2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУСОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Адміністративно-правові статуси об'єднання громадян відрізняються взалежності від виду та статусу об'єднання.

Відповідно до ст.9 Закону «Про об'єднання громадян» вони утворюють-ся і діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об'єднань громадян належать такі об'єднання, ді-яльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцевіосередки у більшості її областей.

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поши-рюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниціабо регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднаннямгромадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюєтьсяна територію України і хоча б однієї іншої держави. Таким чином, правовапередумова для надання статусу міжнародного громадського об'єднанняполягає в наявності на території однієї або більше іноземних державструктурних підрозділів об'єднання. Законом не визначена територіаль-на сфера діяльності об'єднання, наприклад, воно може діяти на територіїадміністративно-територіальної одиниці, але за наявності іноземних орга-нізацій, відділень, філій або представництв засновники мають право заре-єструвати об'єднання зі статусом міжнародного. Політичні партії в Україністворюються і діють лише із всеукраїнським статусом. Забороняється ство-рення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осеред-ки яких знаходяться за межами України.

Спеціальними законами встановлено особливості статусу для окремихвидів громадських організацій.

Так, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії ді-яльності» встановлено, що професійні спілки можуть мати статус місце-вих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус місцевих мають професійні спілки, до складу яких входить неменше трьох первинних організацій, що діють на підприємствах, в устано-вах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці, чи об'єд-нань не менше 9 членів профспілки, які працюють на різних підприєм-ствах, в установах або організаціях.

Статус обласних мають профспілки, організаційні ланки яких є в біль-шості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києвата Севастополя; у більшості адміністративно-територіальних одиниць одні-єї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, уста-нови або організації певної галузі; об'єднують у профспілці більшість чле-нів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області,містах Києві та Севастополі.

Статус регіональних мають профспілки, організаційні ланки яких єв більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більшеобластей.

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з такихознак:

наявність організаційних ланок профспілки в більшостіадміністративно-територіальних одиниць України;

наявність організаційних ланок профспілки у більшості з тихадміністративно-територіальних одиниць України, де розташо-вані підприємства, установи або організації певної галузі, та якіоб'єднують не менше третини членів профспілок цієї галузі або чле-нів профспілки певного фаху, професії;

об'єднання в профспілці більшості членів профспілки, які працюютьза даною професією чи фахом в Україні.

Згідно зі ст.7 Закону «Про благодійництво та благодійні організації»благодійні організації можуть мати статус всеукраїнських, місцевих та між-народних, який визначається за тими ж принципами, що й у Законі «Прооб'єднання громадян».

Статус молодіжних та дитячих організацій визначається відповід-но до Закону України «Про об'єднання громадян», за одним винятком.Молодіжний рух в Україні координується Українським національним комі-тетом молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організаці-єю і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадськихорганізацій. Цей статус не змінюється від вступу зазначеної організації доміжнародних молодіжних організацій.

У процесі створення та діяльності між об'єднаннями громадян та органа-ми державної виконавчої влади виникають різноманітні правовідносини.

Умовою виникнення адміністративно-правового статусу є відповіднайого легалізація.

Реєстраційні відносини виникають у процесі організаційного оформ-лення статусу об'єднання і наділення його правами та обов'язками юри-дичної особи. Суб'єктами адміністративно-правових відносин у цьому ви-падку, з одного боку, виступає Міністерство юстиції або його територіальніоргани, місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітетисільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а з іншого — засно-вники громадського об'єднання: фізичні особи (юридичні особи — у випад-ку, коли створюється спілка (союз, асоціація тощо) об'єднань громадян),що клопочуть про надання об'єднанню статусу юридичної особи.

Легалізація є функцією органів державної виконавчої влади і здійсню-ється органами, що чітко встановлені у чинному законодавстві. До такихорганів належать:

Міністерство юстиції України,

місцеві органи державної виконавчої влади,

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад. Діяльністьоб'єднання відповідно до ст.14 Закону «Про об'єднання громадян»має бути легалізована шляхом реєстрації чи повідомлення.

Реєстраційні відносини мають обов'язковий характер для політичнихпартій та міжнародних громадських організацій. Така реєстрація відбува-ється у Міністерстві юстиції України. Крім цього, обов'язковій реєстраціїпідлягають місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнарод-них об'єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена їх установчи-ми документами, а також благодійні організації (ст.8 Закону « Про благодій-ництво та благодійні організації») та професійні спілки (ст.16 Закону «Пропрофесійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). Слід зазначити, щооб'єднання громадян відповідають за протиправні дії незалежно від того,зареєстровані вони чи ні (ст.27 ч.3 Закону «Про об'єднання громадян»).

Громадські організації та їх спілки мають право легалізувати своє ство-рення шляхом письмового повідомлення відповідних органів влади.

Основне значення в статусі об'єднань громадян як суб'єктівадміністративно-правових відносин мають їхні взаємовідносини з держа-вою, її органами та посадовими особами. Закон про об'єднання громадянвносить свої особливості в рішення цієї проблеми. Конституційне розумін-ня взаємовідносин об'єднань і держави зводиться до свободи діяльностіоб'єднань і добровільності членства в них.

Реєстраційні відносини виникають також і у випадку, коли легалізова-на громадська організація, що виступила засновником або стала членомміжнародної організації, або іншим шляхом поширила свою діяльність натериторію іноземної держави. У цьому випадку вона повинна у місячнийтермін подати необхідні документи для перереєстрації у Міністерство юс-тиції як міжнародна.

В інших випадках при внесенні змін у статутні документи об'єднаннягромадян повідомляє реєструючий орган у п'ятиденний термін про зміни,що сталися.

Державній реєстрації, порядок якої визначається Кабінетом МіністрівУкраїни, також підлягає символіка об'єднань громадян.

Реєстрація окремих різновидів об'єднань громадян, зокрема політич-них партій, має свої особливості.

Найважливішими ознаками політичних партій є вплив на формуванняполітичної волі громадян, їхня участь у виборах в органи державної владиі муніципальні органи: ці повноваження політичних об'єднань повинні бутинеодмінно відображені в їх статутах.

Об'єднанню громадян може бути відмовлено у реєстрації лише у ви-падку, коли його статутні, або інші документи, подані для реєстрації, су-перечать чинному законодавству. Рішення про відмову у реєстрації маєбути письмовим і містити обґрунтовані підстави такої відмови. Відмову уреєстрації може бути оскаржено в суд.

Для здійснення цілей та завдань, визначених у статутних документах,зареєстровані об'єднання громадян мають такі права:

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтересисвоїх членів у державних та громадських органах;