Тема 7. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ.ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

магниевый скраб beletage

Поняття, ознаки, принципи та види державної служби.

Види та правовий статус державних службовців.

Одним з важливих інститутів адміністративного права, без якого немож-ливо з'ясувати його сутність, є інститут державної служби. Відношення додержавної служби, до її організації і регламентації, до її проходження чи-новниками служить показником устрою держави та її апарату [28, с.244].

Система державної служби складається з інституційних (правових, ор-ганізаційних) і процесуальних структур, а також державних службовців —осіб, які спеціально підготовлені і професійно зайняті у системі держав-них органів.

Соціальним призначенням державної служби є створення умов дляефективної діяльності державних органів домагатися оптимального поєд-нання особистих, групових і державних інтересів, висловлювати і захища-ти інтереси всіх верств населення. Вона має стати повсякденним каналомзв'язку держави та народу, їх взаємодії. Подібний підхід здатний забезпе-чити тільки такий державний апарат і такий його персонал, який зможе об-ґрунтовано висувати зрозумілі для людей норми поведінки та праці.