благо-дійні організації» від 16 вересня 1997 року.

Громадською організацією є об'єднання громадян для задово-лення та захисту своїх соціальних, економічних, творчих, вікових,національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Політичною партією є зареєстроване згідно із законом добровіль-не об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональноїпрограми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння форму-ванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах таінших політичних заходах.

До громадських організацій у частині 3 ст.36 Конституції відносятьсяпрофесійні спілки.

Участь громадян у професійних спілках допускається тільки з метоюзахисту власних трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Законодавство про професійні спілки складається з КонституціїУкраїни, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-ності» від 15 вересня 1999 року, Закону України «Про об'єднання грома-дян» та інших нормативно-правових актів, що їм не суперечать.

У ст.1 Закону України від 15 вересня 1999 року визначається профе-сійна спілка як добровільна неприбуткова громадська організація, щооб'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх профе-сійної (трудової) діяльності (навчання).

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснен-ня та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членівпрофспілки.

Створення професійних спілок відбувається також на основі вільноговолевиявлення громадян України, без будь-якого дозволу органів держав-ної виконавчої влади або власників підприємств (установ, організацій).

Засновниками громадських організацій можуть бути особи, які досягливіку дієздатності (18 років) і є громадянами України, іноземними громадя-нами або особами без громадянства.

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, мо-жуть бути особи, які досягли 14-річного віку.

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються відповіднодо Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від1 грудня 1998 року.

Молодіжні громадські організації є об'єднаннями громадян віком від14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задо-волення та захист їх законних соціальних, економічних, творчих, духовнихта інших спільних інтересів.

На відміну від молодіжних, дитячі громадські організації можуть ство-рюватися особами віком від 6 до 18 років. Метою даного виду громадськихорганізацій є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захистправ і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів цієї ка-тегорії громадян, що не суперечать чинному законодавству, а також соці-альне становлення їх як повноправних членів суспільства. Засновникамимолодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяниУкраїни, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають вУкраїні на законних підставах, які досягли 15-річного віку. Вступ неповно-літніх віком до 10 років у дитячі громадські організації потребує письмовоїзгоди батьків або інших законних представників. Законом встановлено та-кож право участі у молодіжних та дитячих організаціях осіб старшого віку,за умови, що їх кількість не перевищуватиме однієї третини від загальноїкількості.

Щодо професійних спілок, то їх можуть утворювати лише громадяниУкраїни, що працюють на підприємстві, в установі або організації незалеж-но від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка ви-користовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою само-стійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Іноземні громадянита особи без громадянства не можуть створювати професійних спілок, алезаконодавець надав їм право на вступ до профспілок, якщо це передбаче-но їх статутами.

До громадських організацій зараховують також благодійні організації,що створюються і діють відповідно до Закону України «Про благодійництвота благодійні організації».

Згідно з Законом благодійною організацією є недержавна організація,головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в ін-тересах суспільства або окремих категорій осіб.

Благодійницька діяльність здійснюється на засадах законності, гуман-ності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добро-вільності та самоврядування.

Віднесення благодійних організацій до організацій громадських можевідбуватися лише за умови створення такої організації фізичними особа-ми. Таке зауваження є необхідним, тому що благодійні організації можутьстворюватися також і юридичними особами.

Політичні партії є другим видом об'єднання громадян, встановленимЗаконом «Про об'єднання громадян».

Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України, якідосягли 18-річного віку.

Конституцією України (ч.1 ст.37) забороняється утворення і діяльністьполітичних партій і громадських організацій, програмні цілі або дії якихспрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційноголаду насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ці-лісності, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, про-паганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійноїворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Крім цього, Закон України «Про об'єднання громадян» забороняє ді-яльність таких об'єднань, метою яких є підрив безпеки держави у форміведення діяльності на користь іноземних держав, обмеження загальновиз-наних прав людини, пропаганда фашизму та неофашизму.

Відповідно до частини 2 ст.37 Конституції України, Закону «Прооб'єднання громадян» політичні партії та громадські організації не можутьмати воєнізованих формувань.

Конституцією України (ч.5 ст.37) також забороняється створення і ді-яльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчоїта судової влади, у виконавчих органах місцевого самоврядування, вій-ськових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальнихзакладах та інших державних установах та організаціях.

У Законі України «Про політичні партії в Україні» органам державноївлади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороне-но виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їмпривілеї, а також сприяти політичним партіям у провадженні їх діяльності.Забороняється також втручання з боку органів державної влади та органівмісцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішнюдіяльність політичних партій та їх місцевих осередків, за винятком випад-ків, передбачених законом.

Встановлюючи різні обмеження щодо членства, створення об'єднаньгромадян, держава забороняє встановлення і застосування будь-яких об-межень прав і свобод людини і громадянина у зв'язку з належністю чи не-належністю до таких об'єднань.

Так, ніхто не може бути примушений до вступу до будь-якого об'єд-нання громадян, а належність чи неналежність до будь-якого об'єднаннягромадян не є підставою для обмеження прав і свобод або для надання дер-жавою пільг чи переваг. Не допускається встановлення вимоги щодо зазна-чення у офіційних документах членства (участі) у тому чи іншому об'єд-нанні. Крім цього, забороняється відмова у прийнятті або виключення зполітичної партії особи у зв'язку з її статтю або національністю. Обмеженнящодо перебування у членстві політичних партій окремих категорій грома-дян встановлюються Конституцією та законами України. Членство у полі-тичній партії є фіксованим, тому що громадянин України може перебуватиодночасно лише в одній політичній партії. Членами політичних партій неможуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніхсправ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці.